เมนูหลัก

รายชื่อนิสิต
รายวิชา50237159 : Engineering Materials and Selections
กลุ่ม1
วิทยาเขตบางแสน
ระดับการศึกษาปริญญาตรี ปกติ
ปีการศึกษา2561 ภาคการศึกษาที่ 1
ดึงข้อมูลนิสิต(กดปุ่ม ALT ก่อนคลิก)    
ลำดับ รหัสชื่อหลักสูตรสถานภาพ
 คณะวิศวกรรมศาสตร์
1 56550517 นายวรรณชัย ภูมิทัต วศ.บ. (วิศวกรรมเคมี)40
2 57050104 นางสาววนัสนันท์ เดิมขุนทด วศ.บ. (วิศวกรรมเคมี)10
3 57050432 นายจิรบูรณ์ รัชตเมธากร วศ.บ. (วิศวกรรมเคมี)10
4 57050566 นายชวัลวิทย์ ทองโยง วศ.บ. (วิศวกรรมเคมี)10
5 57050591 นายกรฤต สิทธิประเสริฐ วศ.บ. (วิศวกรรมเคมี)10
6 57050602 นางสาวอภิญญา แตงศรีนวล วศ.บ. (วิศวกรรมเคมี)10
7 57550050 นางสาวณัฎฐณิชา เมฆแสน วศ.บ. (วิศวกรรมเคมี)40
8 59050013 นางสาวสโรชา กนิษฐสุต วศ.บ. (วิศวกรรมเคมี)10
9 59050047 นางสาวณัฐกมล นวกูล วศ.บ. (วิศวกรรมเคมี)10
10 59050127 นายไวชยา ศิริมงคล วศ.บ. (วิศวกรรมเคมี)10
11 59050150 นางสาวปรัชญาพร เกษมแสง วศ.บ. (วิศวกรรมเคมี)10
12 59050152 นางสาวยลฎา เหล็กเพ็ชร วศ.บ. (วิศวกรรมเคมี)60
13 59050188 นายกฤติน กำลังกิจ วศ.บ. (วิศวกรรมเคมี)10
14 59050192 นายจิรายุ ปนตะคุ วศ.บ. (วิศวกรรมเคมี)10
15 59050194 นางสาวชนากานต์ เดชะปรากรม วศ.บ. (วิศวกรรมเคมี)10
16 59050198 นางสาวณัฏฐา ใบงาม วศ.บ. (วิศวกรรมเคมี)10
17 59050205 นางสาวพิมพ์ชนก วงษ์ไทยผดุง วศ.บ. (วิศวกรรมเคมี)10
18 59050211 นางสาวสุภาวดี ศิริพุทธานนท์ วศ.บ. (วิศวกรรมเคมี)10
19 59050214 นางสาวอริสรา กระโห้ทอง วศ.บ. (วิศวกรรมเคมี)10
20 59050470 นายฐิตพล จิตตรักโข วศ.บ. (วิศวกรรมเคมี)10
21 59050473 นายธราธร อิฐตาธิคม วศ.บ. (วิศวกรรมเคมี)10
22 59050475 นางสาวนภัสสร เอี๊ยบธงชัย วศ.บ. (วิศวกรรมเคมี)10
23 59050478 นายภัทรพงศ์ ลิมปวัฒนะ วศ.บ. (วิศวกรรมเคมี)10
24 59050479 นางสาวมัณฑนา ธนธารานันท์ วศ.บ. (วิศวกรรมเคมี)10
25 59050480 นางสาวมาลินี ภักดีคำ วศ.บ. (วิศวกรรมเคมี)10
26 59050485 นายอโณทัย ศักดิ์วรกุลชัย วศ.บ. (วิศวกรรมเคมี)10
27 59050486 นางสาวอนัญญา แจ้งหลำ วศ.บ. (วิศวกรรมเคมี)10
28 59050487 นางสาวอวิกา กาญจนากระจ่าง วศ.บ. (วิศวกรรมเคมี)10
29 59050591 นางสาวณัฐภรณ์ พรมจันทร์ วศ.บ. (วิศวกรรมเคมี)10
30 59050597 นางสาววรพิณ แซ่ตั้ง วศ.บ. (วิศวกรรมเคมี)10
31 59050600 นางสาวสุพรรณษา เนื่องหนุน วศ.บ. (วิศวกรรมเคมี)10
