เมนูหลัก

รายชื่อนิสิต
รายวิชา24936559 : Community Studies
กลุ่ม1
วิทยาเขตบางแสน
ระดับการศึกษาปริญญาตรี ปกติ
ปีการศึกษา2563 ภาคการศึกษาที่ 1
ดึงข้อมูลนิสิต(กดปุ่ม ALT ก่อนคลิก)    
ลำดับ รหัสชื่อหลักสูตรสถานภาพ
 คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
1 61020040 นางสาวกัญญาภัค ไชยสีมา ศศ.บ. (การจัดการทรัพยากรวัฒนธรรม)10
2 61020041 นางสาวจุฑามาศ คำพันธ์ ศศ.บ. (การจัดการทรัพยากรวัฒนธรรม)10
3 61020043 นางสาวทิพยรัตน์ แป้นปั้น ศศ.บ. (การจัดการทรัพยากรวัฒนธรรม)10
4 61020044 นายธนวัฒน์ นิงคะลี ศศ.บ. (การจัดการทรัพยากรวัฒนธรรม)10
5 61020110 นางสาวกุลรัตน์ ฉวีทอง ศศ.บ. (การจัดการทรัพยากรวัฒนธรรม)10
6 61020111 นางสาวเกศริน เงาจินดา ศศ.บ. (การจัดการทรัพยากรวัฒนธรรม)10
7 61020113 นางสาวจิดาภา โค้คำหล้า ศศ.บ. (การจัดการทรัพยากรวัฒนธรรม)10
8 61020116 นางสาวณัชชา ทาศรี ศศ.บ. (การจัดการทรัพยากรวัฒนธรรม)10
9 61020118 นางสาวณัฐธยาน์ กิจวงศ์คุณ ศศ.บ. (การจัดการทรัพยากรวัฒนธรรม)10
10 61020122 นางสาวปวรรัตน์ หวนสิน ศศ.บ. (การจัดการทรัพยากรวัฒนธรรม)10
11 61020125 นางสาววลัยวรรณ พันธุ์จันดา ศศ.บ. (การจัดการทรัพยากรวัฒนธรรม)10
12 61020130 นางสาวสุนิตา พนพิมาย ศศ.บ. (การจัดการทรัพยากรวัฒนธรรม)10
13 61020132 นายอภิรักษ์ สารพัฒน์ ศศ.บ. (การจัดการทรัพยากรวัฒนธรรม)10
14 61020137 นายอัษฎาวุธ ชินโชติ ศศ.บ. (การจัดการทรัพยากรวัฒนธรรม)10
15 61020138 นางสาวอารีรัตน์ พิมศร ศศ.บ. (การจัดการทรัพยากรวัฒนธรรม)10
16 61020424 นางสาวกรรณิการ์ ชูนวล ศศ.บ. (การจัดการทรัพยากรวัฒนธรรม)10
17 61020426 นางสาวกานต์พิชชา กำแพงแก้ว ศศ.บ. (การจัดการทรัพยากรวัฒนธรรม)10
18 61020427 นางสาวกิตติมา สุวะศรี ศศ.บ. (การจัดการทรัพยากรวัฒนธรรม)10
19 61020434 นายณัฐพล แสนเจริญ ศศ.บ. (การจัดการทรัพยากรวัฒนธรรม)10
20 61020442 นางสาวนันทพร ดีพันธ์ ศศ.บ. (การจัดการทรัพยากรวัฒนธรรม)10
21 61020444 นางสาวบุณยานุช เทียนทอง ศศ.บ. (การจัดการทรัพยากรวัฒนธรรม)10
22 61020446 นางสาวประติภา กรัดภิบาล ศศ.บ. (การจัดการทรัพยากรวัฒนธรรม)10
23 61020447 นางสาวปิยธิดา ณ ไทรทิม ศศ.บ. (การจัดการทรัพยากรวัฒนธรรม)10
24 61020448 นางสาวพรชนก วีระพันธ์ ศศ.บ. (การจัดการทรัพยากรวัฒนธรรม)10
25 61020450 นางสาวพัชร์ศศิ หลวงพิทักษ์ ศศ.บ. (การจัดการทรัพยากรวัฒนธรรม)10
26 61020451 นางสาวพัชราพรรณ พุ่มจันทร์ ศศ.บ. (การจัดการทรัพยากรวัฒนธรรม)10
27 61020453 นางสาวรัตติยา เวียกการ ศศ.บ. (การจัดการทรัพยากรวัฒนธรรม)10
28 61020459 นางสาววิภาดา คำสุวรรณ ศศ.บ. (การจัดการทรัพยากรวัฒนธรรม)10
29 61020461 นางสาวสรัญญา ม่วงศิลา ศศ.บ. (การจัดการทรัพยากรวัฒนธรรม)10
30 61020462 นายสิรวิชญ์ เดชพิทักษ์ ศศ.บ. (การจัดการทรัพยากรวัฒนธรรม)10
31 61020464 นางสาวสิรินดา มะตนเด ศศ.บ. (การจัดการทรัพยากรวัฒนธรรม)10
32 61020468 นางสาวสุวิรยา จันทร์มี ศศ.บ. (การจัดการทรัพยากรวัฒนธรรม)10
33 61020469 นางสาวอรสา อินทร์ชื่น ศศ.บ. (การจัดการทรัพยากรวัฒนธรรม)10
34 61020470 นางสาวอักษรศาสตร์ ฉลาดล้ำ ศศ.บ. (การจัดการทรัพยากรวัฒนธรรม)10
35 61020471 นางสาวอาภาภรณ์ เคล้าคลึง ศศ.บ. (การจัดการทรัพยากรวัฒนธรรม)10
สถานภาพ :
 • 10=กำลังศึกษา 11=รักษาสภาพ 12=ลาพัก
 • 40=สำเร็จการศึกษา 45=ย้ายกลับประเทศ(ครบกำหนดตามโครงการ)
 • 50=ลาออก 51=ไม่มารายงานตัว 52=ไม่ผ่านสัมภาษณ์ 53=สละสิทธิ์ (Quota)
 • 60=พ้นสภาพ-คะแนนเฉลี่ยสะสมไม่ถึง 61=พ้นสภาพ-ระยะเวลาเกินกำหนด 62=พ้นสภาพ-วิชาฝึกงานไม่ผ่าน 63=พ้นสภาพ-ลงทะเบียนไม่สมบูรณ์ 64=พ้นสภาพ-ไม่ลงทะเบียนภาคเรียนแรก 65=พ้นสภาพ-ขาดคุณสมบัติ 66=พ้นสภาพ-สอบQEไม่ผ่าน 67=พ้นสภาพ-สอบเค้าโครงไม่ผ่าน 68=พ้นสภาพ-ให้ออก 69=พ้นสภาพ-คัดชื่อออก
 • 70=พ้นสภาพ-ถูกลงโทษทางวินัย
 • 80=ย้ายออก 81=ย้ายวิทยาเขต 82=ย้ายคณะ 83=ย้ายระดับ
 • 90=เสียชีวิต
 •   
  มหาวิทยาลัยบูรพา | สกอ. | กยศ. | สมศ. | Vision Net Co.Ltd. | 
  Powered by Vision Net, 1995 - 2010   Contact Staff : กองทะเบียนและประมวลผลการศึกษา โทรศัพท์ 038-102715-29