เมนูหลัก

รายชื่อนิสิต
รายวิชา50130159 : Industrial Engineering Laboratory
กลุ่ม2
วิทยาเขตบางแสน
ระดับการศึกษาปริญญาตรี ปกติ
ปีการศึกษา2563 ภาคการศึกษาที่ 2
ดึงข้อมูลนิสิต(กดปุ่ม ALT ก่อนคลิก)    
ลำดับ รหัสชื่อหลักสูตรสถานภาพ
 คณะวิศวกรรมศาสตร์
1 61050058 นางสาวกฤตติกา ปานะเจริญ วศ.บ. (วิศวกรรมอุตสาหการ)10
2 61050060 นางสาววรรษมน สำเร็จ วศ.บ. (วิศวกรรมอุตสาหการ)10
3 61050065 นางสาวนิลาวัลย์ เกษหอม วศ.บ. (วิศวกรรมอุตสาหการ)10
4 61050067 นางสาวกฤติยา ถานะ วศ.บ. (วิศวกรรมอุตสาหการ)10
5 61050068 นางสาวณัฐธิดา บัวจินดา วศ.บ. (วิศวกรรมอุตสาหการ)10
6 61050069 นางสาวณัฐลดา เนียมเปี่ยม วศ.บ. (วิศวกรรมอุตสาหการ)10
7 61050070 นางสาวธมลวรรณ ศรีวรรณ วศ.บ. (วิศวกรรมอุตสาหการ)10
8 61050072 นางสาวปวันรัตน์ คำบรรเทา วศ.บ. (วิศวกรรมอุตสาหการ)10
9 61050076 นางสาวน้ำทิพย์ เฮ่าบุญ วศ.บ. (วิศวกรรมอุตสาหการ)10
10 61050078 นางสาววริศรา มูลทอง วศ.บ. (วิศวกรรมอุตสาหการ)10
11 61050079 นายคณาธิป เดชปราการชัย วศ.บ. (วิศวกรรมอุตสาหการ)10
12 61050080 นายณัฐคมน์ จันทราสินธุ์ วศ.บ. (วิศวกรรมอุตสาหการ)10
13 61050083 นายวรเทพ โคกสูง วศ.บ. (วิศวกรรมอุตสาหการ)10
14 61050084 นางสาวศุภลักษณ์ แสงพรม วศ.บ. (วิศวกรรมอุตสาหการ)10
15 61050135 นางสาวปองกานต์ ศรีเสวตร์ วศ.บ. (วิศวกรรมอุตสาหการ)10
16 61050137 นางสาวพัสตราภรณ์ ศักดิ์ติมงคล วศ.บ. (วิศวกรรมอุตสาหการ)10
17 61050140 นางสาวเมธินี เมธารัตนากูล วศ.บ. (วิศวกรรมอุตสาหการ)10
18 61050143 นางสาวอรจิรา จรทะผา วศ.บ. (วิศวกรรมอุตสาหการ)10
19 61050144 นางสาวอาภัสรา วิถีธรรม วศ.บ. (วิศวกรรมอุตสาหการ)10
20 61050393 นางสาวกมลวรรณ ศรีแก้ว วศ.บ. (วิศวกรรมอุตสาหการ)10
21 61050396 นางสาวจุฑามาศ ฆะสันต์ วศ.บ. (วิศวกรรมอุตสาหการ)10
22 61050397 นายฉัตรพิชิต ภูษาทอง วศ.บ. (วิศวกรรมอุตสาหการ)10
23 61050398 นางสาวชณัฐชา มีกง วศ.บ. (วิศวกรรมอุตสาหการ)10
24 61050404 นางสาวณัฐวดี แสบงบาล วศ.บ. (วิศวกรรมอุตสาหการ)10
25 61050405 นางสาวณิชกานต์ จันทร์รักษา วศ.บ. (วิศวกรรมอุตสาหการ)10
26 61050407 นางสาวธัญญาพร มาลี วศ.บ. (วิศวกรรมอุตสาหการ)10
27 61050408 นางสาวธัญวรัตม์ พรไพศาลวิจิต วศ.บ. (วิศวกรรมอุตสาหการ)10
28 61050409 นายธีรนัย ภัทรวิศิษฐ์กุล วศ.บ. (วิศวกรรมอุตสาหการ)10
29 61050411 นายนนทวัฒน์ เเจ้งกระจ่าง วศ.บ. (วิศวกรรมอุตสาหการ)10
30 61050413 นางสาวปรัสรา อินหนุน วศ.บ. (วิศวกรรมอุตสาหการ)10
31 61050414 นางสาวป่านทอ ชะหนู วศ.บ. (วิศวกรรมอุตสาหการ)10
