เมนูหลัก

รายชื่อนิสิต
รายวิชา24936559 : Community Studies
กลุ่ม2
วิทยาเขตบางแสน
ระดับการศึกษาปริญญาตรี ปกติ
ปีการศึกษา2563 ภาคการศึกษาที่ 1
ดึงข้อมูลนิสิต(กดปุ่ม ALT ก่อนคลิก)    
ลำดับ รหัสชื่อหลักสูตรสถานภาพ
 คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
1 60020258 นางสาวเหมือนฝัน ปทุมรังษี ศศ.บ. (ภาษาฝรั่งเศสเพื่อการสื่อสาร)10
2 60020263 นางสาวพัชราภรณ์ เตือนประโยชน์ ศศ.บ. (ภาษาฝรั่งเศสเพื่อการสื่อสาร)10
3 60020343 นางสาวพัทธลดา อุ่นเรือน ศศ.บ. (ประวัติศาสตร์)10
4 60020345 นายวีรพงศ์ ธัญญะชาติ ศศ.บ. (ประวัติศาสตร์)10
5 60020533 นายกันตภณ ภู่บัว ศศ.บ. (ประวัติศาสตร์)10
6 60020544 นายณัฐตะวัน นามบุตร ศศ.บ. (ประวัติศาสตร์)10
7 60020546 นายธนน ศรีสุขใส ศศ.บ. (ประวัติศาสตร์)10
8 60020571 นายวริศ อุดมเวช ศศ.บ. (ประวัติศาสตร์)10
9 60020578 นางสาวอนันตญา นนสีไพร ศศ.บ. (ประวัติศาสตร์)10
สถานภาพ :
 • 10=กำลังศึกษา 11=รักษาสภาพ 12=ลาพัก
 • 40=สำเร็จการศึกษา 45=ย้ายกลับประเทศ(ครบกำหนดตามโครงการ)
 • 50=ลาออก 51=ไม่มารายงานตัว 52=ไม่ผ่านสัมภาษณ์ 53=สละสิทธิ์ (Quota)
 • 60=พ้นสภาพ-คะแนนเฉลี่ยสะสมไม่ถึง 61=พ้นสภาพ-ระยะเวลาเกินกำหนด 62=พ้นสภาพ-วิชาฝึกงานไม่ผ่าน 63=พ้นสภาพ-ลงทะเบียนไม่สมบูรณ์ 64=พ้นสภาพ-ไม่ลงทะเบียนภาคเรียนแรก 65=พ้นสภาพ-ขาดคุณสมบัติ 66=พ้นสภาพ-สอบQEไม่ผ่าน 67=พ้นสภาพ-สอบเค้าโครงไม่ผ่าน 68=พ้นสภาพ-ให้ออก 69=พ้นสภาพ-คัดชื่อออก
 • 70=พ้นสภาพ-ถูกลงโทษทางวินัย
 • 80=ย้ายออก 81=ย้ายวิทยาเขต 82=ย้ายคณะ 83=ย้ายระดับ
 • 90=เสียชีวิต
 •   
  มหาวิทยาลัยบูรพา | สกอ. | กยศ. | สมศ. | Vision Net Co.Ltd. | 
  Powered by Vision Net, 1995 - 2010   Contact Staff : กองทะเบียนและประมวลผลการศึกษา โทรศัพท์ 038-102715-29