เมนูหลัก

รายชื่อนิสิต
รายวิชา18120259 : Jewelry Making
กลุ่ม1
วิทยาเขตจันทบุรี
ระดับการศึกษาปริญญาตรี ปกติ
ปีการศึกษา2563 ภาคการศึกษาที่ 1
ดึงข้อมูลนิสิต(กดปุ่ม ALT ก่อนคลิก)    
ลำดับ รหัสชื่อหลักสูตรสถานภาพ
 คณะอัญมณี
1 62320007 นางสาวปฏิญญา หลำวรรณะ ศป.บ. (การออกแบบเครื่องประดับ)10
2 62320008 นางสาวกรรณิการ์ วัลลา ศป.บ. (การออกแบบเครื่องประดับ)10
3 62320010 นางสาวจิรพรรณ ไชยทองศรี ศป.บ. (การออกแบบเครื่องประดับ)10
4 62320011 นางสาวบัณฑรวรรณ คล้ายขำ ศป.บ. (การออกแบบเครื่องประดับ)10
5 62320012 นางสาวพิมพ์ลภัส บุญแกม ศป.บ. (การออกแบบเครื่องประดับ)10
6 62320013 นางสาวไพลิน จันดาเบ้า ศป.บ. (การออกแบบเครื่องประดับ)10
7 62320014 นางสาวมนัสนันท์ สายเมือง ศป.บ. (การออกแบบเครื่องประดับ)10
8 62320015 นางสาวศศิกมล ทนกระโทก ศป.บ. (การออกแบบเครื่องประดับ)10
9 62320023 นางสาวกมลมาศ กูลเกื้อ ศป.บ. (การออกแบบเครื่องประดับ)10
10 62320024 นายพงษ์ธกร บุญสูง ศป.บ. (การออกแบบเครื่องประดับ)10
11 62320025 นางสาวสมาภรณ์ ท่าใต้ ศป.บ. (การออกแบบเครื่องประดับ)10
12 62320031 นางสาววรรษา ล้วนเกษม ศป.บ. (การออกแบบเครื่องประดับ)10
13 62320032 นางสาวถิรรัต ปราบภัย ศป.บ. (การออกแบบเครื่องประดับ)10
สถานภาพ :
 • 10=กำลังศึกษา 11=รักษาสภาพ 12=ลาพัก
 • 40=สำเร็จการศึกษา 45=ย้ายกลับประเทศ(ครบกำหนดตามโครงการ)
 • 50=ลาออก 51=ไม่มารายงานตัว 52=ไม่ผ่านสัมภาษณ์ 53=สละสิทธิ์ (Quota)
 • 60=พ้นสภาพ-คะแนนเฉลี่ยสะสมไม่ถึง 61=พ้นสภาพ-ระยะเวลาเกินกำหนด 62=พ้นสภาพ-วิชาฝึกงานไม่ผ่าน 63=พ้นสภาพ-ลงทะเบียนไม่สมบูรณ์ 64=พ้นสภาพ-ไม่ลงทะเบียนภาคเรียนแรก 65=พ้นสภาพ-ขาดคุณสมบัติ 66=พ้นสภาพ-สอบQEไม่ผ่าน 67=พ้นสภาพ-สอบเค้าโครงไม่ผ่าน 68=พ้นสภาพ-ให้ออก 69=พ้นสภาพ-คัดชื่อออก
 • 70=พ้นสภาพ-ถูกลงโทษทางวินัย
 • 80=ย้ายออก 81=ย้ายวิทยาเขต 82=ย้ายคณะ 83=ย้ายระดับ
 • 90=เสียชีวิต
 •   
  มหาวิทยาลัยบูรพา | สกอ. | กยศ. | สมศ. | Vision Net Co.Ltd. | 
  Powered by Vision Net, 1995 - 2010   Contact Staff : กองทะเบียนและประมวลผลการศึกษา โทรศัพท์ 038-102715-29