เมนูหลัก

รายชื่อนิสิต
รายวิชา60433359 : Packaging Design
กลุ่ม2
วิทยาเขตบางแสน
ระดับการศึกษาปริญญาตรี ปกติ
ปีการศึกษา2563 ภาคการศึกษาที่ 2
ดึงข้อมูลนิสิต(กดปุ่ม ALT ก่อนคลิก)    
ลำดับ รหัสชื่อหลักสูตรสถานภาพ
 คณะศิลปกรรมศาสตร์
1 61560059 นายวรกฤต บรรเจิดสุทธพล ศป.บ. (นิเทศศิลป์)10
2 62060037 นางสาวนันทกานต์ เมตพิบูลย์ ศป.บ. (นิเทศศิลป์)10
3 62060038 นางสาวภีมม์ภัธ เสวิกุล ศป.บ. (นิเทศศิลป์)10
4 62060039 นางสาวสุพรรษา พุ่มยาธรรม ศป.บ. (นิเทศศิลป์)10
5 62060040 นางสาวธัญธร อินทรสวัสดิ์ ศป.บ. (นิเทศศิลป์)10
6 62060041 นางสาวสุณิชาภัทร ลัดดากูล ศป.บ. (นิเทศศิลป์)10
7 62060062 นายณัฐนันท์ วงศ์เดชสกุล ศป.บ. (นิเทศศิลป์)10
8 62060063 นายปันณวิช พุ่มไพอุดม ศป.บ. (นิเทศศิลป์)10
9 62060064 นางสาวยุพารัตน์ เทียมทัน ศป.บ. (นิเทศศิลป์)10
10 62060109 นางสาวเกวลิน รอดเณร ศป.บ. (นิเทศศิลป์)10
11 62060110 นางสาวขวัญข้าว เหล่าอุดมกุล ศป.บ. (นิเทศศิลป์)10
12 62060111 นางสาวณัฐธิดา สิงห์ทอง ศป.บ. (นิเทศศิลป์)10
13 62060112 นางสาวนิลยา บัวคลี่ ศป.บ. (นิเทศศิลป์)10
14 62060113 นางสาวปัญนภัค ศิวเสน ศป.บ. (นิเทศศิลป์)10
15 62060114 นางสาวปัณฑารีย์ นุชรัตน์ ศป.บ. (นิเทศศิลป์)10
16 62060116 นายรพีพล วรกุลสวัสดิ์ ศป.บ. (นิเทศศิลป์)10
17 62060125 นายภานุเดช ดอกขุนทด ศป.บ. (นิเทศศิลป์)10
18 62060127 นางสาวกิตติญา กิตติอรุณพันธ์ ศป.บ. (นิเทศศิลป์)10
19 62060128 นางสาวบัณฑิตา ทองดอนเหมือน ศป.บ. (นิเทศศิลป์)10
20 62060129 นางสาวศรุตา บุตรลานช้าง ศป.บ. (นิเทศศิลป์)10
สถานภาพ :
 • 10=กำลังศึกษา 11=รักษาสภาพ 12=ลาพัก
 • 40=สำเร็จการศึกษา 45=ย้ายกลับประเทศ(ครบกำหนดตามโครงการ)
 • 50=ลาออก 51=ไม่มารายงานตัว 52=ไม่ผ่านสัมภาษณ์ 53=สละสิทธิ์ (Quota)
 • 60=พ้นสภาพ-คะแนนเฉลี่ยสะสมไม่ถึง 61=พ้นสภาพ-ระยะเวลาเกินกำหนด 62=พ้นสภาพ-วิชาฝึกงานไม่ผ่าน 63=พ้นสภาพ-ลงทะเบียนไม่สมบูรณ์ 64=พ้นสภาพ-ไม่ลงทะเบียนภาคเรียนแรก 65=พ้นสภาพ-ขาดคุณสมบัติ 66=พ้นสภาพ-สอบQEไม่ผ่าน 67=พ้นสภาพ-สอบเค้าโครงไม่ผ่าน 68=พ้นสภาพ-ให้ออก 69=พ้นสภาพ-คัดชื่อออก
 • 70=พ้นสภาพ-ถูกลงโทษทางวินัย
 • 80=ย้ายออก 81=ย้ายวิทยาเขต 82=ย้ายคณะ 83=ย้ายระดับ
 • 90=เสียชีวิต
 •   
  มหาวิทยาลัยบูรพา | สกอ. | กยศ. | สมศ. | Vision Net Co.Ltd. | 
  Powered by Vision Net, 1995 - 2010   Contact Staff : กองทะเบียนและประมวลผลการศึกษา โทรศัพท์ 038-102715-29