เมนูหลัก

รายชื่อนิสิต
รายวิชา24931159 : Culture and Marketing
กลุ่ม1
วิทยาเขตบางแสน
ระดับการศึกษาปริญญาตรี ปกติ
ปีการศึกษา2563 ภาคการศึกษาที่ 1
ดึงข้อมูลนิสิต(กดปุ่ม ALT ก่อนคลิก)    
ลำดับ รหัสชื่อหลักสูตรสถานภาพ
 คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
1 60020973 นางสาวสิริประภา พรหมประเสริฐ ศศ.บ. (การจัดการทรัพยากรวัฒนธรรม)10
2 60020976 นางสาวอคิราภ์ ขำเดช ศศ.บ. (การจัดการทรัพยากรวัฒนธรรม)10
3 62020047 นางสาวกนกวรรณ เพียรพล ศศ.บ. (การจัดการทรัพยากรวัฒนธรรม)10
4 62020048 นางสาวกุลธิดา เหมือนสกุล ศศ.บ. (การจัดการทรัพยากรวัฒนธรรม)10
5 62020049 นางสาวจินดารัตน์ เจริญแพทย์ ศศ.บ. (การจัดการทรัพยากรวัฒนธรรม)10
6 62020050 นางสาวณัฐฐาพร บุญธรรม ศศ.บ. (การจัดการทรัพยากรวัฒนธรรม)10
7 62020051 นางสาวนงนภัส อินทรีย์ ศศ.บ. (การจัดการทรัพยากรวัฒนธรรม)10
8 62020052 นางสาวเยาวลักษณ์ กุลทอง ศศ.บ. (การจัดการทรัพยากรวัฒนธรรม)10
9 62020053 นางสาววรัญญา จำนงจิตร ศศ.บ. (การจัดการทรัพยากรวัฒนธรรม)10
10 62020054 นางสาวเสาวลักษณ์ วัฒนสนธิ ศศ.บ. (การจัดการทรัพยากรวัฒนธรรม)10
11 62020159 นางสาวกมลชนก สุขเจริญ ศศ.บ. (การจัดการทรัพยากรวัฒนธรรม)10
12 62020160 นางสาวขวัญกมล ทองเรือง ศศ.บ. (การจัดการทรัพยากรวัฒนธรรม)10
13 62020161 นางสาวพนิดา วินทะไชย ศศ.บ. (การจัดการทรัพยากรวัฒนธรรม)10
14 62020243 นางสาวกมลวรรณ เขียวรอด ศศ.บ. (การจัดการทรัพยากรวัฒนธรรม)10
15 62020244 นางสาวกฤษณา สนั่นจิตร ศศ.บ. (การจัดการทรัพยากรวัฒนธรรม)10
16 62020245 นางสาวกศิภา สุรินทราบูรณ์ ศศ.บ. (การจัดการทรัพยากรวัฒนธรรม)10
17 62020246 นางสาวกันยารัตน์ ตันจ้อย ศศ.บ. (การจัดการทรัพยากรวัฒนธรรม)10
18 62020248 นางสาวกานติมา กันทะลือ ศศ.บ. (การจัดการทรัพยากรวัฒนธรรม)10
19 62020249 นางสาวกิตติมา นิกะจิ๊ ศศ.บ. (การจัดการทรัพยากรวัฒนธรรม)10
20 62020250 นางสาวจิรภิญญา ชัยชิต ศศ.บ. (การจัดการทรัพยากรวัฒนธรรม)10
21 62020251 นางสาวจิรัชญา นักบุญ ศศ.บ. (การจัดการทรัพยากรวัฒนธรรม)10
22 62020255 นางสาวชุติกาญจน์ พลอยมณี ศศ.บ. (การจัดการทรัพยากรวัฒนธรรม)10
23 62020257 นายณัฐนันท์ ศรเฉลิม ศศ.บ. (การจัดการทรัพยากรวัฒนธรรม)10
24 62020258 นางสาวณัฐรินีย์ แสงเงิน ศศ.บ. (การจัดการทรัพยากรวัฒนธรรม)10
25 62020259 นางสาวดลยา พาลุสุข ศศ.บ. (การจัดการทรัพยากรวัฒนธรรม)10
26 62020261 นางสาวธนาภรณ์ พันธ์ประเสริฐ ศศ.บ. (การจัดการทรัพยากรวัฒนธรรม)10
27 62020263 นางสาวธิติพร สายฝั้น ศศ.บ. (การจัดการทรัพยากรวัฒนธรรม)10
28 62020264 นายนนทนันทน์ ใหม่อ้วน ศศ.บ. (การจัดการทรัพยากรวัฒนธรรม)10
29 62020265 นางสาวนริศรา ไทยพานิช ศศ.บ. (การจัดการทรัพยากรวัฒนธรรม)10
30 62020267 นายนลธวัช ลำมณีนิล ศศ.บ. (การจัดการทรัพยากรวัฒนธรรม)10
31 62020268 นางสาวนาจชญา ทองแซง ศศ.บ. (การจัดการทรัพยากรวัฒนธรรม)10
32 62020269 นายปฏิพงศ์ ชัยประเศียร ศศ.บ. (การจัดการทรัพยากรวัฒนธรรม)10
33 62020270 นางสาวปณิดา เจริญเอกปัญญา ศศ.บ. (การจัดการทรัพยากรวัฒนธรรม)10
