เมนูหลัก

รายชื่อนิสิต
รายวิชา50130159 : Industrial Engineering Laboratory
กลุ่ม1
วิทยาเขตบางแสน
ระดับการศึกษาปริญญาตรี ปกติ
ปีการศึกษา2563 ภาคการศึกษาที่ 2
ดึงข้อมูลนิสิต(กดปุ่ม ALT ก่อนคลิก)    
ลำดับ รหัสชื่อหลักสูตรสถานภาพ
 คณะวิศวกรรมศาสตร์
1 61050059 นางสาวพิมพ์พิไล งามดี วศ.บ. (วิศวกรรมอุตสาหการ)10
2 61050061 นางสาวสุชัญญา องอาจ วศ.บ. (วิศวกรรมอุตสาหการ)10
3 61050062 นางสาวสุดารัตน์ สืบสนธิ์ วศ.บ. (วิศวกรรมอุตสาหการ)10
4 61050066 นางสาวกรองทอง แสงอาทิตย์ วศ.บ. (วิศวกรรมอุตสาหการ)10
5 61050071 นายนัฐวัตร ศรีสุขโข วศ.บ. (วิศวกรรมอุตสาหการ)10
6 61050073 นางสาวเปมิกา เธียรเชาว์ วศ.บ. (วิศวกรรมอุตสาหการ)10
7 61050074 นางสาวฟ้ารุ่ง สะสันติ วศ.บ. (วิศวกรรมอุตสาหการ)10
8 61050075 นางสาวรุ่งอรุณ สวนทอง วศ.บ. (วิศวกรรมอุตสาหการ)10
9 61050082 นางสาวมัณฑนา แย้มเกษร วศ.บ. (วิศวกรรมอุตสาหการ)10
10 61050124 นางสาวกชพรรณ เจริญยิ่งยง วศ.บ. (วิศวกรรมอุตสาหการ)10
11 61050125 นางสาวกรรณิการ์ มั่นโพนทอง วศ.บ. (วิศวกรรมอุตสาหการ)10
12 61050126 นางสาวจิณณพัต ผุดผ่อง วศ.บ. (วิศวกรรมอุตสาหการ)10
13 61050127 นางสาวชุติมณฑน์ จัตุรัส วศ.บ. (วิศวกรรมอุตสาหการ)10
14 61050130 นายณัฐพล กลิ่นเชย วศ.บ. (วิศวกรรมอุตสาหการ)10
15 61050131 นายณัฐพล ปานเอี่ยม วศ.บ. (วิศวกรรมอุตสาหการ)10
16 61050132 นางสาวนฤมล ลำจวน วศ.บ. (วิศวกรรมอุตสาหการ)10
17 61050133 นางสาวปภัสรา แช่มสายทอง วศ.บ. (วิศวกรรมอุตสาหการ)10
18 61050134 นางสาวปสุตา เกียรติศิริ วศ.บ. (วิศวกรรมอุตสาหการ)10
19 61050136 นางสาวปิยะฉัตร บุญญเขตต์ วศ.บ. (วิศวกรรมอุตสาหการ)10
20 61050138 นางสาวพิชญาดา โมสิงห์ วศ.บ. (วิศวกรรมอุตสาหการ)10
21 61050141 นายศิวกร สมหา วศ.บ. (วิศวกรรมอุตสาหการ)10
22 61050142 นางสาวสิริวิมล เพ็ชรสุวรรณ วศ.บ. (วิศวกรรมอุตสาหการ)10
23 61050392 นางสาวกมลพรรณ บุญฤทธิ์ วศ.บ. (วิศวกรรมอุตสาหการ)10
24 61050394 นางสาวกานต์ธิดา จุลศรีไกวัล วศ.บ. (วิศวกรรมอุตสาหการ)10
25 61050395 นางสาวจณิตา บุญมีพิพิธ วศ.บ. (วิศวกรรมอุตสาหการ)10
26 61050399 นางสาวชาท์นุกัญ อนันต์ภักดิ์ วศ.บ. (วิศวกรรมอุตสาหการ)10
27 61050400 นางสาวชิดชนก หนูภิบาล วศ.บ. (วิศวกรรมอุตสาหการ)10
28 61050401 นางสาวชุตินันท์ เกียรติโชคอนันต์ วศ.บ. (วิศวกรรมอุตสาหการ)10
29 61050402 นายไชยวัฒน์ อ่อนท้าว วศ.บ. (วิศวกรรมอุตสาหการ)10
30 61050403 นางสาวณัฐวดี พิมเสน วศ.บ. (วิศวกรรมอุตสาหการ)10
