เมนูหลัก

รายชื่อนิสิต
รายวิชา25748159 : International Economics
กลุ่ม1
วิทยาเขตบางแสน
ระดับการศึกษาปริญญาตรี ปกติ
ปีการศึกษา2563 ภาคการศึกษาที่ 1
ดึงข้อมูลนิสิต(กดปุ่ม ALT ก่อนคลิก)    
ลำดับ รหัสชื่อหลักสูตรสถานภาพ
 คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
1 59020011 นายกิตปภัส พิทยาวิริยะพันธ์ ศ.บ.10
2 60020134 นายวชิรวิทย์ อุดมทวีทรัพย์ ศ.บ.10
3 60020147 MR.PO CHANKOSAL ศ.บ.10
4 60020291 นายพุฒิพงษ์ นนท์สุวรรณ ศ.บ.10
5 60020292 นางสาวศรินทร์ทิพย์ มหาเทพ ศ.บ.10
6 60020294 นายสิต นาคเกษม ศ.บ.10
7 60020728 นางสาวกมลทิพย์ พรมมาก ศ.บ.10
8 60020729 นายกฤตภาส เนาศานติ ศ.บ.10
9 60020730 นางสาวกวิสรา ฝอยทอง ศ.บ.10
10 60020732 นายกิจจา ยาโม้ ศ.บ.10
11 60020733 นายกิตติธัช ชาวไชย ศ.บ.10
12 60020734 นางสาวกิตติมา ทองสม ศ.บ.10
13 60020735 นายขจรพงศ์ ชัยคุ้ม ศ.บ.10
14 60020736 นายคเชนทร์ พุ่มพวง ศ.บ.10
15 60020737 นางสาวจิราวรรณ จันทร์ประทักษ์ ศ.บ.10
16 60020738 นางสาวชฎาพัทร พุฒิมา ศ.บ.10
17 60020739 นางสาวชุติกานจน์ เสมรบุญ ศ.บ.10
18 60020742 นายณัฐภูมิ วัฒโก ศ.บ.10
19 60020743 นางสาวณัฐวดี เพชรรักษ์ ศ.บ.10
20 60020744 นางสาวณิชาวีร์ คูศรีเทพประทาน ศ.บ.10
21 60020745 นายเดชาวัชร์ ลิกขะไชย ศ.บ.10
22 60020746 นางสาวธนพร สุกใส ศ.บ.10
23 60020747 นายธวัชชัย เจริญชีพ ศ.บ.10
24 60020749 นายนราวิชญ์ หอมเกตุ ศ.บ.10
25 60020750 นางสาวนันทรัตน์ สิงหเสนี ศ.บ.10
26 60020751 นางสาวนิจจารีย์ ภู่มี ศ.บ.10
27 60020752 นางสาวนิรชา จั่นศรี ศ.บ.10
28 60020753 นางสาวปณัชญา เจริญสาย ศ.บ.10
29 60020756 นายเปล่งโชค ตั้งวงษ์ ศ.บ.10
30 60020757 นางสาวพัณธิตา ไทยกำเนิด ศ.บ.10
31 60020759 นายพิชญาณ บุปผเวส ศ.บ.10
32 60020760 นางสาวพิมพ์ตะวัน ตันคำ ศ.บ.10
33 60020761 นางสาวพิมพ์ลภัส ชุติวิศวกุล ศ.บ.10
34 60020762 นางสาวภคพร เนื่องจำนงค์ ศ.บ.10
35 60020763 นายภูมิภักดิ์ บำรุงธรรม ศ.บ.10
36 60020764 นางสาวมณฑิกานต์ จิตสามารถ ศ.บ.10
37 60020765 นางสาวยุคนธร โมคบุรุษ ศ.บ.10
38 60020767 นางสาวรัชนีวรรณ สงคราม ศ.บ.10
39 60020768 นางสาวรัตติยาภรณ์ พะแป่ ศ.บ.10
40 60020769 นางสาวลักษิกา ชิดเชื้อ ศ.บ.10
41 60020770 นางสาววงษ์พิชชา พลโภคิน ศ.บ.10
42 60020773 นางสาววันวิสา ทิพย์อักษร ศ.บ.10
43 60020774 นางสาวศลิษา ซาสุดสี ศ.บ.10
44 60020775 นางสาวษกามาศ โจนรัมย์ ศ.บ.10
45 60020776 นายสหรัตน์ คำผุย ศ.บ.10
46 60020777 นางสาวสุจารี นาควัณโณ ศ.บ.10
47 60020778 นางสาวสุพิชชา ชนะสุข ศ.บ.10
48 60020779 นางสาวอนัญญา วงศ์ประทุม ศ.บ.10
49 60020780 นางสาวอัยย์ลดา ชมศิริ ศ.บ.10
50 60020781 นางสาวอาทิตยา แข็งขัน ศ.บ.10
51 60020782 นางสาวอิศณา ศักดิ์นารายณ์ ศ.บ.10
สถานภาพ :
 • 10=กำลังศึกษา 11=รักษาสภาพ 12=ลาพัก
 • 40=สำเร็จการศึกษา 45=ย้ายกลับประเทศ(ครบกำหนดตามโครงการ)
 • 50=ลาออก 51=ไม่มารายงานตัว 52=ไม่ผ่านสัมภาษณ์ 53=สละสิทธิ์ (Quota)
 • 60=พ้นสภาพ-คะแนนเฉลี่ยสะสมไม่ถึง 61=พ้นสภาพ-ระยะเวลาเกินกำหนด 62=พ้นสภาพ-วิชาฝึกงานไม่ผ่าน 63=พ้นสภาพ-ลงทะเบียนไม่สมบูรณ์ 64=พ้นสภาพ-ไม่ลงทะเบียนภาคเรียนแรก 65=พ้นสภาพ-ขาดคุณสมบัติ 66=พ้นสภาพ-สอบQEไม่ผ่าน 67=พ้นสภาพ-สอบเค้าโครงไม่ผ่าน 68=พ้นสภาพ-ให้ออก 69=พ้นสภาพ-คัดชื่อออก
 • 70=พ้นสภาพ-ถูกลงโทษทางวินัย
 • 80=ย้ายออก 81=ย้ายวิทยาเขต 82=ย้ายคณะ 83=ย้ายระดับ
 • 90=เสียชีวิต
 •   
  มหาวิทยาลัยบูรพา | สกอ. | กยศ. | สมศ. | Vision Net Co.Ltd. | 
  Powered by Vision Net, 1995 - 2010   Contact Staff : กองทะเบียนและประมวลผลการศึกษา โทรศัพท์ 038-102715-29