เมนูหลัก

รายชื่อนิสิต
รายวิชา60433359 : Packaging Design
กลุ่ม5
วิทยาเขตบางแสน
ระดับการศึกษาปริญญาตรี ปกติ
ปีการศึกษา2563 ภาคการศึกษาที่ 2
ดึงข้อมูลนิสิต(กดปุ่ม ALT ก่อนคลิก)    
ลำดับ รหัสชื่อหลักสูตรสถานภาพ
 คณะศิลปกรรมศาสตร์
1 61060020 นางสาวสุภัทรา เป็งใจ ศป.บ. (การออกแบบผลิตภัณฑ์)10
2 61060021 นางสาวหนึ่งตะวัน แก้วรัตน์ ศป.บ. (การออกแบบผลิตภัณฑ์)10
3 61060032 นางสาวปิยาพัชร นาคจันทร์ ศป.บ. (การออกแบบผลิตภัณฑ์)10
4 61060082 นางสาวกรกนก แสงยันต์ ศป.บ. (การออกแบบผลิตภัณฑ์)10
5 61060083 นางสาวธนัยนา กลัดชาติ ศป.บ. (การออกแบบผลิตภัณฑ์)10
6 61060085 นางสาวศุภรัตน์ อนันต์ปรารถนา ศป.บ. (การออกแบบผลิตภัณฑ์)10
7 61060087 นางสาวอินทิรา ธรรมสาร ศป.บ. (การออกแบบผลิตภัณฑ์)10
8 61060157 นายกฤตวัฒน์ เกิดศิริ ศป.บ. (การออกแบบผลิตภัณฑ์)10
9 61060158 นางสาวจรัสรวี แซ่โง้ว ศป.บ. (การออกแบบผลิตภัณฑ์)10
10 61060160 นายนวกิจ สถิติสังวร ศป.บ. (การออกแบบผลิตภัณฑ์)10
11 61060161 นายนันทิพัฒน์ พฤกษชาติ ศป.บ. (การออกแบบผลิตภัณฑ์)10
12 61060163 นายพรปิติ คำด้วง ศป.บ. (การออกแบบผลิตภัณฑ์)10
13 61060165 นางสาวสรัลนันท์ สมาชิกธรรมคุณ ศป.บ. (การออกแบบผลิตภัณฑ์)10
14 61060166 นางสาวสุภัสสร เอ็งประเสริฐ ศป.บ. (การออกแบบผลิตภัณฑ์)10
15 61060167 นางสาวอนงค์ภัทร เสมาเงิน ศป.บ. (การออกแบบผลิตภัณฑ์)10
16 61060179 นายชวิศพล สิทธิพงษ์ ศป.บ. (การออกแบบผลิตภัณฑ์)10
17 61060184 นายอัจฉริยะ โคสาสุ ศป.บ. (การออกแบบผลิตภัณฑ์)10
สถานภาพ :
 • 10=กำลังศึกษา 11=รักษาสภาพ 12=ลาพัก
 • 40=สำเร็จการศึกษา 45=ย้ายกลับประเทศ(ครบกำหนดตามโครงการ)
 • 50=ลาออก 51=ไม่มารายงานตัว 52=ไม่ผ่านสัมภาษณ์ 53=สละสิทธิ์ (Quota)
 • 60=พ้นสภาพ-คะแนนเฉลี่ยสะสมไม่ถึง 61=พ้นสภาพ-ระยะเวลาเกินกำหนด 62=พ้นสภาพ-วิชาฝึกงานไม่ผ่าน 63=พ้นสภาพ-ลงทะเบียนไม่สมบูรณ์ 64=พ้นสภาพ-ไม่ลงทะเบียนภาคเรียนแรก 65=พ้นสภาพ-ขาดคุณสมบัติ 66=พ้นสภาพ-สอบQEไม่ผ่าน 67=พ้นสภาพ-สอบเค้าโครงไม่ผ่าน 68=พ้นสภาพ-ให้ออก 69=พ้นสภาพ-คัดชื่อออก
 • 70=พ้นสภาพ-ถูกลงโทษทางวินัย
 • 80=ย้ายออก 81=ย้ายวิทยาเขต 82=ย้ายคณะ 83=ย้ายระดับ
 • 90=เสียชีวิต
 •   
  มหาวิทยาลัยบูรพา | สกอ. | กยศ. | สมศ. | Vision Net Co.Ltd. | 
  Powered by Vision Net, 1995 - 2010   Contact Staff : กองทะเบียนและประมวลผลการศึกษา โทรศัพท์ 038-102715-29