เมนูหลัก

รายชื่อนิสิต
รายวิชา60433359 : Packaging Design
กลุ่ม1
วิทยาเขตบางแสน
ระดับการศึกษาปริญญาตรี ปกติ
ปีการศึกษา2563 ภาคการศึกษาที่ 2
ดึงข้อมูลนิสิต(กดปุ่ม ALT ก่อนคลิก)    
ลำดับ รหัสชื่อหลักสูตรสถานภาพ
 คณะศิลปกรรมศาสตร์
1 62060025 นางสาวณริศรา ฉอ้อนจังหรีด ศป.บ. (นิเทศศิลป์)10
2 62060026 นางสาวบทม์กร เบ้าตุ่น ศป.บ. (นิเทศศิลป์)10
3 62060027 นางสาวบุษณี เท่งเจียว ศป.บ. (นิเทศศิลป์)10
4 62060029 นางสาวอารยา ประสมบุญ ศป.บ. (นิเทศศิลป์)10
5 62060030 นางสาวธิราสุข กมลพรมงคล ศป.บ. (นิเทศศิลป์)10
6 62060031 นายพงศธร โพธิ์เจริญ ศป.บ. (นิเทศศิลป์)10
7 62060032 นางสาวสุพิชชา มงคลจิตตานนท์ ศป.บ. (นิเทศศิลป์)10
8 62060048 นางสาวกมลลักษณ์ เสนาเลี้ยง ศป.บ. (นิเทศศิลป์)10
9 62060049 นางสาวจิดาภา ธิจินะ ศป.บ. (นิเทศศิลป์)10
10 62060050 นายปรัชภูมิ เพ็งแก่นท้าว ศป.บ. (นิเทศศิลป์)10
11 62060051 นายวศิ ปาริชาติธนกุล ศป.บ. (นิเทศศิลป์)10
12 62060052 นางสาวอินทิรา โอดสอาด ศป.บ. (นิเทศศิลป์)10
13 62060088 นายคชพรพรหม พลเสน ศป.บ. (นิเทศศิลป์)10
14 62060089 นางสาวฐิติญา สุจีรพันธ์ ศป.บ. (นิเทศศิลป์)10
15 62060090 นางสาวณัชชา เอื้ออารีสุขสกุล ศป.บ. (นิเทศศิลป์)10
16 62060091 นางสาวมนัญชยา ฉัตรพรไพบูลย์ ศป.บ. (นิเทศศิลป์)10
17 62060092 นางสาวรักษณา สุริยะธรรม ศป.บ. (นิเทศศิลป์)10
18 62060093 นางสาววรรณวิสา ระย้าย้อย ศป.บ. (นิเทศศิลป์)10
19 62060094 นางสาวศุภิสรา ก๋งหมึง ศป.บ. (นิเทศศิลป์)10
20 62060121 นางสาวธนัญญา ปิ่นคง ศป.บ. (นิเทศศิลป์)10
21 62060122 นางสาววิมล เนตระกูล ศป.บ. (นิเทศศิลป์)10
22 62060123 นางสาวสวรรยา เงินทอง ศป.บ. (นิเทศศิลป์)10
23 63060079 นายกฤษณพงษ์ สุนทรจารยะกุล ศป.บ. (นิเทศศิลป์)10
สถานภาพ :
 • 10=กำลังศึกษา 11=รักษาสภาพ 12=ลาพัก
 • 40=สำเร็จการศึกษา 45=ย้ายกลับประเทศ(ครบกำหนดตามโครงการ)
 • 50=ลาออก 51=ไม่มารายงานตัว 52=ไม่ผ่านสัมภาษณ์ 53=สละสิทธิ์ (Quota)
 • 60=พ้นสภาพ-คะแนนเฉลี่ยสะสมไม่ถึง 61=พ้นสภาพ-ระยะเวลาเกินกำหนด 62=พ้นสภาพ-วิชาฝึกงานไม่ผ่าน 63=พ้นสภาพ-ลงทะเบียนไม่สมบูรณ์ 64=พ้นสภาพ-ไม่ลงทะเบียนภาคเรียนแรก 65=พ้นสภาพ-ขาดคุณสมบัติ 66=พ้นสภาพ-สอบQEไม่ผ่าน 67=พ้นสภาพ-สอบเค้าโครงไม่ผ่าน 68=พ้นสภาพ-ให้ออก 69=พ้นสภาพ-คัดชื่อออก
 • 70=พ้นสภาพ-ถูกลงโทษทางวินัย
 • 80=ย้ายออก 81=ย้ายวิทยาเขต 82=ย้ายคณะ 83=ย้ายระดับ
 • 90=เสียชีวิต
 •   
  มหาวิทยาลัยบูรพา | สกอ. | กยศ. | สมศ. | Vision Net Co.Ltd. | 
  Powered by Vision Net, 1995 - 2010   Contact Staff : กองทะเบียนและประมวลผลการศึกษา โทรศัพท์ 038-102715-29