เมนูหลัก

รายชื่อนิสิต
รายวิชา50126159 : Engineering Economy
กลุ่ม2
วิทยาเขตบางแสน
ระดับการศึกษาปริญญาตรี ปกติ
ปีการศึกษา2563 ภาคการศึกษาที่ 2
ดึงข้อมูลนิสิต(กดปุ่ม ALT ก่อนคลิก)    
ลำดับ รหัสชื่อหลักสูตรสถานภาพ
 คณะวิศวกรรมศาสตร์
1 62050077 นางสาวจันทร์จิรา ทองหล่อ วศ.บ. (วิศวกรรมอุตสาหการ)10
2 62050082 นางสาวณัฐกาญจน์ กวางแก้ว วศ.บ. (วิศวกรรมอุตสาหการ)10
3 62050085 นางสาววิกานต์ดา บุญวงศ์ วศ.บ. (วิศวกรรมอุตสาหการ)10
4 62050087 นางสาวสุดารัตน์ วิลามาศ วศ.บ. (วิศวกรรมอุตสาหการ)10
5 62050088 นางสาวอภัสรดา มณีฉาย วศ.บ. (วิศวกรรมอุตสาหการ)10
6 62050089 นางสาวกณกชล เกตุแก้ว วศ.บ. (วิศวกรรมอุตสาหการ)10
7 62050091 นางสาวธัญสิริ แสงวัฒนานุกิจ วศ.บ. (วิศวกรรมอุตสาหการ)10
8 62050094 นางสาวฤทัยรัตน์ ทนันไชย วศ.บ. (วิศวกรรมอุตสาหการ)10
9 62050099 นางสาวจุฑาทิพย์ ใจจรูญ วศ.บ. (วิศวกรรมอุตสาหการ)10
10 62050200 นางสาวนิพัธธา เลิศสิทธิกุล วศ.บ. (วิศวกรรมอุตสาหการ)10
11 62050201 นางสาวพีรยา พันธุเวช วศ.บ. (วิศวกรรมอุตสาหการ)10
12 62050202 นางสาวศิริยากร ไชยมงคล วศ.บ. (วิศวกรรมอุตสาหการ)10
13 62050203 นางสาวศุภาพิชญ์ ซอแก้ว วศ.บ. (วิศวกรรมอุตสาหการ)10
14 62050204 นางสาวสุทธิชา ขวัญเมือง วศ.บ. (วิศวกรรมอุตสาหการ)10
15 62050290 นางสาวพฤกษา เฉลิมฤทธิ์ วศ.บ. (วิศวกรรมอุตสาหการ)10
16 62050502 นางสาวกฤติยาภรณ์ ยุทธสวัสดิ์ วศ.บ. (วิศวกรรมอุตสาหการ)10
17 62050503 นางสาวกัลยา แน่นอุดร วศ.บ. (วิศวกรรมอุตสาหการ)10
18 62050505 นายจิตรเทพ จันทร์ไทย วศ.บ. (วิศวกรรมอุตสาหการ)10
19 62050506 นางสาวจุฑาลัมพา สารเสวก วศ.บ. (วิศวกรรมอุตสาหการ)10
20 62050507 นายชนะวงศ์ ชัยสมพร วศ.บ. (วิศวกรรมอุตสาหการ)10
21 62050508 นางสาวชมนาท ควรทอง วศ.บ. (วิศวกรรมอุตสาหการ)10
22 62050512 นางสาวทยิดา สุริยะ วศ.บ. (วิศวกรรมอุตสาหการ)10
23 62050516 นางสาวนภารินทร์ เพ็ชรสี่หมื่น วศ.บ. (วิศวกรรมอุตสาหการ)10
24 62050522 นางสาวปองกานต์ วรรณเดช วศ.บ. (วิศวกรรมอุตสาหการ)10
25 62050525 นางสาวพิรญาณ์ นราธร วศ.บ. (วิศวกรรมอุตสาหการ)10
26 62050526 นางสาวเพ็ญพิชชา กะจงกลาง วศ.บ. (วิศวกรรมอุตสาหการ)10
27 62050528 นางสาวโยษิตา เจริญสุข วศ.บ. (วิศวกรรมอุตสาหการ)10
28 62050529 นางสาวรักษิณา อ่อนวงษ์ วศ.บ. (วิศวกรรมอุตสาหการ)10
29 62050530 นางสาวรินรดา เอี้ยวตระกูล วศ.บ. (วิศวกรรมอุตสาหการ)10
30 62050531 นายวรภพ บุญชูวงค์ วศ.บ. (วิศวกรรมอุตสาหการ)10
31 62050532 นางสาวสมฤดี พร้อมมูล วศ.บ. (วิศวกรรมอุตสาหการ)10
32 62050535 นางสาวโสภณา อินทร์ชู วศ.บ. (วิศวกรรมอุตสาหการ)10
33 62050536 นายอเล็กซ ซานาร์โด วศ.บ. (วิศวกรรมอุตสาหการ)10
34 62050537 นางสาวเอมนิกา คำนนท์ วศ.บ. (วิศวกรรมอุตสาหการ)10
สถานภาพ :
 • 10=กำลังศึกษา 11=รักษาสภาพ 12=ลาพัก
 • 40=สำเร็จการศึกษา 45=ย้ายกลับประเทศ(ครบกำหนดตามโครงการ)
 • 50=ลาออก 51=ไม่มารายงานตัว 52=ไม่ผ่านสัมภาษณ์ 53=สละสิทธิ์ (Quota)
 • 60=พ้นสภาพ-คะแนนเฉลี่ยสะสมไม่ถึง 61=พ้นสภาพ-ระยะเวลาเกินกำหนด 62=พ้นสภาพ-วิชาฝึกงานไม่ผ่าน 63=พ้นสภาพ-ลงทะเบียนไม่สมบูรณ์ 64=พ้นสภาพ-ไม่ลงทะเบียนภาคเรียนแรก 65=พ้นสภาพ-ขาดคุณสมบัติ 66=พ้นสภาพ-สอบQEไม่ผ่าน 67=พ้นสภาพ-สอบเค้าโครงไม่ผ่าน 68=พ้นสภาพ-ให้ออก 69=พ้นสภาพ-คัดชื่อออก
 • 70=พ้นสภาพ-ถูกลงโทษทางวินัย
 • 80=ย้ายออก 81=ย้ายวิทยาเขต 82=ย้ายคณะ 83=ย้ายระดับ
 • 90=เสียชีวิต
 •   
  มหาวิทยาลัยบูรพา | สกอ. | กยศ. | สมศ. | Vision Net Co.Ltd. | 
  Powered by Vision Net, 1995 - 2010   Contact Staff : กองทะเบียนและประมวลผลการศึกษา โทรศัพท์ 038-102715-29