32 61050416 นางสาวเปมิกา ใยสำลี วศ.บ. (วิศวกรรมอุตสาหการ)10
33 61050417 นายพงศ์เทพ รัตนภูมิ วศ.บ. (วิศวกรรมอุตสาหการ)10
34 61050419 นายพีรภัทร โล่ห์พิน วศ.บ. (วิศวกรรมอุตสาหการ)10
35 61050423 นายมัชฌพล นามวงษ์ วศ.บ. (วิศวกรรมอุตสาหการ)10
36 61050424 นางสาวมัทธนา พุ่มมรดก วศ.บ. (วิศวกรรมอุตสาหการ)10
37 61050425 นางสาวมาริสา ทาบทา วศ.บ. (วิศวกรรมอุตสาหการ)10
38 61050426 นายยุรนันท์ สิงห์กล้า วศ.บ. (วิศวกรรมอุตสาหการ)10
39 61050427 นางสาวรุ่งทิตย์ เจะเด็ง วศ.บ. (วิศวกรรมอุตสาหการ)10
40 61050431 นางสาววีรดา สิงห์เสริมวงศ์ วศ.บ. (วิศวกรรมอุตสาหการ)10
41 61050433 นายสพลเชษฐ์ อรุณพรต วศ.บ. (วิศวกรรมอุตสาหการ)10
42 61050438 นางสาวสุธาลินี ฮัสซัน วศ.บ. (วิศวกรรมอุตสาหการ)10
43 61050439 นางสาวหญิงภัค ญาณวุฒิ วศ.บ. (วิศวกรรมอุตสาหการ)10
44 61050442 นางสาวอริสรา สหะรัตน์ วศ.บ. (วิศวกรรมอุตสาหการ)10
45 61050443 นางสาวอัญชลี พันตู้ วศ.บ. (วิศวกรรมอุตสาหการ)10
46 61050551 นางสาวจิณณวัตต์ ไชยนาเคนทร์ วศ.บ. (วิศวกรรมอุตสาหการ)10
47 61050552 นางสาวชัญญา แสนสุทธิ วศ.บ. (วิศวกรรมอุตสาหการ)10
48 61050553 นางสาวชิดชนก ศรีใจงาม วศ.บ. (วิศวกรรมอุตสาหการ)10
49 61050554 นางสาวดวงทิพย์ รัศมี วศ.บ. (วิศวกรรมอุตสาหการ)10
50 61050556 นายธีรพงศ์ แจ้งประจักษ์ วศ.บ. (วิศวกรรมอุตสาหการ)10
51 61050557 นายธีรเมธ พันธศรี วศ.บ. (วิศวกรรมอุตสาหการ)10
52 61050558 นางสาวปัฐมาวดี ปั้นประสงค์ วศ.บ. (วิศวกรรมอุตสาหการ)10
53 61050561 นางสาวรุจิกร สัญจรดี วศ.บ. (วิศวกรรมอุตสาหการ)10
54 61050567 นางสาวสุทธิดา นรินทร วศ.บ. (วิศวกรรมอุตสาหการ)10
สถานภาพ :
 • 10=กำลังศึกษา 11=รักษาสภาพ 12=ลาพัก
 • 40=สำเร็จการศึกษา 45=ย้ายกลับประเทศ(ครบกำหนดตามโครงการ)
 • 50=ลาออก 51=ไม่มารายงานตัว 52=ไม่ผ่านสัมภาษณ์ 53=สละสิทธิ์ (Quota)
 • 60=พ้นสภาพ-คะแนนเฉลี่ยสะสมไม่ถึง 61=พ้นสภาพ-ระยะเวลาเกินกำหนด 62=พ้นสภาพ-วิชาฝึกงานไม่ผ่าน 63=พ้นสภาพ-ลงทะเบียนไม่สมบูรณ์ 64=พ้นสภาพ-ไม่ลงทะเบียนภาคเรียนแรก 65=พ้นสภาพ-ขาดคุณสมบัติ 66=พ้นสภาพ-สอบQEไม่ผ่าน 67=พ้นสภาพ-สอบเค้าโครงไม่ผ่าน 68=พ้นสภาพ-ให้ออก 69=พ้นสภาพ-คัดชื่อออก
 • 70=พ้นสภาพ-ถูกลงโทษทางวินัย
 • 80=ย้ายออก 81=ย้ายวิทยาเขต 82=ย้ายคณะ 83=ย้ายระดับ
 • 90=เสียชีวิต
 •   
  มหาวิทยาลัยบูรพา | สกอ. | กยศ. | สมศ. | Vision Net Co.Ltd. | 
  Powered by Vision Net, 1995 - 2010   Contact Staff : กองทะเบียนและประมวลผลการศึกษา โทรศัพท์ 038-102715-29