เมนูหลัก

รายชื่อนิสิต
รายวิชา502462 : Chemical Engineering Process and Plant Design
กลุ่ม1
วิทยาเขตบางแสน
ระดับการศึกษาปริญญาตรี ปกติ
ปีการศึกษา2561 ภาคการศึกษาที่ 1
ดึงข้อมูลนิสิต(กดปุ่ม ALT ก่อนคลิก)    
ลำดับ รหัสชื่อหลักสูตรสถานภาพ
 คณะวิศวกรรมศาสตร์
1 56550798 นางสาวกัญญาณี เอิบผักแว่น วศ.บ. (วิศวกรรมเคมี)10
2 58050042 นางสาวอรพรรณ สุวรรณะ วศ.บ. (วิศวกรรมเคมี)10
3 58050088 นายจิรายุ ขันรักษา วศ.บ. (วิศวกรรมเคมี)10
4 58050109 นางสาวกมลชนก นาคสุวรรณ์ วศ.บ. (วิศวกรรมเคมี)10
5 58050124 นายกฤติน จริยาจิรวัฒนา วศ.บ. (วิศวกรรมเคมี)10
6 58050130 นางสาวมธุรส ดวงแก้ว วศ.บ. (วิศวกรรมเคมี)10
7 58050237 นางสาวชนัญชิดา คุณวุฒิ วศ.บ. (วิศวกรรมเคมี)10
8 58050238 นางสาวจันทรา วงษ์แสงทอง วศ.บ. (วิศวกรรมเคมี)10
9 58050239 นางสาวจิดาภา ชมภูรัตน์ วศ.บ. (วิศวกรรมเคมี)10
10 58050245 นางสาวณัชชา แก้วโบราณ วศ.บ. (วิศวกรรมเคมี)10
11 58050247 นางสาวณัฐธิดา สมประสงค์ วศ.บ. (วิศวกรรมเคมี)10
12 58050256 นางสาวปานัทดา นิลสุ วศ.บ. (วิศวกรรมเคมี)10
13 58050258 นางสาวพลอยไพลิน แสนวิบูลย์ วศ.บ. (วิศวกรรมเคมี)10
14 58050260 นางสาวมนธิชา เนื่องจำนงค์ วศ.บ. (วิศวกรรมเคมี)10
15 58050261 นางสาวมยุฉัตร ทวีผล วศ.บ. (วิศวกรรมเคมี)10
16 58050262 นางสาวรัตนภรณ์ ยี่สุ่นน้อย วศ.บ. (วิศวกรรมเคมี)10
17 58050264 นางสาววรกมล บุปผา วศ.บ. (วิศวกรรมเคมี)10
18 58050266 นายสุทธวีร์ พันธุมะโอภาส วศ.บ. (วิศวกรรมเคมี)10
19 58050428 นางสาวกุลนภา บุญรักษ์ วศ.บ. (วิศวกรรมเคมี)10
20 58050441 นางสาวภาวิณี ทองมา วศ.บ. (วิศวกรรมเคมี)10
21 58050445 นางสาววรัทยา อินทรสุข วศ.บ. (วิศวกรรมเคมี)10
22 58050448 นายศรัญยู บุญกอ วศ.บ. (วิศวกรรมเคมี)10
23 58050453 นายสหรัฐ ทรรพวาทิน วศ.บ. (วิศวกรรมเคมี)10
24 58050594 นางสาวเกตุกมล ภักดีงาม วศ.บ. (วิศวกรรมเคมี)10
25 58050596 นางสาวจิราภรณ์ มาเกิด วศ.บ. (วิศวกรรมเคมี)10
26 58050603 นางสาวดวงเนตร ภู่พวง วศ.บ. (วิศวกรรมเคมี)10
27 58050610 นางสาวพบพร ทองก้อน วศ.บ. (วิศวกรรมเคมี)10
28 58050611 นางสาวพรกนก แซ่ฉาย วศ.บ. (วิศวกรรมเคมี)10
29 58050614 นางสาววรัมพร เฉลียวสันติกุล วศ.บ. (วิศวกรรมเคมี)10
30 58050732 นางสาวศรัญญา สิทธิประเสริฐ วศ.บ. (วิศวกรรมเคมี)10
31 58550068 นายทินกร แซ่อึ้ง วศ.บ. (วิศวกรรมเคมี)10
32 58550069 นายพิริยกร ศิริกุล วศ.บ. (วิศวกรรมเคมี)10
33 58550072 นายอภิชาติ ภุมรินทร์ วศ.บ. (วิศวกรรมเคมี)10
34 58550073 นางสาวอาทิตยา จอนดิษฐ์ วศ.บ. (วิศวกรรมเคมี)10
35 58550108 นางสาวเปรมจิตร์ เพ็ชรอุไร วศ.บ. (วิศวกรรมเคมี)10
36 58550129 นายกฤตศิริ ณรงค์ฤทธิเดช วศ.บ. (วิศวกรรมเคมี)10
37 58550132 นายทัตพงศ์ เมืองแดง วศ.บ. (วิศวกรรมเคมี)10
สถานภาพ :
 • 10=กำลังศึกษา 11=รักษาสภาพ 12=ลาพัก
 • 40=สำเร็จการศึกษา 45=ย้ายกลับประเทศ(ครบกำหนดตามโครงการ)
 • 50=ลาออก 51=ไม่มารายงานตัว 52=ไม่ผ่านสัมภาษณ์ 53=สละสิทธิ์ (Quota)
 • 60=พ้นสภาพ-คะแนนเฉลี่ยสะสมไม่ถึง 61=พ้นสภาพ-ระยะเวลาเกินกำหนด 62=พ้นสภาพ-วิชาฝึกงานไม่ผ่าน 63=พ้นสภาพ-ลงทะเบียนไม่สมบูรณ์ 64=พ้นสภาพ-ไม่ลงทะเบียนภาคเรียนแรก 65=พ้นสภาพ-ขาดคุณสมบัติ 66=พ้นสภาพ-สอบQEไม่ผ่าน 67=พ้นสภาพ-สอบเค้าโครงไม่ผ่าน 68=พ้นสภาพ-ให้ออก 69=พ้นสภาพ-คัดชื่อออก
 • 70=พ้นสภาพ-ถูกลงโทษทางวินัย
 • 80=ย้ายออก 81=ย้ายวิทยาเขต 82=ย้ายคณะ 83=ย้ายระดับ
 • 90=เสียชีวิต
 •   
  มหาวิทยาลัยบูรพา | สกอ. | กยศ. | สมศ. | Vision Net Co.Ltd. | 
  Powered by Vision Net, 1995 - 2010   Contact Staff : กองทะเบียนและประมวลผลการศึกษา โทรศัพท์ 038-102715-29