เมนูหลัก

รายชื่อนิสิต
รายวิชา50234159 : Chemical Engineering Kinetics and Reactor Design
กลุ่ม1
วิทยาเขตบางแสน
ระดับการศึกษาปริญญาตรี ปกติ
ปีการศึกษา2561 ภาคการศึกษาที่ 1
ดึงข้อมูลนิสิต(กดปุ่ม ALT ก่อนคลิก)    
ลำดับ รหัสชื่อหลักสูตรสถานภาพ
 คณะวิศวกรรมศาสตร์
1 57050104 นางสาววนัสนันท์ เดิมขุนทด วศ.บ. (วิศวกรรมเคมี)10
2 57050566 นายชวัลวิทย์ ทองโยง วศ.บ. (วิศวกรรมเคมี)10
3 57050574 นายธาราธร ขำทัพ วศ.บ. (วิศวกรรมเคมี)40
4 57050575 นายนครินทร์ พิงคะสัน วศ.บ. (วิศวกรรมเคมี)10
5 57050591 นายกรฤต สิทธิประเสริฐ วศ.บ. (วิศวกรรมเคมี)10
6 57050603 นางสาวอรสา ชาเสน วศ.บ. (วิศวกรรมเคมี)10
7 58050447 นางสาววิลาสินี ศรีคล้าย วศ.บ. (วิศวกรรมเคมี)10
8 58050448 นายศรัญยู บุญกอ วศ.บ. (วิศวกรรมเคมี)10
9 58050601 นางสาวฐิดายุ บุญชู วศ.บ. (วิศวกรรมเคมี)10
10 58050603 นางสาวดวงเนตร ภู่พวง วศ.บ. (วิศวกรรมเคมี)10
11 58050618 นายอรรถกร อูบคำ วศ.บ. (วิศวกรรมเคมี)10
12 59050013 นางสาวสโรชา กนิษฐสุต วศ.บ. (วิศวกรรมเคมี)10
13 59050047 นางสาวณัฐกมล นวกูล วศ.บ. (วิศวกรรมเคมี)10
14 59050188 นายกฤติน กำลังกิจ วศ.บ. (วิศวกรรมเคมี)10
15 59050192 นายจิรายุ ปนตะคุ วศ.บ. (วิศวกรรมเคมี)10
16 59050194 นางสาวชนากานต์ เดชะปรากรม วศ.บ. (วิศวกรรมเคมี)10
17 59050205 นางสาวพิมพ์ชนก วงษ์ไทยผดุง วศ.บ. (วิศวกรรมเคมี)10
18 59050207 นายภูรินท์ กลางประพันธ์ วศ.บ. (วิศวกรรมเคมี)10
19 59050214 นางสาวอริสรา กระโห้ทอง วศ.บ. (วิศวกรรมเคมี)10
20 59050356 นางสาวหทัยรัตน์ แต้วโคกสูง วศ.บ. (วิศวกรรมเคมี)10
21 59050470 นายฐิตพล จิตตรักโข วศ.บ. (วิศวกรรมเคมี)10
22 59050474 นายนพนันท์ รักเจียม วศ.บ. (วิศวกรรมเคมี)10
23 59050478 นายภัทรพงศ์ ลิมปวัฒนะ วศ.บ. (วิศวกรรมเคมี)10
24 59050480 นางสาวมาลินี ภักดีคำ วศ.บ. (วิศวกรรมเคมี)10
25 59050485 นายอโณทัย ศักดิ์วรกุลชัย วศ.บ. (วิศวกรรมเคมี)10
26 59050486 นางสาวอนัญญา แจ้งหลำ วศ.บ. (วิศวกรรมเคมี)10
27 59050487 นางสาวอวิกา กาญจนากระจ่าง วศ.บ. (วิศวกรรมเคมี)10
28 59050591 นางสาวณัฐภรณ์ พรมจันทร์ วศ.บ. (วิศวกรรมเคมี)10
