เมนูหลัก

รายชื่อนิสิต
รายวิชา50234159 : Chemical Engineering Kinetics and Reactor Design
กลุ่ม501
วิทยาเขตบางแสน
ระดับการศึกษาปริญญาตรี พิเศษ
ปีการศึกษา2561 ภาคการศึกษาที่ 1
ดึงข้อมูลนิสิต(กดปุ่ม ALT ก่อนคลิก)    
ลำดับ รหัสชื่อหลักสูตรสถานภาพ
 คณะวิศวกรรมศาสตร์
1 56550351 นายอนุสรณ์ กาคำ วศ.บ. (วิศวกรรมเคมี)40
2 56550517 นายวรรณชัย ภูมิทัต วศ.บ. (วิศวกรรมเคมี)40
3 56550798 นางสาวกัญญาณี เอิบผักแว่น วศ.บ. (วิศวกรรมเคมี)10
4 58050006 นางสาวขนิษฐา เทียมมาลา วศ.บ. (วิศวกรรมเคมี)10
5 58050610 นางสาวพบพร ทองก้อน วศ.บ. (วิศวกรรมเคมี)10
6 59550018 นางสาวธิติสุดา อ่วมประเสริฐ วศ.บ. (วิศวกรรมเคมี)10
7 59550021 นางสาวศนิชา เวชวิฐาน วศ.บ. (วิศวกรรมเคมี)10
8 59550072 นายชนะ บำรุงแสง วศ.บ. (วิศวกรรมเคมี)10
9 59550073 นางสาวบุษยา เมตตา วศ.บ. (วิศวกรรมเคมี)10
10 59550074 นางสาวประภารัตน์ เรืองสัตย์ วศ.บ. (วิศวกรรมเคมี)10
11 59550077 นายภัทรศรัณย์ รุ่งเรืองนิติพงศ์ วศ.บ. (วิศวกรรมเคมี)10
12 59550078 นายสรายุทธ แย้มเพชร วศ.บ. (วิศวกรรมเคมี)10
13 59550141 นายนัทธ์วัฒน์ พฤทธพงศ์ วศ.บ. (วิศวกรรมเคมี)10
14 59550143 นางสาวปกแก้ว นวลคล้ำ วศ.บ. (วิศวกรรมเคมี)10
15 59550144 นางสาวแพรพลอย จำปานาค วศ.บ. (วิศวกรรมเคมี)10
16 59550145 นางสาวภัสร์ แหวนวิเศษ วศ.บ. (วิศวกรรมเคมี)10
17 59550146 นายภูริช เฉิน วศ.บ. (วิศวกรรมเคมี)10
18 59550147 นายวรายุส เฉยคล้าย วศ.บ. (วิศวกรรมเคมี)10
สถานภาพ :
 • 10=กำลังศึกษา 11=รักษาสภาพ 12=ลาพัก
 • 40=สำเร็จการศึกษา 45=ย้ายกลับประเทศ(ครบกำหนดตามโครงการ)
 • 50=ลาออก 51=ไม่มารายงานตัว 52=ไม่ผ่านสัมภาษณ์ 53=สละสิทธิ์ (Quota)
 • 60=พ้นสภาพ-คะแนนเฉลี่ยสะสมไม่ถึง 61=พ้นสภาพ-ระยะเวลาเกินกำหนด 62=พ้นสภาพ-วิชาฝึกงานไม่ผ่าน 63=พ้นสภาพ-ลงทะเบียนไม่สมบูรณ์ 64=พ้นสภาพ-ไม่ลงทะเบียนภาคเรียนแรก 65=พ้นสภาพ-ขาดคุณสมบัติ 66=พ้นสภาพ-สอบQEไม่ผ่าน 67=พ้นสภาพ-สอบเค้าโครงไม่ผ่าน 68=พ้นสภาพ-ให้ออก 69=พ้นสภาพ-คัดชื่อออก
 • 70=พ้นสภาพ-ถูกลงโทษทางวินัย
 • 80=ย้ายออก 81=ย้ายวิทยาเขต 82=ย้ายคณะ 83=ย้ายระดับ
 • 90=เสียชีวิต
 •   
  มหาวิทยาลัยบูรพา | สกอ. | กยศ. | สมศ. | Vision Net Co.Ltd. | 
  Powered by Vision Net, 1995 - 2010   Contact Staff : กองทะเบียนและประมวลผลการศึกษา โทรศัพท์ 038-102715-29