34 62020271 นางสาวปณิตา ทองเจริญ ศศ.บ. (การจัดการทรัพยากรวัฒนธรรม)10
35 62020272 นางสาวปริฉัตร สารีกิจ ศศ.บ. (การจัดการทรัพยากรวัฒนธรรม)10
36 62020273 นางสาวปรียารัตน์ คงจา ศศ.บ. (การจัดการทรัพยากรวัฒนธรรม)10
37 62020274 นางสาวปวันรัตน์ รุ่งปุญญะสิทธิ ศศ.บ. (การจัดการทรัพยากรวัฒนธรรม)10
38 62020275 นางสาวปัญจพาณ์ วันทนะ ศศ.บ. (การจัดการทรัพยากรวัฒนธรรม)10
39 62020276 นางสาวพจณ์จณี กระภูชัย ศศ.บ. (การจัดการทรัพยากรวัฒนธรรม)10
40 62020280 นางสาวแพรวพรรณ กาบเครือ ศศ.บ. (การจัดการทรัพยากรวัฒนธรรม)10
41 62020281 นางสาวภัณฑิลา ก้านเกตุ ศศ.บ. (การจัดการทรัพยากรวัฒนธรรม)10
42 62020282 นายภูมิภัทร ปรากฎผล ศศ.บ. (การจัดการทรัพยากรวัฒนธรรม)10
43 62020283 นางสาวมณทิกานต์ ตั้งเสมาธรรม ศศ.บ. (การจัดการทรัพยากรวัฒนธรรม)10
44 62020284 นางสาวมุสิกา ชื่นคุณากร ศศ.บ. (การจัดการทรัพยากรวัฒนธรรม)10
45 62020285 นางสาวเมขลา ออมสิน ศศ.บ. (การจัดการทรัพยากรวัฒนธรรม)10
46 62020286 นายโยธิน โมมีเพชร ศศ.บ. (การจัดการทรัพยากรวัฒนธรรม)10
47 62020288 นางสาวรัตนพร นาคูณ ศศ.บ. (การจัดการทรัพยากรวัฒนธรรม)10
48 62020289 นางสาวรุ่งรัตน์ มณีสุวรรณ ศศ.บ. (การจัดการทรัพยากรวัฒนธรรม)10
49 62020291 นายศราวุธ สุจิตตานนท์รัตน์ ศศ.บ. (การจัดการทรัพยากรวัฒนธรรม)10
50 62020292 นางสาวศิราวรรณ พูนนุช ศศ.บ. (การจัดการทรัพยากรวัฒนธรรม)10
51 62020293 นางสาวสรีวรรณ สีม่วง ศศ.บ. (การจัดการทรัพยากรวัฒนธรรม)10
52 62020294 นางสาวสุกานดา ยะอนันต์ ศศ.บ. (การจัดการทรัพยากรวัฒนธรรม)10
53 62020296 นางสาวอักษราภัคร เกริกกุลพัฒนา ศศ.บ. (การจัดการทรัพยากรวัฒนธรรม)10
54 62020297 นางสาวไอลดา การะเกตุ ศศ.บ. (การจัดการทรัพยากรวัฒนธรรม)10
55 62020990 นายชานนท์ อ้นไชยะ ศศ.บ. (การจัดการทรัพยากรวัฒนธรรม)10
56 62020991 นางสาวนนทกร จ้อยปาน ศศ.บ. (การจัดการทรัพยากรวัฒนธรรม)10
57 62020992 นายวสุพล หนูบุญรักษ์ ศศ.บ. (การจัดการทรัพยากรวัฒนธรรม)10
58 62020994 นางสาวสุภาพร ไวยนาค ศศ.บ. (การจัดการทรัพยากรวัฒนธรรม)10
 คณะวิทยาการสารสนเทศ
59 58160039 นายธนายุต รักดี วท.บ. (วิทยาการคอมพิวเตอร์)63
สถานภาพ :
 • 10=กำลังศึกษา 11=รักษาสภาพ 12=ลาพัก
 • 40=สำเร็จการศึกษา 45=ย้ายกลับประเทศ(ครบกำหนดตามโครงการ)
 • 50=ลาออก 51=ไม่มารายงานตัว 52=ไม่ผ่านสัมภาษณ์ 53=สละสิทธิ์ (Quota)
 • 60=พ้นสภาพ-คะแนนเฉลี่ยสะสมไม่ถึง 61=พ้นสภาพ-ระยะเวลาเกินกำหนด 62=พ้นสภาพ-วิชาฝึกงานไม่ผ่าน 63=พ้นสภาพ-ลงทะเบียนไม่สมบูรณ์ 64=พ้นสภาพ-ไม่ลงทะเบียนภาคเรียนแรก 65=พ้นสภาพ-ขาดคุณสมบัติ 66=พ้นสภาพ-สอบQEไม่ผ่าน 67=พ้นสภาพ-สอบเค้าโครงไม่ผ่าน 68=พ้นสภาพ-ให้ออก 69=พ้นสภาพ-คัดชื่อออก
 • 70=พ้นสภาพ-ถูกลงโทษทางวินัย
 • 80=ย้ายออก 81=ย้ายวิทยาเขต 82=ย้ายคณะ 83=ย้ายระดับ
 • 90=เสียชีวิต
 •   
  มหาวิทยาลัยบูรพา | สกอ. | กยศ. | สมศ. | Vision Net Co.Ltd. | 
  Powered by Vision Net, 1995 - 2010   Contact Staff : กองทะเบียนและประมวลผลการศึกษา โทรศัพท์ 038-102715-29