เมนูหลัก

รายชื่อนิสิต
รายวิชา502462 : Chemical Engineering Process and Plant Design
กลุ่ม2
วิทยาเขตบางแสน
ระดับการศึกษาปริญญาตรี ปกติ
ปีการศึกษา2561 ภาคการศึกษาที่ 1
ดึงข้อมูลนิสิต(กดปุ่ม ALT ก่อนคลิก)    
ลำดับ รหัสชื่อหลักสูตรสถานภาพ
 คณะวิศวกรรมศาสตร์
1 57050566 นายชวัลวิทย์ ทองโยง วศ.บ. (วิศวกรรมเคมี)10
2 57050591 นายกรฤต สิทธิประเสริฐ วศ.บ. (วิศวกรรมเคมี)10
3 58050006 นางสาวขนิษฐา เทียมมาลา วศ.บ. (วิศวกรรมเคมี)10
4 58050007 นางสาวชลธิชา เทศกิ่ม วศ.บ. (วิศวกรรมเคมี)10
5 58050034 นายกิตตินันท์ พวงเมฆ วศ.บ. (วิศวกรรมเคมี)10
6 58050035 นางสาวชนาพร แซ่เฮง วศ.บ. (วิศวกรรมเคมี)10
7 58050036 นางสาวณัฐนิชา มะลิทอง วศ.บ. (วิศวกรรมเคมี)10
8 58050037 นางสาววนัมพร เขียวแข้ วศ.บ. (วิศวกรรมเคมี)10
9 58050083 นายอัจฉริยพงษ์ เชยชม วศ.บ. (วิศวกรรมเคมี)10
10 58050169 นายศุภกร หุ่นปั้น วศ.บ. (วิศวกรรมเคมี)10
11 58050241 นายจิรวุฒิ แย้มผกา วศ.บ. (วิศวกรรมเคมี)10
12 58050242 นางสาวชลิตา อภินันทวิทย์ วศ.บ. (วิศวกรรมเคมี)10
13 58050249 นางสาวณัฐิดา ตื่มสูงเนิน วศ.บ. (วิศวกรรมเคมี)10
14 58050253 นางสาวเบญจมาศ ปานยิ้ม วศ.บ. (วิศวกรรมเคมี)10
15 58050259 นายพสุธา สมผุย วศ.บ. (วิศวกรรมเคมี)10
16 58050267 นางสาวสุธีรา สมนึก วศ.บ. (วิศวกรรมเคมี)10
17 58050268 นายอภิชัย บุญสิทธิ์ วศ.บ. (วิศวกรรมเคมี)10
18 58050425 นางสาวกมลรัตน์ ตัวสม วศ.บ. (วิศวกรรมเคมี)10
19 58050434 นางสาวฐิตาภรณ์ ลิปิประภาสกุล วศ.บ. (วิศวกรรมเคมี)10
20 58050447 นางสาววิลาสินี ศรีคล้าย วศ.บ. (วิศวกรรมเคมี)10
21 58050595 นายเกียรติศักดิ์ รวมธรรม วศ.บ. (วิศวกรรมเคมี)10
22 58050597 นายเจษรินทร์ หอมเกษร วศ.บ. (วิศวกรรมเคมี)10
23 58050598 นางสาวฉันท์ชนก ธงสมบัติ วศ.บ. (วิศวกรรมเคมี)10
24 58050600 นางสาวโชติมณี แปลกหน้า วศ.บ. (วิศวกรรมเคมี)10
25 58050601 นางสาวฐิดายุ บุญชู วศ.บ. (วิศวกรรมเคมี)10
26 58050605 นางสาวนัชชา มิสาธรรม วศ.บ. (วิศวกรรมเคมี)10
27 58050607 นายปณิธาน สามิพันธ์ วศ.บ. (วิศวกรรมเคมี)10
28 58050608 นายปราชญา ชดประสิทธิ์ วศ.บ. (วิศวกรรมเคมี)10
29 58050612 นางสาวพิชชาภา พื้นหินลาด วศ.บ. (วิศวกรรมเคมี)10
30 58050613 นางสาวมนัสวี กุลมา วศ.บ. (วิศวกรรมเคมี)10
31 58050616 นางสาวศุภทรัพย์ รอดจินดา วศ.บ. (วิศวกรรมเคมี)10
32 58050618 นายอรรถกร อูบคำ วศ.บ. (วิศวกรรมเคมี)10
33 58050731 นางสาวนฤภร เชื้อเมืองพาน วศ.บ. (วิศวกรรมเคมี)10
สถานภาพ :
 • 10=กำลังศึกษา 11=รักษาสภาพ 12=ลาพัก
 • 40=สำเร็จการศึกษา 45=ย้ายกลับประเทศ(ครบกำหนดตามโครงการ)
 • 50=ลาออก 51=ไม่มารายงานตัว 52=ไม่ผ่านสัมภาษณ์ 53=สละสิทธิ์ (Quota)
 • 60=พ้นสภาพ-คะแนนเฉลี่ยสะสมไม่ถึง 61=พ้นสภาพ-ระยะเวลาเกินกำหนด 62=พ้นสภาพ-วิชาฝึกงานไม่ผ่าน 63=พ้นสภาพ-ลงทะเบียนไม่สมบูรณ์ 64=พ้นสภาพ-ไม่ลงทะเบียนภาคเรียนแรก 65=พ้นสภาพ-ขาดคุณสมบัติ 66=พ้นสภาพ-สอบQEไม่ผ่าน 67=พ้นสภาพ-สอบเค้าโครงไม่ผ่าน 68=พ้นสภาพ-ให้ออก 69=พ้นสภาพ-คัดชื่อออก
 • 70=พ้นสภาพ-ถูกลงโทษทางวินัย
 • 80=ย้ายออก 81=ย้ายวิทยาเขต 82=ย้ายคณะ 83=ย้ายระดับ
 • 90=เสียชีวิต
 •   
  มหาวิทยาลัยบูรพา | สกอ. | กยศ. | สมศ. | Vision Net Co.Ltd. | 
  Powered by Vision Net, 1995 - 2010   Contact Staff : กองทะเบียนและประมวลผลการศึกษา โทรศัพท์ 038-102715-29