31 61050406 นางสาวธนาพร อาจหาญ วศ.บ. (วิศวกรรมอุตสาหการ)10
32 61050410 นายนนทกานต์ อินขาว วศ.บ. (วิศวกรรมอุตสาหการ)10
33 61050415 นางสาวปาริชาติ มิสรา วศ.บ. (วิศวกรรมอุตสาหการ)10
34 61050418 นางสาวพรรณราย สังคะพันธ์ วศ.บ. (วิศวกรรมอุตสาหการ)10
35 61050420 นายพีระพัชร์ ดิลกธำรงค์กูล วศ.บ. (วิศวกรรมอุตสาหการ)10
36 61050428 นางสาวล้ำสิรี อยู่สุขศรี วศ.บ. (วิศวกรรมอุตสาหการ)10
37 61050429 นางสาววรดา แข็งฤทธิ์ วศ.บ. (วิศวกรรมอุตสาหการ)10
38 61050432 นางสาวศิรินาถ สามิลา วศ.บ. (วิศวกรรมอุตสาหการ)10
39 61050434 นายสุขวัฒน์ หอมชื่น วศ.บ. (วิศวกรรมอุตสาหการ)10
40 61050436 นายสุดธราดล สุวรรณเทพ วศ.บ. (วิศวกรรมอุตสาหการ)10
41 61050440 นายอภิสิทธิ์ นิสสัยสุข วศ.บ. (วิศวกรรมอุตสาหการ)10
42 61050441 นางสาวอรณิช บัวงาม วศ.บ. (วิศวกรรมอุตสาหการ)10
43 61050549 นางสาวกนกวรรณ พรหมนอก วศ.บ. (วิศวกรรมอุตสาหการ)10
44 61050555 นายธนธัช หมู่หาญ วศ.บ. (วิศวกรรมอุตสาหการ)10
45 61050560 นางสาวเพ็ญนภา จั่นแก้ว วศ.บ. (วิศวกรรมอุตสาหการ)10
46 61050562 นายลือพงค์ เชาว์ชัยนิตย์ วศ.บ. (วิศวกรรมอุตสาหการ)10
47 61050563 นายวัชรพล พรมมาลี วศ.บ. (วิศวกรรมอุตสาหการ)10
48 61050565 นายสถาพร ทานสัมฤทธิ์ วศ.บ. (วิศวกรรมอุตสาหการ)10
49 61050566 นายสมชาย ปู่ส่าห์ วศ.บ. (วิศวกรรมอุตสาหการ)10
50 61050568 นายสุธี กำปู่ วศ.บ. (วิศวกรรมอุตสาหการ)10
51 61050569 นางสาวสุพัตรา สิทธิวงศ์ วศ.บ. (วิศวกรรมอุตสาหการ)10
52 61050570 นายอนุกูล สภาชัย วศ.บ. (วิศวกรรมอุตสาหการ)10
53 61050571 นายเอกราช ยาวโนภาส วศ.บ. (วิศวกรรมอุตสาหการ)10
สถานภาพ :
 • 10=กำลังศึกษา 11=รักษาสภาพ 12=ลาพัก
 • 40=สำเร็จการศึกษา 45=ย้ายกลับประเทศ(ครบกำหนดตามโครงการ)
 • 50=ลาออก 51=ไม่มารายงานตัว 52=ไม่ผ่านสัมภาษณ์ 53=สละสิทธิ์ (Quota)
 • 60=พ้นสภาพ-คะแนนเฉลี่ยสะสมไม่ถึง 61=พ้นสภาพ-ระยะเวลาเกินกำหนด 62=พ้นสภาพ-วิชาฝึกงานไม่ผ่าน 63=พ้นสภาพ-ลงทะเบียนไม่สมบูรณ์ 64=พ้นสภาพ-ไม่ลงทะเบียนภาคเรียนแรก 65=พ้นสภาพ-ขาดคุณสมบัติ 66=พ้นสภาพ-สอบQEไม่ผ่าน 67=พ้นสภาพ-สอบเค้าโครงไม่ผ่าน 68=พ้นสภาพ-ให้ออก 69=พ้นสภาพ-คัดชื่อออก
 • 70=พ้นสภาพ-ถูกลงโทษทางวินัย
 • 80=ย้ายออก 81=ย้ายวิทยาเขต 82=ย้ายคณะ 83=ย้ายระดับ
 • 90=เสียชีวิต
 •   
  มหาวิทยาลัยบูรพา | สกอ. | กยศ. | สมศ. | Vision Net Co.Ltd. | 
  Powered by Vision Net, 1995 - 2010   Contact Staff : กองทะเบียนและประมวลผลการศึกษา โทรศัพท์ 038-102715-29