เมนูหลัก

รายชื่อนิสิต
รายวิชา50233159 : Heat Transfer for Chemical Engineering
กลุ่ม1
วิทยาเขตบางแสน
ระดับการศึกษาปริญญาตรี ปกติ
ปีการศึกษา2561 ภาคการศึกษาที่ 1
ดึงข้อมูลนิสิต(กดปุ่ม ALT ก่อนคลิก)    
ลำดับ รหัสชื่อหลักสูตรสถานภาพ
 คณะวิศวกรรมศาสตร์
1 57550505 นายธัชพงศ์ เกตุโชติ วศ.บ. (วิศวกรรมเคมี)10
2 58050247 นางสาวณัฐธิดา สมประสงค์ วศ.บ. (วิศวกรรมเคมี)10
3 58050253 นางสาวเบญจมาศ ปานยิ้ม วศ.บ. (วิศวกรรมเคมี)10
4 58050256 นางสาวปานัทดา นิลสุ วศ.บ. (วิศวกรรมเคมี)10
5 58050450 นางสาวศิวนันท์ เติมกสิพาณิชย์ วศ.บ. (วิศวกรรมเคมี)10
6 58050593 นางสาวกนกวรรณ จันทร์พิทักษ์ วศ.บ. (วิศวกรรมเคมี)10
7 58050610 นางสาวพบพร ทองก้อน วศ.บ. (วิศวกรรมเคมี)10
8 59050013 นางสาวสโรชา กนิษฐสุต วศ.บ. (วิศวกรรมเคมี)10
9 59050047 นางสาวณัฐกมล นวกูล วศ.บ. (วิศวกรรมเคมี)10
10 59050127 นายไวชยา ศิริมงคล วศ.บ. (วิศวกรรมเคมี)10
11 59050150 นางสาวปรัชญาพร เกษมแสง วศ.บ. (วิศวกรรมเคมี)10
12 59050152 นางสาวยลฎา เหล็กเพ็ชร วศ.บ. (วิศวกรรมเคมี)60
13 59050192 นายจิรายุ ปนตะคุ วศ.บ. (วิศวกรรมเคมี)10
14 59050194 นางสาวชนากานต์ เดชะปรากรม วศ.บ. (วิศวกรรมเคมี)10
15 59050198 นางสาวณัฏฐา ใบงาม วศ.บ. (วิศวกรรมเคมี)10
16 59050205 นางสาวพิมพ์ชนก วงษ์ไทยผดุง วศ.บ. (วิศวกรรมเคมี)10
17 59050211 นางสาวสุภาวดี ศิริพุทธานนท์ วศ.บ. (วิศวกรรมเคมี)10
18 59050214 นางสาวอริสรา กระโห้ทอง วศ.บ. (วิศวกรรมเคมี)10
19 59050470 นายฐิตพล จิตตรักโข วศ.บ. (วิศวกรรมเคมี)10
20 59050473 นายธราธร อิฐตาธิคม วศ.บ. (วิศวกรรมเคมี)10
21 59050478 นายภัทรพงศ์ ลิมปวัฒนะ วศ.บ. (วิศวกรรมเคมี)10
22 59050479 นางสาวมัณฑนา ธนธารานันท์ วศ.บ. (วิศวกรรมเคมี)10
23 59050480 นางสาวมาลินี ภักดีคำ วศ.บ. (วิศวกรรมเคมี)10
24 59050485 นายอโณทัย ศักดิ์วรกุลชัย วศ.บ. (วิศวกรรมเคมี)10
25 59050487 นางสาวอวิกา กาญจนากระจ่าง วศ.บ. (วิศวกรรมเคมี)10
26 59050591 นางสาวณัฐภรณ์ พรมจันทร์ วศ.บ. (วิศวกรรมเคมี)10
27 59050597 นางสาววรพิณ แซ่ตั้ง วศ.บ. (วิศวกรรมเคมี)10
28 59050600 นางสาวสุพรรณษา เนื่องหนุน วศ.บ. (วิศวกรรมเคมี)10
29 59050723 นางสาวกฤติยา จันทร วศ.บ. (วิศวกรรมเคมี)10
30 59050726 นางสาวกัญญาณัฐ ลงยันต์ วศ.บ. (วิศวกรรมเคมี)10
31 59050727 นางสาวกัลยกร วิเศษโวหาร วศ.บ. (วิศวกรรมเคมี)10
32 59050729 นายเจริญชัย มาดี วศ.บ. (วิศวกรรมเคมี)10
33 59050730 นายชวนนท์ เจริญทรัพย์ วศ.บ. (วิศวกรรมเคมี)10
34 59050735 นางสาวนันทนัช ณรงค์พันธ์ วศ.บ. (วิศวกรรมเคมี)10
35 59050737 นางสาวเบญญา พันศิริ วศ.บ. (วิศวกรรมเคมี)10
36 59050738 นางสาวปานิศา สารพันธุ์ วศ.บ. (วิศวกรรมเคมี)10
37 59050745 นางสาววาสิตา แจ่มแจ้ง วศ.บ. (วิศวกรรมเคมี)10
38 59050746 นายศรัทธา จูงจิตรดำรงค์ วศ.บ. (วิศวกรรมเคมี)10
39 59050748 นางสาวศุทธิณีย์ เศรษฐวานิช วศ.บ. (วิศวกรรมเคมี)10
40 59050749 นายสรณ์นครินทร์ สอนคำ วศ.บ. (วิศวกรรมเคมี)10
41 59050752 นางสาวสุชาวดี ศรีปาน วศ.บ. (วิศวกรรมเคมี)10
42 59050753 นายอัครวินท์ พิมานทิศากร วศ.บ. (วิศวกรรมเคมี)10
43 59050755 นางสาวอุษณีย์ นนทบุตร วศ.บ. (วิศวกรรมเคมี)10
สถานภาพ :
 • 10=กำลังศึกษา 11=รักษาสภาพ 12=ลาพัก
 • 40=สำเร็จการศึกษา 45=ย้ายกลับประเทศ(ครบกำหนดตามโครงการ)
 • 50=ลาออก 51=ไม่มารายงานตัว 52=ไม่ผ่านสัมภาษณ์ 53=สละสิทธิ์ (Quota)
 • 60=พ้นสภาพ-คะแนนเฉลี่ยสะสมไม่ถึง 61=พ้นสภาพ-ระยะเวลาเกินกำหนด 62=พ้นสภาพ-วิชาฝึกงานไม่ผ่าน 63=พ้นสภาพ-ลงทะเบียนไม่สมบูรณ์ 64=พ้นสภาพ-ไม่ลงทะเบียนภาคเรียนแรก 65=พ้นสภาพ-ขาดคุณสมบัติ 66=พ้นสภาพ-สอบQEไม่ผ่าน 67=พ้นสภาพ-สอบเค้าโครงไม่ผ่าน 68=พ้นสภาพ-ให้ออก 69=พ้นสภาพ-คัดชื่อออก
 • 70=พ้นสภาพ-ถูกลงโทษทางวินัย
 • 80=ย้ายออก 81=ย้ายวิทยาเขต 82=ย้ายคณะ 83=ย้ายระดับ
 • 90=เสียชีวิต
 •   
  มหาวิทยาลัยบูรพา | สกอ. | กยศ. | สมศ. | Vision Net Co.Ltd. | 
  Powered by Vision Net, 1995 - 2010   Contact Staff : กองทะเบียนและประมวลผลการศึกษา โทรศัพท์ 038-102715-29