เมนูหลัก

จำนวนนิสิตต่างชาติ
คณะ
ปีการศึกษาที่เข้า : 2550 2551 2552 2553 2554 2555 2556 2557 2558 2559 2560 2561
ภาคการศึกษาที่เข้า12Summer
วิทยาเขต : บางแสน
ระดับการศึกษา : ปริญญาตรี ปกติ
   2101016 : หลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต - ป.ตรี 4 ปี หลักสูตร (2559)2--
ระดับการศึกษา : ปริญญาเอก ปกติ
   5001006 : Nursing Science (Inter) - ป.เอก (ปี 55) เหมาจ่าย2--