เมนูหลัก

รายชื่อนิสิต
รายวิชา50221159 : Mass and Energy Balance
กลุ่ม1
วิทยาเขตบางแสน
ระดับการศึกษาปริญญาตรี ปกติ
ปีการศึกษา2561 ภาคการศึกษาที่ 1
ดึงข้อมูลนิสิต(กดปุ่ม ALT ก่อนคลิก)    
ลำดับ รหัสชื่อหลักสูตรสถานภาพ
 คณะวิศวกรรมศาสตร์
1 57050445 นางสาวอภิชญา สังกษัตริย์ วศ.บ. (วิศวกรรมเคมี)10
2 57050602 นางสาวอภิญญา แตงศรีนวล วศ.บ. (วิศวกรรมเคมี)10
3 58050450 นางสาวศิวนันท์ เติมกสิพาณิชย์ วศ.บ. (วิศวกรรมเคมี)10
4 58050593 นางสาวกนกวรรณ จันทร์พิทักษ์ วศ.บ. (วิศวกรรมเคมี)10
5 59050473 นายธราธร อิฐตาธิคม วศ.บ. (วิศวกรรมเคมี)10
6 59050755 นางสาวอุษณีย์ นนทบุตร วศ.บ. (วิศวกรรมเคมี)10
7 60050001 นางสาวณัฐมน อาจวาที วศ.บ. (วิศวกรรมเคมี)10
8 60050002 นายอรรถพร โสธรพรสวรรค์ วศ.บ. (วิศวกรรมเคมี)10
9 60050004 นางสาวนัทธมน วรรัตน์ วศ.บ. (วิศวกรรมเคมี)10
10 60050005 นายณัฐวุฒิ จุมศิลป์ วศ.บ. (วิศวกรรมเคมี)10
11 60050056 นางสาวสรวีร์ เสตสุบรรณ วศ.บ. (วิศวกรรมเคมี)10
12 60050208 นางสาวเกศมณี ลีฬหะพันธุ์ วศ.บ. (วิศวกรรมเคมี)10
13 60050209 นายจิรกฤต ชีวะวิบูลย์พันธุ์ วศ.บ. (วิศวกรรมเคมี)10
14 60050210 นางสาวจุฑาทิพย์ อำพนธ์ วศ.บ. (วิศวกรรมเคมี)10
15 60050211 นายเฉลิมพงศ์ ภิญโญยิ่ง วศ.บ. (วิศวกรรมเคมี)10
16 60050212 นางสาวชนากานต์ แสงดีจริง วศ.บ. (วิศวกรรมเคมี)10
17 60050213 นางสาวณัฏฐกานต์ วงศ์จีนา วศ.บ. (วิศวกรรมเคมี)10
18 60050218 นางสาวธัญลักษณ์ พงค์พันเทา วศ.บ. (วิศวกรรมเคมี)10
19 60050220 นายนิติศาสตร์ กุลซื่อ วศ.บ. (วิศวกรรมเคมี)10
20 60050221 นายปวริศ ญาณปัญญา วศ.บ. (วิศวกรรมเคมี)60
21 60050229 นายอนุชิต วุฒิไตรรัตน์ วศ.บ. (วิศวกรรมเคมี)10
22 60050231 นายกรกฏ รักษาดี วศ.บ. (วิศวกรรมเคมี)10
23 60050233 นางสาวจตุพร สิงห์แก้ว วศ.บ. (วิศวกรรมเคมี)10
24 60050237 นางสาวณิศรสุภางค์ ตฤษณนันท์ วศ.บ. (วิศวกรรมเคมี)10
25 60050241 นางสาวปรีญากร สีหาบุญ วศ.บ. (วิศวกรรมเคมี)10
26 60050398 นางสาวชมพูนุช โยงรัมย์ วศ.บ. (วิศวกรรมเคมี)10
27 60050400 นางสาวณัฐวีณ์ ฐานิตาศิริมงคล วศ.บ. (วิศวกรรมเคมี)10
28 60050401 นางสาวบุญธิดา งามวงศ์ วศ.บ. (วิศวกรรมเคมี)10
29 60050402 นายบูชาศักดิ์บิดร บุญนำ วศ.บ. (วิศวกรรมเคมี)10
30 60050403 นางสาวปิยะนุช ทองจำรุญ วศ.บ. (วิศวกรรมเคมี)10
31 60050404 นางสาวรังสิมา เทวี วศ.บ. (วิศวกรรมเคมี)10
32 60050406 นางสาววนิดา มลาภูมิ วศ.บ. (วิศวกรรมเคมี)10
33 60050407 นายวรายุทธ พูลทรัพย์ วศ.บ. (วิศวกรรมเคมี)10
34 60050408 นางสาววริศรา อุดมพรพิสุทธิ์ วศ.บ. (วิศวกรรมเคมี)10
35 60050409 นางสาววิชญาพร มูลสุพรรณ วศ.บ. (วิศวกรรมเคมี)10
36 60050410 นางสาวศิรินทร์ญา ไชยวาปี วศ.บ. (วิศวกรรมเคมี)10
37 60050412 นางสาวหนึ่งฤทัย ทิพย์ตำแย วศ.บ. (วิศวกรรมเคมี)10
38 60050413 นายอภิวัฒน์ ควรหัตถ์ วศ.บ. (วิศวกรรมเคมี)10
39 60050414 นายอิศรา พรหมบิน วศ.บ. (วิศวกรรมเคมี)10
40 61050453 นางสาวพจรินทร์ ใจแสน วศ.บ. (วิศวกรรมเคมี)10
41 61810004 นายเจษฎา โฆษิตานนท์ ปร.ด. (วิศวกรรมเคมี)10
42 61910086 MR.KAINAKHONE PATHOUMTHONG วศ.ม. (วิศวกรรมเคมี)10
สถานภาพ :
 • 10=กำลังศึกษา 11=รักษาสภาพ 12=ลาพัก
 • 40=สำเร็จการศึกษา 45=ย้ายกลับประเทศ(ครบกำหนดตามโครงการ)
 • 50=ลาออก 51=ไม่มารายงานตัว 52=ไม่ผ่านสัมภาษณ์ 53=สละสิทธิ์ (Quota)
 • 60=พ้นสภาพ-คะแนนเฉลี่ยสะสมไม่ถึง 61=พ้นสภาพ-ระยะเวลาเกินกำหนด 62=พ้นสภาพ-วิชาฝึกงานไม่ผ่าน 63=พ้นสภาพ-ลงทะเบียนไม่สมบูรณ์ 64=พ้นสภาพ-ไม่ลงทะเบียนภาคเรียนแรก 65=พ้นสภาพ-ขาดคุณสมบัติ 66=พ้นสภาพ-สอบQEไม่ผ่าน 67=พ้นสภาพ-สอบเค้าโครงไม่ผ่าน 68=พ้นสภาพ-ให้ออก 69=พ้นสภาพ-คัดชื่อออก
 • 70=พ้นสภาพ-ถูกลงโทษทางวินัย
 • 80=ย้ายออก 81=ย้ายวิทยาเขต 82=ย้ายคณะ 83=ย้ายระดับ
 • 90=เสียชีวิต
 •   
  มหาวิทยาลัยบูรพา | สกอ. | กยศ. | สมศ. | Vision Net Co.Ltd. | 
  Powered by Vision Net, 1995 - 2010   Contact Staff : กองทะเบียนและประมวลผลการศึกษา โทรศัพท์ 038-102715-29