เมนูหลัก

รายชื่อนิสิต
รายวิชา50236159 : Process Equipment Design and Operation I
กลุ่ม2
วิทยาเขตบางแสน
ระดับการศึกษาปริญญาตรี ปกติ
ปีการศึกษา2561 ภาคการศึกษาที่ 1
ดึงข้อมูลนิสิต(กดปุ่ม ALT ก่อนคลิก)    
ลำดับ รหัสชื่อหลักสูตรสถานภาพ
 คณะวิศวกรรมศาสตร์
1 59050047 นางสาวณัฐกมล นวกูล วศ.บ. (วิศวกรรมเคมี)10
2 59050150 นางสาวปรัชญาพร เกษมแสง วศ.บ. (วิศวกรรมเคมี)10
3 59050152 นางสาวยลฎา เหล็กเพ็ชร วศ.บ. (วิศวกรรมเคมี)60
4 59050192 นายจิรายุ ปนตะคุ วศ.บ. (วิศวกรรมเคมี)10
5 59050194 นางสาวชนากานต์ เดชะปรากรม วศ.บ. (วิศวกรรมเคมี)10
6 59050214 นางสาวอริสรา กระโห้ทอง วศ.บ. (วิศวกรรมเคมี)10
7 59050465 นางสาวจิรัชญา ปะสิ่งชอบ วศ.บ. (วิศวกรรมเคมี)10
8 59050474 นายนพนันท์ รักเจียม วศ.บ. (วิศวกรรมเคมี)10
9 59050475 นางสาวนภัสสร เอี๊ยบธงชัย วศ.บ. (วิศวกรรมเคมี)10
10 59050478 นายภัทรพงศ์ ลิมปวัฒนะ วศ.บ. (วิศวกรรมเคมี)10
11 59050479 นางสาวมัณฑนา ธนธารานันท์ วศ.บ. (วิศวกรรมเคมี)10
12 59050485 นายอโณทัย ศักดิ์วรกุลชัย วศ.บ. (วิศวกรรมเคมี)10
13 59050486 นางสาวอนัญญา แจ้งหลำ วศ.บ. (วิศวกรรมเคมี)10
14 59050591 นางสาวณัฐภรณ์ พรมจันทร์ วศ.บ. (วิศวกรรมเคมี)10
15 59050600 นางสาวสุพรรณษา เนื่องหนุน วศ.บ. (วิศวกรรมเคมี)10
16 59050729 นายเจริญชัย มาดี วศ.บ. (วิศวกรรมเคมี)10
17 59050730 นายชวนนท์ เจริญทรัพย์ วศ.บ. (วิศวกรรมเคมี)10
18 59050735 นางสาวนันทนัช ณรงค์พันธ์ วศ.บ. (วิศวกรรมเคมี)10
19 59050748 นางสาวศุทธิณีย์ เศรษฐวานิช วศ.บ. (วิศวกรรมเคมี)10
20 59050749 นายสรณ์นครินทร์ สอนคำ วศ.บ. (วิศวกรรมเคมี)10
21 61050174 นายตริณดนัย ใจดี วศ.บ. (วิศวกรรมเคมี)60
สถานภาพ :
 • 10=กำลังศึกษา 11=รักษาสภาพ 12=ลาพัก
 • 40=สำเร็จการศึกษา 45=ย้ายกลับประเทศ(ครบกำหนดตามโครงการ)
 • 50=ลาออก 51=ไม่มารายงานตัว 52=ไม่ผ่านสัมภาษณ์ 53=สละสิทธิ์ (Quota)
 • 60=พ้นสภาพ-คะแนนเฉลี่ยสะสมไม่ถึง 61=พ้นสภาพ-ระยะเวลาเกินกำหนด 62=พ้นสภาพ-วิชาฝึกงานไม่ผ่าน 63=พ้นสภาพ-ลงทะเบียนไม่สมบูรณ์ 64=พ้นสภาพ-ไม่ลงทะเบียนภาคเรียนแรก 65=พ้นสภาพ-ขาดคุณสมบัติ 66=พ้นสภาพ-สอบQEไม่ผ่าน 67=พ้นสภาพ-สอบเค้าโครงไม่ผ่าน 68=พ้นสภาพ-ให้ออก 69=พ้นสภาพ-คัดชื่อออก
 • 70=พ้นสภาพ-ถูกลงโทษทางวินัย
 • 80=ย้ายออก 81=ย้ายวิทยาเขต 82=ย้ายคณะ 83=ย้ายระดับ
 • 90=เสียชีวิต
 •   
  มหาวิทยาลัยบูรพา | สกอ. | กยศ. | สมศ. | Vision Net Co.Ltd. | 
  Powered by Vision Net, 1995 - 2010   Contact Staff : กองทะเบียนและประมวลผลการศึกษา โทรศัพท์ 038-102715-29