เมนูหลัก

รายชื่อนิสิต
รายวิชา50221159 : Mass and Energy Balance
กลุ่ม501
วิทยาเขตบางแสน
ระดับการศึกษาปริญญาตรี พิเศษ
ปีการศึกษา2561 ภาคการศึกษาที่ 1
ดึงข้อมูลนิสิต(กดปุ่ม ALT ก่อนคลิก)    
ลำดับ รหัสชื่อหลักสูตรสถานภาพ
 คณะวิศวกรรมศาสตร์
1 57550505 นายธัชพงศ์ เกตุโชติ วศ.บ. (วิศวกรรมเคมี)10
2 59550073 นางสาวบุษยา เมตตา วศ.บ. (วิศวกรรมเคมี)10
3 59550076 นายเปรม ปัญญาโกวิทกุล วศ.บ. (วิศวกรรมเคมี)10
4 59550077 นายภัทรศรัณย์ รุ่งเรืองนิติพงศ์ วศ.บ. (วิศวกรรมเคมี)10
5 59550079 นางสาวสิริภัทร ปัทมาลัย วศ.บ. (วิศวกรรมเคมี)10
6 59550147 นายวรายุส เฉยคล้าย วศ.บ. (วิศวกรรมเคมี)10
7 60550006 นางสาวรัชนก เศษทัก วศ.บ. (วิศวกรรมเคมี)10
8 60550007 นางสาวสตรีรัตน์ จริตงาม วศ.บ. (วิศวกรรมเคมี)10
9 60550015 นางสาวพรพรรณ ประพันธ์ วศ.บ. (วิศวกรรมเคมี)10
10 60550017 นางสาวยอแสง พิทักษ์นันท์ วศ.บ. (วิศวกรรมเคมี)10
11 60550019 นางสาวอรัญญาณี ผ่องใส วศ.บ. (วิศวกรรมเคมี)10
12 60550128 นางสาวจุรีพร ทิพยางกูร วศ.บ. (วิศวกรรมเคมี)10
13 60550131 นายธวัชชัย สายตรี วศ.บ. (วิศวกรรมเคมี)10
14 60550221 นางสาวกมลชนก บุญสุข วศ.บ. (วิศวกรรมเคมี)10
15 60550222 นางสาวณัฐวรรณ จันทร์กลิ่นหอม วศ.บ. (วิศวกรรมเคมี)10
สถานภาพ :
 • 10=กำลังศึกษา 11=รักษาสภาพ 12=ลาพัก
 • 40=สำเร็จการศึกษา 45=ย้ายกลับประเทศ(ครบกำหนดตามโครงการ)
 • 50=ลาออก 51=ไม่มารายงานตัว 52=ไม่ผ่านสัมภาษณ์ 53=สละสิทธิ์ (Quota)
 • 60=พ้นสภาพ-คะแนนเฉลี่ยสะสมไม่ถึง 61=พ้นสภาพ-ระยะเวลาเกินกำหนด 62=พ้นสภาพ-วิชาฝึกงานไม่ผ่าน 63=พ้นสภาพ-ลงทะเบียนไม่สมบูรณ์ 64=พ้นสภาพ-ไม่ลงทะเบียนภาคเรียนแรก 65=พ้นสภาพ-ขาดคุณสมบัติ 66=พ้นสภาพ-สอบQEไม่ผ่าน 67=พ้นสภาพ-สอบเค้าโครงไม่ผ่าน 68=พ้นสภาพ-ให้ออก 69=พ้นสภาพ-คัดชื่อออก
 • 70=พ้นสภาพ-ถูกลงโทษทางวินัย
 • 80=ย้ายออก 81=ย้ายวิทยาเขต 82=ย้ายคณะ 83=ย้ายระดับ
 • 90=เสียชีวิต
 •   
  มหาวิทยาลัยบูรพา | สกอ. | กยศ. | สมศ. | Vision Net Co.Ltd. | 
  Powered by Vision Net, 1995 - 2010   Contact Staff : กองทะเบียนและประมวลผลการศึกษา โทรศัพท์ 038-102715-29