เมนูหลัก

จำนวนนิสิตต่างชาติ
คณะ
ปีการศึกษาที่เข้า : 2551 2552 2553 2554 2555 2556 2557 2558 2559 2560 2561 2562
ภาคการศึกษาที่เข้า12Summer
วิทยาเขต : บางแสน
ระดับการศึกษา : ปริญญาตรี ปกติ
   2101016 : พย.บ. หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2559 - ป.ตรี 4 ปี ปกติ3--
ระดับการศึกษา : ปริญญาโท ปกติ
   4001255 : Nursing Science (Inter) Maternity Nursing and Midwifery Pathway plan A - ป.โท เต็มเวลา ปี 551--
   4001256 : Nursing Science (Inter) Adult Nursing Pathway plan A - ป.โท เต็มเวลา ปี 551--
   4001257 : Nursing Science (Inter) Gerontological Nursing Pathway plan A - ป.โท เต็มเวลา ปี 552--
   4001258 : Nursing Science (Inter) Mental Health & Psychiatric Nursing Pathway plan A - ป.โท เต็มเวลา ปี 552--
ระดับการศึกษา : ปริญญาเอก ปกติ
   5001006 : Nursing Science (Inter) - ป.เอก หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.25551--
  
มหาวิทยาลัยบูรพา | สกอ. | กยศ. | สมศ. | Vision Net Co.Ltd. | 
Powered by Vision Net, 1995 - 2010   Contact Staff : กองทะเบียนและประมวลผลการศึกษา โทรศัพท์ 038-102715-29