เมนูหลัก

รายชื่อนิสิต
รายวิชา50234159 : Chemical Engineering Kinetics and Reactor Design
กลุ่ม2
วิทยาเขตบางแสน
ระดับการศึกษาปริญญาตรี ปกติ
ปีการศึกษา2561 ภาคการศึกษาที่ 1
ดึงข้อมูลนิสิต(กดปุ่ม ALT ก่อนคลิก)    
ลำดับ รหัสชื่อหลักสูตรสถานภาพ
 คณะวิศวกรรมศาสตร์
1 55050549 นางสาวพัณณ์ภัสส์ จันทร์ผ่อง วศ.บ. (วิศวกรรมเคมี)10
2 58050243 นางสาวชุติกาญจน์ โมราขาว วศ.บ. (วิศวกรรมเคมี)10
3 58050245 นางสาวณัชชา แก้วโบราณ วศ.บ. (วิศวกรรมเคมี)10
4 58050247 นางสาวณัฐธิดา สมประสงค์ วศ.บ. (วิศวกรรมเคมี)10
5 59050022 นางสาวอรพรรณ กล่ำเพ็ญ วศ.บ. (วิศวกรรมเคมี)10
6 59050050 นางสาวนุชรินทร์ ศรีลางาม วศ.บ. (วิศวกรรมเคมี)10
7 59050059 นางสาวอุษณา สันทฤทธิ์ วศ.บ. (วิศวกรรมเคมี)10
8 59050127 นายไวชยา ศิริมงคล วศ.บ. (วิศวกรรมเคมี)10
9 59050128 นางสาวสิรินยา บุญช่วยเหลือ วศ.บ. (วิศวกรรมเคมี)10
10 59050129 นางสาวอรวรา ดีพร้อม วศ.บ. (วิศวกรรมเคมี)10
11 59050148 นางสาวคนึงนิจ เกษมจิตต์ วศ.บ. (วิศวกรรมเคมี)10
12 59050149 นางสาวดวงนฤมล อินทรวัติ วศ.บ. (วิศวกรรมเคมี)10
13 59050150 นางสาวปรัชญาพร เกษมแสง วศ.บ. (วิศวกรรมเคมี)10
14 59050151 นางสาวพีรดา มัทธกุลพร วศ.บ. (วิศวกรรมเคมี)10
15 59050152 นางสาวยลฎา เหล็กเพ็ชร วศ.บ. (วิศวกรรมเคมี)60
16 59050153 นางสาวยุวดี ยินดี วศ.บ. (วิศวกรรมเคมี)10
17 59050198 นางสาวณัฏฐา ใบงาม วศ.บ. (วิศวกรรมเคมี)10
18 59050199 นางสาวณัฐณิชา ศรีวรรณ วศ.บ. (วิศวกรรมเคมี)10
19 59050208 นางสาวมนฤดี ศรีดา วศ.บ. (วิศวกรรมเคมี)10
20 59050209 นางสาวศศิประภา ห้วยใหญ่ วศ.บ. (วิศวกรรมเคมี)10
21 59050211 นางสาวสุภาวดี ศิริพุทธานนท์ วศ.บ. (วิศวกรรมเคมี)10
22 59050465 นางสาวจิรัชญา ปะสิ่งชอบ วศ.บ. (วิศวกรรมเคมี)10
23 59050473 นายธราธร อิฐตาธิคม วศ.บ. (วิศวกรรมเคมี)10
24 59050476 นางสาวนริศรา ควรหัตถ์ วศ.บ. (วิศวกรรมเคมี)10
25 59050479 นางสาวมัณฑนา ธนธารานันท์ วศ.บ. (วิศวกรรมเคมี)10
26 59050722 นางสาวกนกวรรณ ปลายชัยภูมิ วศ.บ. (วิศวกรรมเคมี)10
27 59050724 นายกษิดิ์เดช ศรีใจวงค์ วศ.บ. (วิศวกรรมเคมี)10
28 59050732 นางสาวณัฐวดี ปุ่นกล้าหาญ วศ.บ. (วิศวกรรมเคมี)10
29 59050734 นางสาวธีรนาฎ วรรัตน์ชัยกุล วศ.บ. (วิศวกรรมเคมี)10
30 59050735 นางสาวนันทนัช ณรงค์พันธ์ วศ.บ. (วิศวกรรมเคมี)10
31 59050737 นางสาวเบญญา พันศิริ วศ.บ. (วิศวกรรมเคมี)10
32 59050739 นางสาวพัชรา ชัยชล วศ.บ. (วิศวกรรมเคมี)10
33 59050744 นางสาววรรณิดา สว่างอรุณพร วศ.บ. (วิศวกรรมเคมี)10
34 59050751 นางสาวสุชาดา มหากิจศิริโชค วศ.บ. (วิศวกรรมเคมี)10
35 59050752 นางสาวสุชาวดี ศรีปาน วศ.บ. (วิศวกรรมเคมี)10
36 59050755 นางสาวอุษณีย์ นนทบุตร วศ.บ. (วิศวกรรมเคมี)10
37 59050910 นางสาวกรกนก บัวช่วง วศ.บ. (วิศวกรรมเคมี)10
38 61810004 นายเจษฎา โฆษิตานนท์ ปร.ด. (วิศวกรรมเคมี)10
39 61910086 MR.KAINAKHONE PATHOUMTHONG วศ.ม. (วิศวกรรมเคมี)10
สถานภาพ :
 • 10=กำลังศึกษา 11=รักษาสภาพ 12=ลาพัก
 • 40=สำเร็จการศึกษา 45=ย้ายกลับประเทศ(ครบกำหนดตามโครงการ)
 • 50=ลาออก 51=ไม่มารายงานตัว 52=ไม่ผ่านสัมภาษณ์ 53=สละสิทธิ์ (Quota)
 • 60=พ้นสภาพ-คะแนนเฉลี่ยสะสมไม่ถึง 61=พ้นสภาพ-ระยะเวลาเกินกำหนด 62=พ้นสภาพ-วิชาฝึกงานไม่ผ่าน 63=พ้นสภาพ-ลงทะเบียนไม่สมบูรณ์ 64=พ้นสภาพ-ไม่ลงทะเบียนภาคเรียนแรก 65=พ้นสภาพ-ขาดคุณสมบัติ 66=พ้นสภาพ-สอบQEไม่ผ่าน 67=พ้นสภาพ-สอบเค้าโครงไม่ผ่าน 68=พ้นสภาพ-ให้ออก 69=พ้นสภาพ-คัดชื่อออก
 • 70=พ้นสภาพ-ถูกลงโทษทางวินัย
 • 80=ย้ายออก 81=ย้ายวิทยาเขต 82=ย้ายคณะ 83=ย้ายระดับ
 • 90=เสียชีวิต
 •   
  มหาวิทยาลัยบูรพา | สกอ. | กยศ. | สมศ. | Vision Net Co.Ltd. | 
  Powered by Vision Net, 1995 - 2010   Contact Staff : กองทะเบียนและประมวลผลการศึกษา โทรศัพท์ 038-102715-29