32 59050602 นางสาวไอลดา มะโนวรรณ วศ.บ. (วิศวกรรมเคมี)10
33 59050722 นางสาวกนกวรรณ ปลายชัยภูมิ วศ.บ. (วิศวกรรมเคมี)10
34 59050723 นางสาวกฤติยา จันทร วศ.บ. (วิศวกรรมเคมี)10
35 59050724 นายกษิดิ์เดช ศรีใจวงค์ วศ.บ. (วิศวกรรมเคมี)10
36 59050726 นางสาวกัญญาณัฐ ลงยันต์ วศ.บ. (วิศวกรรมเคมี)10
37 59050727 นางสาวกัลยกร วิเศษโวหาร วศ.บ. (วิศวกรรมเคมี)10
38 59050729 นายเจริญชัย มาดี วศ.บ. (วิศวกรรมเคมี)10
39 59050730 นายชวนนท์ เจริญทรัพย์ วศ.บ. (วิศวกรรมเคมี)10
40 59050734 นางสาวธีรนาฎ วรรัตน์ชัยกุล วศ.บ. (วิศวกรรมเคมี)10
41 59050735 นางสาวนันทนัช ณรงค์พันธ์ วศ.บ. (วิศวกรรมเคมี)10
42 59050737 นางสาวเบญญา พันศิริ วศ.บ. (วิศวกรรมเคมี)10
43 59050738 นางสาวปานิศา สารพันธุ์ วศ.บ. (วิศวกรรมเคมี)10
44 59050744 นางสาววรรณิดา สว่างอรุณพร วศ.บ. (วิศวกรรมเคมี)10
45 59050745 นางสาววาสิตา แจ่มแจ้ง วศ.บ. (วิศวกรรมเคมี)10
46 59050746 นายศรัทธา จูงจิตรดำรงค์ วศ.บ. (วิศวกรรมเคมี)10
47 59050748 นางสาวศุทธิณีย์ เศรษฐวานิช วศ.บ. (วิศวกรรมเคมี)10
48 59050749 นายสรณ์นครินทร์ สอนคำ วศ.บ. (วิศวกรรมเคมี)10
49 59050751 นางสาวสุชาดา มหากิจศิริโชค วศ.บ. (วิศวกรรมเคมี)10
50 59050752 นางสาวสุชาวดี ศรีปาน วศ.บ. (วิศวกรรมเคมี)10
51 59050753 นายอัครวินท์ พิมานทิศากร วศ.บ. (วิศวกรรมเคมี)10
52 59050755 นางสาวอุษณีย์ นนทบุตร วศ.บ. (วิศวกรรมเคมี)10
53 61050174 นายตริณดนัย ใจดี วศ.บ. (วิศวกรรมเคมี)60
สถานภาพ :
 • 10=กำลังศึกษา 11=รักษาสภาพ 12=ลาพัก
 • 40=สำเร็จการศึกษา 45=ย้ายกลับประเทศ(ครบกำหนดตามโครงการ)
 • 50=ลาออก 51=ไม่มารายงานตัว 52=ไม่ผ่านสัมภาษณ์ 53=สละสิทธิ์ (Quota)
 • 60=พ้นสภาพ-คะแนนเฉลี่ยสะสมไม่ถึง 61=พ้นสภาพ-ระยะเวลาเกินกำหนด 62=พ้นสภาพ-วิชาฝึกงานไม่ผ่าน 63=พ้นสภาพ-ลงทะเบียนไม่สมบูรณ์ 64=พ้นสภาพ-ไม่ลงทะเบียนภาคเรียนแรก 65=พ้นสภาพ-ขาดคุณสมบัติ 66=พ้นสภาพ-สอบQEไม่ผ่าน 67=พ้นสภาพ-สอบเค้าโครงไม่ผ่าน 68=พ้นสภาพ-ให้ออก 69=พ้นสภาพ-คัดชื่อออก
 • 70=พ้นสภาพ-ถูกลงโทษทางวินัย
 • 80=ย้ายออก 81=ย้ายวิทยาเขต 82=ย้ายคณะ 83=ย้ายระดับ
 • 90=เสียชีวิต
 •   
  มหาวิทยาลัยบูรพา | สกอ. | กยศ. | สมศ. | Vision Net Co.Ltd. | 
  Powered by Vision Net, 1995 - 2010   Contact Staff : กองทะเบียนและประมวลผลการศึกษา โทรศัพท์ 038-102715-29