เมนูหลัก

รายชื่อนิสิต
รายวิชา60814159 : Introduction to Ceramics and Glass
กลุ่ม1
วิทยาเขตบางแสน
ระดับการศึกษาปริญญาตรี ปกติ
ปีการศึกษา2563 ภาคการศึกษาที่ 1
ดึงข้อมูลนิสิต(กดปุ่ม ALT ก่อนคลิก)    
ลำดับ รหัสชื่อหลักสูตรสถานภาพ
 คณะศิลปกรรมศาสตร์
1 60060242 นางสาวศรินทิพย์ เจริญใจอุดม ศป.บ. (ออกแบบเซรามิกส์)10
2 63060142 นางสาวกรวีร์ กลิ่นสุคนธ์ ศป.บ. (ออกแบบเซรามิกส์)10
3 63060143 นายณัฐวุฒิ ทองแดง ศป.บ. (ออกแบบเซรามิกส์)10
4 63060144 นางสาวนันทพร แสงเงิน ศป.บ. (ออกแบบเซรามิกส์)10
5 63060145 นางสาวปาณิสรา กล่ำแสง ศป.บ. (ออกแบบเซรามิกส์)10
6 63060146 นางสาวพลอยนภัส ไชยเจริญเดชา ศป.บ. (ออกแบบเซรามิกส์)10
7 63060147 นายภูริภัทร พจน์พิริยะ ศป.บ. (ออกแบบเซรามิกส์)10
8 63060148 นางสาวกนกวรรณ คุรุปัญญา ศป.บ. (ออกแบบเซรามิกส์)10
9 63060170 นางสาวกัญญณัฐ ทรงศิริภัทร ศป.บ. (ออกแบบเซรามิกส์)10
10 63060172 นางสาวจุฑามณี ทองวิเชียร ศป.บ. (ออกแบบเซรามิกส์)10
11 63060173 นายทรงทองคำ สงแสง ศป.บ. (ออกแบบเซรามิกส์)10
12 63060174 นางสาวทิพย์รัตน์ ลิ้มประเสริฐ ศป.บ. (ออกแบบเซรามิกส์)10
13 63060175 นายธัชรินทร์ เกษมสันต์ ศป.บ. (ออกแบบเซรามิกส์)10
14 63060176 นางสาวปุญณภา กอบการพงศ์ ศป.บ. (ออกแบบเซรามิกส์)10
15 63060177 นางสาวพรธิตา พลเรือง ศป.บ. (ออกแบบเซรามิกส์)10
16 63060178 นางสาวแพรพรรณ สุวรรณรี ศป.บ. (ออกแบบเซรามิกส์)10
17 63060179 นางสาวรัชณี แสงกล้า ศป.บ. (ออกแบบเซรามิกส์)10
18 63060180 นางสาวสุภัสทรา ใสแสง ศป.บ. (ออกแบบเซรามิกส์)10
19 63060194 นางสาวกนกวรรณ ตากมัจฉา ศป.บ. (ออกแบบเซรามิกส์)10
20 63060195 นางสาวชาลิสา โภคสมบูรณ์ ศป.บ. (ออกแบบเซรามิกส์)10
21 63060196 นางสาวปณัฐดา เทียมสม ศป.บ. (ออกแบบเซรามิกส์)10
22 63060197 นายภูบดี อมรวัฒน์ ศป.บ. (ออกแบบเซรามิกส์)10
23 63060198 นายวงศภฤต ปากน้ำ ศป.บ. (ออกแบบเซรามิกส์)10
24 63060199 นางสาวอชิรญา แสงชยาภา ศป.บ. (ออกแบบเซรามิกส์)10
สถานภาพ :
 • 10=กำลังศึกษา 11=รักษาสภาพ 12=ลาพัก
 • 40=สำเร็จการศึกษา 45=ย้ายกลับประเทศ(ครบกำหนดตามโครงการ)
 • 50=ลาออก 51=ไม่มารายงานตัว 52=ไม่ผ่านสัมภาษณ์ 53=สละสิทธิ์ (Quota)
 • 60=พ้นสภาพ-คะแนนเฉลี่ยสะสมไม่ถึง 61=พ้นสภาพ-ระยะเวลาเกินกำหนด 62=พ้นสภาพ-วิชาฝึกงานไม่ผ่าน 63=พ้นสภาพ-ลงทะเบียนไม่สมบูรณ์ 64=พ้นสภาพ-ไม่ลงทะเบียนภาคเรียนแรก 65=พ้นสภาพ-ขาดคุณสมบัติ 66=พ้นสภาพ-สอบQEไม่ผ่าน 67=พ้นสภาพ-สอบเค้าโครงไม่ผ่าน 68=พ้นสภาพ-ให้ออก 69=พ้นสภาพ-คัดชื่อออก
 • 70=พ้นสภาพ-ถูกลงโทษทางวินัย
 • 80=ย้ายออก 81=ย้ายวิทยาเขต 82=ย้ายคณะ 83=ย้ายระดับ
 • 90=เสียชีวิต
 •   
  มหาวิทยาลัยบูรพา | สกอ. | กยศ. | สมศ. | Vision Net Co.Ltd. | 
  Powered by Vision Net, 1995 - 2010   Contact Staff : กองทะเบียนและประมวลผลการศึกษา โทรศัพท์ 038-102715-29