เมนูหลัก

รายชื่อนิสิต
รายวิชา502465 : Chemical Engineering Equipment Design
กลุ่ม1
วิทยาเขตบางแสน
ระดับการศึกษาปริญญาตรี ปกติ
ปีการศึกษา2561 ภาคการศึกษาที่ 1
ดึงข้อมูลนิสิต(กดปุ่ม ALT ก่อนคลิก)    
ลำดับ รหัสชื่อหลักสูตรสถานภาพ
 คณะวิศวกรรมศาสตร์
1 56550518 นางสาวเสาวรัตน์ หมึกประเสริฐ วศ.บ. (วิศวกรรมเคมี)10
2 57050591 นายกรฤต สิทธิประเสริฐ วศ.บ. (วิศวกรรมเคมี)10
3 58050006 นางสาวขนิษฐา เทียมมาลา วศ.บ. (วิศวกรรมเคมี)10
4 58050007 นางสาวชลธิชา เทศกิ่ม วศ.บ. (วิศวกรรมเคมี)10
5 58050034 นายกิตตินันท์ พวงเมฆ วศ.บ. (วิศวกรรมเคมี)10
6 58050035 นางสาวชนาพร แซ่เฮง วศ.บ. (วิศวกรรมเคมี)10
7 58050036 นางสาวณัฐนิชา มะลิทอง วศ.บ. (วิศวกรรมเคมี)10
8 58050037 นางสาววนัมพร เขียวแข้ วศ.บ. (วิศวกรรมเคมี)10
9 58050088 นายจิรายุ ขันรักษา วศ.บ. (วิศวกรรมเคมี)10
10 58050124 นายกฤติน จริยาจิรวัฒนา วศ.บ. (วิศวกรรมเคมี)10
11 58050130 นางสาวมธุรส ดวงแก้ว วศ.บ. (วิศวกรรมเคมี)10
12 58050238 นางสาวจันทรา วงษ์แสงทอง วศ.บ. (วิศวกรรมเคมี)10
13 58050239 นางสาวจิดาภา ชมภูรัตน์ วศ.บ. (วิศวกรรมเคมี)10
14 58050243 นางสาวชุติกาญจน์ โมราขาว วศ.บ. (วิศวกรรมเคมี)10
15 58050245 นางสาวณัชชา แก้วโบราณ วศ.บ. (วิศวกรรมเคมี)10
16 58050249 นางสาวณัฐิดา ตื่มสูงเนิน วศ.บ. (วิศวกรรมเคมี)10
17 58050258 นางสาวพลอยไพลิน แสนวิบูลย์ วศ.บ. (วิศวกรรมเคมี)10
18 58050260 นางสาวมนธิชา เนื่องจำนงค์ วศ.บ. (วิศวกรรมเคมี)10
19 58050264 นางสาววรกมล บุปผา วศ.บ. (วิศวกรรมเคมี)10
20 58050266 นายสุทธวีร์ พันธุมะโอภาส วศ.บ. (วิศวกรรมเคมี)10
21 58050425 นางสาวกมลรัตน์ ตัวสม วศ.บ. (วิศวกรรมเคมี)10
22 58050434 นางสาวฐิตาภรณ์ ลิปิประภาสกุล วศ.บ. (วิศวกรรมเคมี)10
23 58050441 นางสาวภาวิณี ทองมา วศ.บ. (วิศวกรรมเคมี)10
24 58050594 นางสาวเกตุกมล ภักดีงาม วศ.บ. (วิศวกรรมเคมี)10
25 58050598 นางสาวฉันท์ชนก ธงสมบัติ วศ.บ. (วิศวกรรมเคมี)10
26 58050600 นางสาวโชติมณี แปลกหน้า วศ.บ. (วิศวกรรมเคมี)10
27 58050601 นางสาวฐิดายุ บุญชู วศ.บ. (วิศวกรรมเคมี)10
28 58050607 นายปณิธาน สามิพันธ์ วศ.บ. (วิศวกรรมเคมี)10
29 58050611 นางสาวพรกนก แซ่ฉาย วศ.บ. (วิศวกรรมเคมี)10
30 58050613 นางสาวมนัสวี กุลมา วศ.บ. (วิศวกรรมเคมี)10
31 58050614 นางสาววรัมพร เฉลียวสันติกุล วศ.บ. (วิศวกรรมเคมี)10
32 58050616 นางสาวศุภทรัพย์ รอดจินดา วศ.บ. (วิศวกรรมเคมี)10
สถานภาพ :
 • 10=กำลังศึกษา 11=รักษาสภาพ 12=ลาพัก
 • 40=สำเร็จการศึกษา 45=ย้ายกลับประเทศ(ครบกำหนดตามโครงการ)
 • 50=ลาออก 51=ไม่มารายงานตัว 52=ไม่ผ่านสัมภาษณ์ 53=สละสิทธิ์ (Quota)
 • 60=พ้นสภาพ-คะแนนเฉลี่ยสะสมไม่ถึง 61=พ้นสภาพ-ระยะเวลาเกินกำหนด 62=พ้นสภาพ-วิชาฝึกงานไม่ผ่าน 63=พ้นสภาพ-ลงทะเบียนไม่สมบูรณ์ 64=พ้นสภาพ-ไม่ลงทะเบียนภาคเรียนแรก 65=พ้นสภาพ-ขาดคุณสมบัติ 66=พ้นสภาพ-สอบQEไม่ผ่าน 67=พ้นสภาพ-สอบเค้าโครงไม่ผ่าน 68=พ้นสภาพ-ให้ออก 69=พ้นสภาพ-คัดชื่อออก
 • 70=พ้นสภาพ-ถูกลงโทษทางวินัย
 • 80=ย้ายออก 81=ย้ายวิทยาเขต 82=ย้ายคณะ 83=ย้ายระดับ
 • 90=เสียชีวิต
 •   
  มหาวิทยาลัยบูรพา | สกอ. | กยศ. | สมศ. | Vision Net Co.Ltd. | 
  Powered by Vision Net, 1995 - 2010   Contact Staff : กองทะเบียนและประมวลผลการศึกษา โทรศัพท์ 038-102715-29