เมนูหลัก

รายชื่อนิสิต
รายวิชา502465 : Chemical Engineering Equipment Design
กลุ่ม501
วิทยาเขตบางแสน
ระดับการศึกษาปริญญาตรี พิเศษ
ปีการศึกษา2561 ภาคการศึกษาที่ 1
ดึงข้อมูลนิสิต(กดปุ่ม ALT ก่อนคลิก)    
ลำดับ รหัสชื่อหลักสูตรสถานภาพ
 คณะวิศวกรรมศาสตร์
1 56550798 นางสาวกัญญาณี เอิบผักแว่น วศ.บ. (วิศวกรรมเคมี)10
2 57050104 นางสาววนัสนันท์ เดิมขุนทด วศ.บ. (วิศวกรรมเคมี)10
3 57550505 นายธัชพงศ์ เกตุโชติ วศ.บ. (วิศวกรรมเคมี)10
4 58050597 นายเจษรินทร์ หอมเกษร วศ.บ. (วิศวกรรมเคมี)10
5 58550010 นางสาวอัญมณี เบญจางค์วิศณุ วศ.บ. (วิศวกรรมเคมี)10
6 58550067 นางสาวทัดดาว แซ่ลี้ วศ.บ. (วิศวกรรมเคมี)10
7 58550068 นายทินกร แซ่อึ้ง วศ.บ. (วิศวกรรมเคมี)10
8 58550069 นายพิริยกร ศิริกุล วศ.บ. (วิศวกรรมเคมี)10
9 58550072 นายอภิชาติ ภุมรินทร์ วศ.บ. (วิศวกรรมเคมี)10
10 58550073 นางสาวอาทิตยา จอนดิษฐ์ วศ.บ. (วิศวกรรมเคมี)10
11 58550108 นางสาวเปรมจิตร์ เพ็ชรอุไร วศ.บ. (วิศวกรรมเคมี)10
12 58550129 นายกฤตศิริ ณรงค์ฤทธิเดช วศ.บ. (วิศวกรรมเคมี)10
13 58550132 นายทัตพงศ์ เมืองแดง วศ.บ. (วิศวกรรมเคมี)10
14 58550135 นายศิรกฤษฏิ์ เดชเพิ่มสุข วศ.บ. (วิศวกรรมเคมี)10
15 58550173 นายป้อมเพ็ชร ธาราดล วศ.บ. (วิศวกรรมเคมี)10
สถานภาพ :
 • 10=กำลังศึกษา 11=รักษาสภาพ 12=ลาพัก
 • 40=สำเร็จการศึกษา 45=ย้ายกลับประเทศ(ครบกำหนดตามโครงการ)
 • 50=ลาออก 51=ไม่มารายงานตัว 52=ไม่ผ่านสัมภาษณ์ 53=สละสิทธิ์ (Quota)
 • 60=พ้นสภาพ-คะแนนเฉลี่ยสะสมไม่ถึง 61=พ้นสภาพ-ระยะเวลาเกินกำหนด 62=พ้นสภาพ-วิชาฝึกงานไม่ผ่าน 63=พ้นสภาพ-ลงทะเบียนไม่สมบูรณ์ 64=พ้นสภาพ-ไม่ลงทะเบียนภาคเรียนแรก 65=พ้นสภาพ-ขาดคุณสมบัติ 66=พ้นสภาพ-สอบQEไม่ผ่าน 67=พ้นสภาพ-สอบเค้าโครงไม่ผ่าน 68=พ้นสภาพ-ให้ออก 69=พ้นสภาพ-คัดชื่อออก
 • 70=พ้นสภาพ-ถูกลงโทษทางวินัย
 • 80=ย้ายออก 81=ย้ายวิทยาเขต 82=ย้ายคณะ 83=ย้ายระดับ
 • 90=เสียชีวิต
 •   
  มหาวิทยาลัยบูรพา | สกอ. | กยศ. | สมศ. | Vision Net Co.Ltd. | 
  Powered by Vision Net, 1995 - 2010   Contact Staff : กองทะเบียนและประมวลผลการศึกษา โทรศัพท์ 038-102715-29