เมนูหลัก

รายชื่อนิสิต
รายวิชา60433359 : Packaging Design
กลุ่ม4
วิทยาเขตบางแสน
ระดับการศึกษาปริญญาตรี ปกติ
ปีการศึกษา2563 ภาคการศึกษาที่ 2
ดึงข้อมูลนิสิต(กดปุ่ม ALT ก่อนคลิก)    
ลำดับ รหัสชื่อหลักสูตรสถานภาพ
 คณะศิลปกรรมศาสตร์
1 60060234 นายทวีทรัพย์ บริบูรณ์ ศป.บ. (ออกแบบเซรามิกส์)10
2 62060042 นางสาวชมพูนุท อินทแสน ศป.บ. (ออกแบบเซรามิกส์)10
3 62060065 นางสาวเจนจิรา โฮ่วัน ศป.บ. (ออกแบบเซรามิกส์)10
4 62060066 นายธีรวีร์ ทองระอา ศป.บ. (ออกแบบเซรามิกส์)10
5 62060067 นางสาววาสนา ปรีดา ศป.บ. (ออกแบบเซรามิกส์)10
6 62060069 นางสาวสุรัสวดี สิงห์ทอง ศป.บ. (ออกแบบเซรามิกส์)10
7 62060070 นางสาวศิวาพร ศรีวิเศษ ศป.บ. (ออกแบบเซรามิกส์)10
8 62060130 นางสาวณิชากานต์ เอี่ยมวงศ์ ศป.บ. (ออกแบบเซรามิกส์)10
9 62060132 นางสาวพัสวี ตั้งมโนปณิธาน ศป.บ. (ออกแบบเซรามิกส์)10
10 62060133 นายสิรวิชญ์ สิงหไพบูลย์ ศป.บ. (ออกแบบเซรามิกส์)10
11 62060142 นางสาวกมลทิพย์ สดากร ศป.บ. (ออกแบบเซรามิกส์)10
12 62060143 นางสาวกัญญาณัฐ เสนาวงศ์ษา ศป.บ. (ออกแบบเซรามิกส์)10
13 62060144 นางสาวณัฐวรรณ พวงคำ ศป.บ. (ออกแบบเซรามิกส์)10
14 62060145 นางสาวทิพธัญญา มณีนารถ ศป.บ. (ออกแบบเซรามิกส์)10
15 62060146 นางสาวนวรัตน์ สำเนียงสูง ศป.บ. (ออกแบบเซรามิกส์)10
16 62060147 นางสาวเนรัญญา นาคสุข ศป.บ. (ออกแบบเซรามิกส์)10
17 62060149 นายภูมิภัทร ศาลาลิเลก ศป.บ. (ออกแบบเซรามิกส์)10
18 62060150 นางสาวรินลนี พรภักดี ศป.บ. (ออกแบบเซรามิกส์)10
19 62060151 นางสาวศลิษา นวลแก้ว ศป.บ. (ออกแบบเซรามิกส์)10
20 62060152 นางสาวสุธิดา รัตนโชติ ศป.บ. (ออกแบบเซรามิกส์)10
21 62060153 นางสาวอังคณา สอนเจริญ ศป.บ. (ออกแบบเซรามิกส์)10
22 62060165 นายเอกราช เล่งฮวด ศป.บ. (ออกแบบเซรามิกส์)10
สถานภาพ :
 • 10=กำลังศึกษา 11=รักษาสภาพ 12=ลาพัก
 • 40=สำเร็จการศึกษา 45=ย้ายกลับประเทศ(ครบกำหนดตามโครงการ)
 • 50=ลาออก 51=ไม่มารายงานตัว 52=ไม่ผ่านสัมภาษณ์ 53=สละสิทธิ์ (Quota)
 • 60=พ้นสภาพ-คะแนนเฉลี่ยสะสมไม่ถึง 61=พ้นสภาพ-ระยะเวลาเกินกำหนด 62=พ้นสภาพ-วิชาฝึกงานไม่ผ่าน 63=พ้นสภาพ-ลงทะเบียนไม่สมบูรณ์ 64=พ้นสภาพ-ไม่ลงทะเบียนภาคเรียนแรก 65=พ้นสภาพ-ขาดคุณสมบัติ 66=พ้นสภาพ-สอบQEไม่ผ่าน 67=พ้นสภาพ-สอบเค้าโครงไม่ผ่าน 68=พ้นสภาพ-ให้ออก 69=พ้นสภาพ-คัดชื่อออก
 • 70=พ้นสภาพ-ถูกลงโทษทางวินัย
 • 80=ย้ายออก 81=ย้ายวิทยาเขต 82=ย้ายคณะ 83=ย้ายระดับ
 • 90=เสียชีวิต
 •   
  มหาวิทยาลัยบูรพา | สกอ. | กยศ. | สมศ. | Vision Net Co.Ltd. | 
  Powered by Vision Net, 1995 - 2010   Contact Staff : กองทะเบียนและประมวลผลการศึกษา โทรศัพท์ 038-102715-29