เมนูหลัก

รายชื่อนิสิต
รายวิชา502465 : Chemical Engineering Equipment Design
กลุ่ม2
วิทยาเขตบางแสน
ระดับการศึกษาปริญญาตรี ปกติ
ปีการศึกษา2561 ภาคการศึกษาที่ 1
ดึงข้อมูลนิสิต(กดปุ่ม ALT ก่อนคลิก)    
ลำดับ รหัสชื่อหลักสูตรสถานภาพ
 คณะวิศวกรรมศาสตร์
1 58050042 นางสาวอรพรรณ สุวรรณะ วศ.บ. (วิศวกรรมเคมี)10
2 58050083 นายอัจฉริยพงษ์ เชยชม วศ.บ. (วิศวกรรมเคมี)10
3 58050109 นางสาวกมลชนก นาคสุวรรณ์ วศ.บ. (วิศวกรรมเคมี)10
4 58050169 นายศุภกร หุ่นปั้น วศ.บ. (วิศวกรรมเคมี)10
5 58050237 นางสาวชนัญชิดา คุณวุฒิ วศ.บ. (วิศวกรรมเคมี)10
6 58050241 นายจิรวุฒิ แย้มผกา วศ.บ. (วิศวกรรมเคมี)10
7 58050242 นางสาวชลิตา อภินันทวิทย์ วศ.บ. (วิศวกรรมเคมี)10
8 58050247 นางสาวณัฐธิดา สมประสงค์ วศ.บ. (วิศวกรรมเคมี)10
9 58050253 นางสาวเบญจมาศ ปานยิ้ม วศ.บ. (วิศวกรรมเคมี)10
10 58050256 นางสาวปานัทดา นิลสุ วศ.บ. (วิศวกรรมเคมี)10
11 58050259 นายพสุธา สมผุย วศ.บ. (วิศวกรรมเคมี)10
12 58050261 นางสาวมยุฉัตร ทวีผล วศ.บ. (วิศวกรรมเคมี)10
13 58050262 นางสาวรัตนภรณ์ ยี่สุ่นน้อย วศ.บ. (วิศวกรรมเคมี)10
14 58050267 นางสาวสุธีรา สมนึก วศ.บ. (วิศวกรรมเคมี)10
15 58050268 นายอภิชัย บุญสิทธิ์ วศ.บ. (วิศวกรรมเคมี)10
16 58050428 นางสาวกุลนภา บุญรักษ์ วศ.บ. (วิศวกรรมเคมี)10
17 58050445 นางสาววรัทยา อินทรสุข วศ.บ. (วิศวกรรมเคมี)10
18 58050447 นางสาววิลาสินี ศรีคล้าย วศ.บ. (วิศวกรรมเคมี)10
19 58050450 นางสาวศิวนันท์ เติมกสิพาณิชย์ วศ.บ. (วิศวกรรมเคมี)10
20 58050453 นายสหรัฐ ทรรพวาทิน วศ.บ. (วิศวกรรมเคมี)10
21 58050593 นางสาวกนกวรรณ จันทร์พิทักษ์ วศ.บ. (วิศวกรรมเคมี)10
22 58050595 นายเกียรติศักดิ์ รวมธรรม วศ.บ. (วิศวกรรมเคมี)10
23 58050596 นางสาวจิราภรณ์ มาเกิด วศ.บ. (วิศวกรรมเคมี)10
24 58050603 นางสาวดวงเนตร ภู่พวง วศ.บ. (วิศวกรรมเคมี)10
25 58050605 นางสาวนัชชา มิสาธรรม วศ.บ. (วิศวกรรมเคมี)10
26 58050610 นางสาวพบพร ทองก้อน วศ.บ. (วิศวกรรมเคมี)10
27 58050612 นางสาวพิชชาภา พื้นหินลาด วศ.บ. (วิศวกรรมเคมี)10
28 58050618 นายอรรถกร อูบคำ วศ.บ. (วิศวกรรมเคมี)10
29 58050731 นางสาวนฤภร เชื้อเมืองพาน วศ.บ. (วิศวกรรมเคมี)10
30 58050732 นางสาวศรัญญา สิทธิประเสริฐ วศ.บ. (วิศวกรรมเคมี)10
สถานภาพ :
 • 10=กำลังศึกษา 11=รักษาสภาพ 12=ลาพัก
 • 40=สำเร็จการศึกษา 45=ย้ายกลับประเทศ(ครบกำหนดตามโครงการ)
 • 50=ลาออก 51=ไม่มารายงานตัว 52=ไม่ผ่านสัมภาษณ์ 53=สละสิทธิ์ (Quota)
 • 60=พ้นสภาพ-คะแนนเฉลี่ยสะสมไม่ถึง 61=พ้นสภาพ-ระยะเวลาเกินกำหนด 62=พ้นสภาพ-วิชาฝึกงานไม่ผ่าน 63=พ้นสภาพ-ลงทะเบียนไม่สมบูรณ์ 64=พ้นสภาพ-ไม่ลงทะเบียนภาคเรียนแรก 65=พ้นสภาพ-ขาดคุณสมบัติ 66=พ้นสภาพ-สอบQEไม่ผ่าน 67=พ้นสภาพ-สอบเค้าโครงไม่ผ่าน 68=พ้นสภาพ-ให้ออก 69=พ้นสภาพ-คัดชื่อออก
 • 70=พ้นสภาพ-ถูกลงโทษทางวินัย
 • 80=ย้ายออก 81=ย้ายวิทยาเขต 82=ย้ายคณะ 83=ย้ายระดับ
 • 90=เสียชีวิต
 •   
  มหาวิทยาลัยบูรพา | สกอ. | กยศ. | สมศ. | Vision Net Co.Ltd. | 
  Powered by Vision Net, 1995 - 2010   Contact Staff : กองทะเบียนและประมวลผลการศึกษา โทรศัพท์ 038-102715-29