เมนูหลัก

รายชื่อนิสิต
รายวิชา50126159 : Engineering Economy
กลุ่ม1
วิทยาเขตบางแสน
ระดับการศึกษาปริญญาตรี ปกติ
ปีการศึกษา2563 ภาคการศึกษาที่ 2
ดึงข้อมูลนิสิต(กดปุ่ม ALT ก่อนคลิก)    
ลำดับ รหัสชื่อหลักสูตรสถานภาพ
 คณะวิศวกรรมศาสตร์
1 62050078 นางสาวเพ็ชรรัตน์ แดงมา วศ.บ. (วิศวกรรมอุตสาหการ)10
2 62050079 นางสาวเพ็ญพิสุทธิ์ บางสอน วศ.บ. (วิศวกรรมอุตสาหการ)10
3 62050080 นางสาวแพไหม สุดชารี วศ.บ. (วิศวกรรมอุตสาหการ)10
4 62050083 นางสาวณัฐพร หลำเปี่ยม วศ.บ. (วิศวกรรมอุตสาหการ)10
5 62050084 นายทักษิณ คางาม วศ.บ. (วิศวกรรมอุตสาหการ)10
6 62050086 นางสาววิภาพร ชอนรัมย์ วศ.บ. (วิศวกรรมอุตสาหการ)10
7 62050090 นางสาวธัญลักษณ์ มานะบัง วศ.บ. (วิศวกรรมอุตสาหการ)10
8 62050092 นายนวพล วงษ์พิทักษ์ วศ.บ. (วิศวกรรมอุตสาหการ)10
9 62050093 นายพงษ์สวัสดิ์ สิงหบุตร วศ.บ. (วิศวกรรมอุตสาหการ)10
10 62050095 นางสาวศิริพร ขอวิจิตรไพศาล วศ.บ. (วิศวกรรมอุตสาหการ)10
11 62050096 นางสาวเกวลิน ชัยสิทธิ์ วศ.บ. (วิศวกรรมอุตสาหการ)10
12 62050097 นางสาวณรัญญา แซ่ตั้ง วศ.บ. (วิศวกรรมอุตสาหการ)10
13 62050098 นางสาวมัลลิยา ลิ้มสิทธิกูล วศ.บ. (วิศวกรรมอุตสาหการ)10
14 62050100 นางสาวอัจฉราภรณ์ นันตะเคน วศ.บ. (วิศวกรรมอุตสาหการ)10
15 62050195 นางสาวเชษฐ์สุดา พุทธสะ วศ.บ. (วิศวกรรมอุตสาหการ)10
16 62050196 นายนพคุณ คำบุปผา วศ.บ. (วิศวกรรมอุตสาหการ)10
17 62050197 นางสาวนภัสสร สำราญ วศ.บ. (วิศวกรรมอุตสาหการ)10
18 62050198 นางสาวนันท์นพิน เหมือนใจ วศ.บ. (วิศวกรรมอุตสาหการ)10
19 62050199 นางสาวนิตยา เกตุเทศ วศ.บ. (วิศวกรรมอุตสาหการ)10
20 62050286 นายกำภู ปล้องทอง วศ.บ. (วิศวกรรมอุตสาหการ)10
21 62050287 นายนวธน สินน้ำคำ วศ.บ. (วิศวกรรมอุตสาหการ)10
22 62050288 นางสาวนวรัตน์ เอี่ยมจิตต์ วศ.บ. (วิศวกรรมอุตสาหการ)10
23 62050289 นางสาวนันทกา มะอยู่เที่ยง วศ.บ. (วิศวกรรมอุตสาหการ)10
24 62050291 นางสาวพิมพ์นภัส บัวหลวง วศ.บ. (วิศวกรรมอุตสาหการ)10
25 62050292 นายพิสุทธิ์ รัตนสุวรรณ์ วศ.บ. (วิศวกรรมอุตสาหการ)10
26 62050293 นางสาวยุวดา ไกยวงศ์ วศ.บ. (วิศวกรรมอุตสาหการ)10
27 62050501 นางสาวกฤติยา สาสูงเนิน วศ.บ. (วิศวกรรมอุตสาหการ)10
28 62050510 นางสาวชุติกาญจน์ สระทอง วศ.บ. (วิศวกรรมอุตสาหการ)10
29 62050511 นางสาวฐิดารัตน์ พอนแก้ง วศ.บ. (วิศวกรรมอุตสาหการ)10
30 62050513 นางสาวทัตสรวง แจ่มใส วศ.บ. (วิศวกรรมอุตสาหการ)10
31 62050517 นางสาวนารากร ถนอมชาติ วศ.บ. (วิศวกรรมอุตสาหการ)10
32 62050518 นางสาวเบญญาภา ใจดี วศ.บ. (วิศวกรรมอุตสาหการ)10
33 62050524 นายพัชรชล สมบัติทิพย์ วศ.บ. (วิศวกรรมอุตสาหการ)10
34 62050533 นางสาวสุธิดา บุญสุทธิ วศ.บ. (วิศวกรรมอุตสาหการ)10
สถานภาพ :
 • 10=กำลังศึกษา 11=รักษาสภาพ 12=ลาพัก
 • 40=สำเร็จการศึกษา 45=ย้ายกลับประเทศ(ครบกำหนดตามโครงการ)
 • 50=ลาออก 51=ไม่มารายงานตัว 52=ไม่ผ่านสัมภาษณ์ 53=สละสิทธิ์ (Quota)
 • 60=พ้นสภาพ-คะแนนเฉลี่ยสะสมไม่ถึง 61=พ้นสภาพ-ระยะเวลาเกินกำหนด 62=พ้นสภาพ-วิชาฝึกงานไม่ผ่าน 63=พ้นสภาพ-ลงทะเบียนไม่สมบูรณ์ 64=พ้นสภาพ-ไม่ลงทะเบียนภาคเรียนแรก 65=พ้นสภาพ-ขาดคุณสมบัติ 66=พ้นสภาพ-สอบQEไม่ผ่าน 67=พ้นสภาพ-สอบเค้าโครงไม่ผ่าน 68=พ้นสภาพ-ให้ออก 69=พ้นสภาพ-คัดชื่อออก
 • 70=พ้นสภาพ-ถูกลงโทษทางวินัย
 • 80=ย้ายออก 81=ย้ายวิทยาเขต 82=ย้ายคณะ 83=ย้ายระดับ
 • 90=เสียชีวิต
 •   
  มหาวิทยาลัยบูรพา | สกอ. | กยศ. | สมศ. | Vision Net Co.Ltd. | 
  Powered by Vision Net, 1995 - 2010   Contact Staff : กองทะเบียนและประมวลผลการศึกษา โทรศัพท์ 038-102715-29