29 59050596 นางสาววรณัน รัตนพงษ์ วศ.บ. (วิศวกรรมเคมี)10
30 59050597 นางสาววรพิณ แซ่ตั้ง วศ.บ. (วิศวกรรมเคมี)10
31 59050599 นางสาวสุกัญญา มิ่งขวัญ วศ.บ. (วิศวกรรมเคมี)10
32 59050600 นางสาวสุพรรณษา เนื่องหนุน วศ.บ. (วิศวกรรมเคมี)10
33 59050723 นางสาวกฤติยา จันทร วศ.บ. (วิศวกรรมเคมี)10
34 59050726 นางสาวกัญญาณัฐ ลงยันต์ วศ.บ. (วิศวกรรมเคมี)10
35 59050727 นางสาวกัลยกร วิเศษโวหาร วศ.บ. (วิศวกรรมเคมี)10
36 59050729 นายเจริญชัย มาดี วศ.บ. (วิศวกรรมเคมี)10
37 59050730 นายชวนนท์ เจริญทรัพย์ วศ.บ. (วิศวกรรมเคมี)10
38 59050733 นายธนศักดิ์ มณีปกรณ์ วศ.บ. (วิศวกรรมเคมี)10
39 59050738 นางสาวปานิศา สารพันธุ์ วศ.บ. (วิศวกรรมเคมี)10
40 59050740 นางสาวพัชรีพร วัฒนา วศ.บ. (วิศวกรรมเคมี)10
41 59050745 นางสาววาสิตา แจ่มแจ้ง วศ.บ. (วิศวกรรมเคมี)10
42 59050746 นายศรัทธา จูงจิตรดำรงค์ วศ.บ. (วิศวกรรมเคมี)10
43 59050748 นางสาวศุทธิณีย์ เศรษฐวานิช วศ.บ. (วิศวกรรมเคมี)10
44 59050749 นายสรณ์นครินทร์ สอนคำ วศ.บ. (วิศวกรรมเคมี)10
45 59050750 นายสรวิศ อุดมวิชัยวัฒน์ วศ.บ. (วิศวกรรมเคมี)10
46 59050753 นายอัครวินท์ พิมานทิศากร วศ.บ. (วิศวกรรมเคมี)10
47 59050754 นายอิสริณ นิลสวัสดิ์ วศ.บ. (วิศวกรรมเคมี)10
สถานภาพ :
 • 10=กำลังศึกษา 11=รักษาสภาพ 12=ลาพัก
 • 40=สำเร็จการศึกษา 45=ย้ายกลับประเทศ(ครบกำหนดตามโครงการ)
 • 50=ลาออก 51=ไม่มารายงานตัว 52=ไม่ผ่านสัมภาษณ์ 53=สละสิทธิ์ (Quota)
 • 60=พ้นสภาพ-คะแนนเฉลี่ยสะสมไม่ถึง 61=พ้นสภาพ-ระยะเวลาเกินกำหนด 62=พ้นสภาพ-วิชาฝึกงานไม่ผ่าน 63=พ้นสภาพ-ลงทะเบียนไม่สมบูรณ์ 64=พ้นสภาพ-ไม่ลงทะเบียนภาคเรียนแรก 65=พ้นสภาพ-ขาดคุณสมบัติ 66=พ้นสภาพ-สอบQEไม่ผ่าน 67=พ้นสภาพ-สอบเค้าโครงไม่ผ่าน 68=พ้นสภาพ-ให้ออก 69=พ้นสภาพ-คัดชื่อออก
 • 70=พ้นสภาพ-ถูกลงโทษทางวินัย
 • 80=ย้ายออก 81=ย้ายวิทยาเขต 82=ย้ายคณะ 83=ย้ายระดับ
 • 90=เสียชีวิต
 •   
  มหาวิทยาลัยบูรพา | สกอ. | กยศ. | สมศ. | Vision Net Co.Ltd. | 
  Powered by Vision Net, 1995 - 2010   Contact Staff : กองทะเบียนและประมวลผลการศึกษา โทรศัพท์ 038-102715-29