เมนูหลัก

รายชื่อนิสิต
รายวิชา60433359 : Packaging Design
กลุ่ม602
วิทยาเขตบางแสน
ระดับการศึกษาปริญญาตรี พิเศษ
ปีการศึกษา2563 ภาคการศึกษาที่ 2
ดึงข้อมูลนิสิต(กดปุ่ม ALT ก่อนคลิก)    
ลำดับ รหัสชื่อหลักสูตรสถานภาพ
 คณะศิลปกรรมศาสตร์
1 62560002 นางสาวกิ่งกาญจน์ มหานิล ศป.บ. (นิเทศศิลป์)10
2 62560003 นายจิครินทร์ สำลี ศป.บ. (นิเทศศิลป์)10
3 62560004 นางสาวชลพรรษ เจริญวัย ศป.บ. (นิเทศศิลป์)10
4 62560005 นางสาวโชติรส เพชรเจริญ ศป.บ. (นิเทศศิลป์)10
5 62560006 นายฐิต พงษ์สุวรรณ ศป.บ. (นิเทศศิลป์)10
6 62560007 นางสาวณัชธิชา แสงเจริญ ศป.บ. (นิเทศศิลป์)10
7 62560008 นายณัชพล สันติประสิทธิ์กุล ศป.บ. (นิเทศศิลป์)10
8 62560010 นางสาวเปรมฤทัย กัลลา ศป.บ. (นิเทศศิลป์)10
9 62560011 นายพันธวัตร หวังมุทิตากุล ศป.บ. (นิเทศศิลป์)10
10 62560013 นายเมธี จันไธสง ศป.บ. (นิเทศศิลป์)10
11 62560021 นางสาวญาณิศา ทองสุข ศป.บ. (นิเทศศิลป์)10
12 62560023 นายธันวา โนรี ศป.บ. (นิเทศศิลป์)10
13 62560024 นายธาดา อยู่แท้กูล ศป.บ. (นิเทศศิลป์)10
14 62560026 นายภูเมศวร์ ปลงจิตร ศป.บ. (นิเทศศิลป์)10
15 62560027 นายศิขริน สว่างวงค์ ศป.บ. (นิเทศศิลป์)10
16 62560028 นายอนุวัฒน์ คงกะพันธ์ ศป.บ. (นิเทศศิลป์)10
17 62560046 นางสาวณัฏฐา พูลทวี ศป.บ. (นิเทศศิลป์)10
สถานภาพ :
 • 10=กำลังศึกษา 11=รักษาสภาพ 12=ลาพัก
 • 40=สำเร็จการศึกษา 45=ย้ายกลับประเทศ(ครบกำหนดตามโครงการ)
 • 50=ลาออก 51=ไม่มารายงานตัว 52=ไม่ผ่านสัมภาษณ์ 53=สละสิทธิ์ (Quota)
 • 60=พ้นสภาพ-คะแนนเฉลี่ยสะสมไม่ถึง 61=พ้นสภาพ-ระยะเวลาเกินกำหนด 62=พ้นสภาพ-วิชาฝึกงานไม่ผ่าน 63=พ้นสภาพ-ลงทะเบียนไม่สมบูรณ์ 64=พ้นสภาพ-ไม่ลงทะเบียนภาคเรียนแรก 65=พ้นสภาพ-ขาดคุณสมบัติ 66=พ้นสภาพ-สอบQEไม่ผ่าน 67=พ้นสภาพ-สอบเค้าโครงไม่ผ่าน 68=พ้นสภาพ-ให้ออก 69=พ้นสภาพ-คัดชื่อออก
 • 70=พ้นสภาพ-ถูกลงโทษทางวินัย
 • 80=ย้ายออก 81=ย้ายวิทยาเขต 82=ย้ายคณะ 83=ย้ายระดับ
 • 90=เสียชีวิต
 •   
  มหาวิทยาลัยบูรพา | สกอ. | กยศ. | สมศ. | Vision Net Co.Ltd. | 
  Powered by Vision Net, 1995 - 2010   Contact Staff : กองทะเบียนและประมวลผลการศึกษา โทรศัพท์ 038-102715-29