เมนูหลัก

รายชื่อนิสิต
รายวิชา50237159 : Engineering Materials and Selections
กลุ่ม2
วิทยาเขตบางแสน
ระดับการศึกษาปริญญาตรี ปกติ
ปีการศึกษา2561 ภาคการศึกษาที่ 1
ดึงข้อมูลนิสิต(กดปุ่ม ALT ก่อนคลิก)    
ลำดับ รหัสชื่อหลักสูตรสถานภาพ
 คณะวิศวกรรมศาสตร์
1 59050022 นางสาวอรพรรณ กล่ำเพ็ญ วศ.บ. (วิศวกรรมเคมี)10
2 59050050 นางสาวนุชรินทร์ ศรีลางาม วศ.บ. (วิศวกรรมเคมี)10
3 59050059 นางสาวอุษณา สันทฤทธิ์ วศ.บ. (วิศวกรรมเคมี)10
4 59050128 นางสาวสิรินยา บุญช่วยเหลือ วศ.บ. (วิศวกรรมเคมี)10
5 59050129 นางสาวอรวรา ดีพร้อม วศ.บ. (วิศวกรรมเคมี)10
6 59050148 นางสาวคนึงนิจ เกษมจิตต์ วศ.บ. (วิศวกรรมเคมี)10
7 59050149 นางสาวดวงนฤมล อินทรวัติ วศ.บ. (วิศวกรรมเคมี)10
8 59050151 นางสาวพีรดา มัทธกุลพร วศ.บ. (วิศวกรรมเคมี)10
9 59050153 นางสาวยุวดี ยินดี วศ.บ. (วิศวกรรมเคมี)10
10 59050199 นางสาวณัฐณิชา ศรีวรรณ วศ.บ. (วิศวกรรมเคมี)10
11 59050207 นายภูรินท์ กลางประพันธ์ วศ.บ. (วิศวกรรมเคมี)10
12 59050208 นางสาวมนฤดี ศรีดา วศ.บ. (วิศวกรรมเคมี)10
13 59050209 นางสาวศศิประภา ห้วยใหญ่ วศ.บ. (วิศวกรรมเคมี)10
14 59050356 นางสาวหทัยรัตน์ แต้วโคกสูง วศ.บ. (วิศวกรรมเคมี)10
15 59050465 นางสาวจิรัชญา ปะสิ่งชอบ วศ.บ. (วิศวกรรมเคมี)10
16 59050474 นายนพนันท์ รักเจียม วศ.บ. (วิศวกรรมเคมี)10
17 59050476 นางสาวนริศรา ควรหัตถ์ วศ.บ. (วิศวกรรมเคมี)10
18 59050593 นายนัทธพงศ์ โประชู วศ.บ. (วิศวกรรมเคมี)10
19 59050596 นางสาววรณัน รัตนพงษ์ วศ.บ. (วิศวกรรมเคมี)10
20 59050599 นางสาวสุกัญญา มิ่งขวัญ วศ.บ. (วิศวกรรมเคมี)10
21 59050732 นางสาวณัฐวดี ปุ่นกล้าหาญ วศ.บ. (วิศวกรรมเคมี)10
22 59050733 นายธนศักดิ์ มณีปกรณ์ วศ.บ. (วิศวกรรมเคมี)10
23 59050739 นางสาวพัชรา ชัยชล วศ.บ. (วิศวกรรมเคมี)10
24 59050740 นางสาวพัชรีพร วัฒนา วศ.บ. (วิศวกรรมเคมี)10
25 59050750 นายสรวิศ อุดมวิชัยวัฒน์ วศ.บ. (วิศวกรรมเคมี)10
26 59050754 นายอิสริณ นิลสวัสดิ์ วศ.บ. (วิศวกรรมเคมี)10
27 59050910 นางสาวกรกนก บัวช่วง วศ.บ. (วิศวกรรมเคมี)10
สถานภาพ :
 • 10=กำลังศึกษา 11=รักษาสภาพ 12=ลาพัก
 • 40=สำเร็จการศึกษา 45=ย้ายกลับประเทศ(ครบกำหนดตามโครงการ)
 • 50=ลาออก 51=ไม่มารายงานตัว 52=ไม่ผ่านสัมภาษณ์ 53=สละสิทธิ์ (Quota)
 • 60=พ้นสภาพ-คะแนนเฉลี่ยสะสมไม่ถึง 61=พ้นสภาพ-ระยะเวลาเกินกำหนด 62=พ้นสภาพ-วิชาฝึกงานไม่ผ่าน 63=พ้นสภาพ-ลงทะเบียนไม่สมบูรณ์ 64=พ้นสภาพ-ไม่ลงทะเบียนภาคเรียนแรก 65=พ้นสภาพ-ขาดคุณสมบัติ 66=พ้นสภาพ-สอบQEไม่ผ่าน 67=พ้นสภาพ-สอบเค้าโครงไม่ผ่าน 68=พ้นสภาพ-ให้ออก 69=พ้นสภาพ-คัดชื่อออก
 • 70=พ้นสภาพ-ถูกลงโทษทางวินัย
 • 80=ย้ายออก 81=ย้ายวิทยาเขต 82=ย้ายคณะ 83=ย้ายระดับ
 • 90=เสียชีวิต
 •   
  มหาวิทยาลัยบูรพา | สกอ. | กยศ. | สมศ. | Vision Net Co.Ltd. | 
  Powered by Vision Net, 1995 - 2010   Contact Staff : กองทะเบียนและประมวลผลการศึกษา โทรศัพท์ 038-102715-29