เมนูหลัก

ตารางการใช้ห้อง
วิทยาเขต บางแสน อาคารผาสุข กุลวาณิช
วัน  | ทุกวัน|อาทิตย์|จันทร์|อังคาร|พุธ|พฤหัสบดี|ศุกร์|เสาร์
ปีการศึกษา2562  / 1 2 ฤดูร้อน ระหว่าง  25/5/2563 - 31/5/2563 
 
Day/Time
 
 
   ROOM   
 
9:00-10:0010:00-11:0011:00-12:0012:00-13:0013:00-14:0014:00-15:0015:00-16:0016:00-17:0017:00-18:0018:00-19:0019:00-20:0020:00-21:0021:00-22:00
 
จันทร์
 
 
-
 
             
อังคาร    MBA:201           45462859
(3) 1501,
L13
 
           45451459
(3) 1503,
L13
 
พุธ    MBA:201           45462859
(3) 1501,
L13
 
           45451459
(3) 1503,
L13
 
พฤหัสบดี    MBA:201           45451459
(3) 1503,
L13
 
           45462859
(3) 1501,
L13
 
 
ศุกร์
 
 
-
 
             
เสาร์    MBA:403 46650759
(3) 1501,
L13
      
    MBA:404 46669859
(6) 1501,
L13
      
    MBA:601 45469859
(6) 1501,
L13
      
    MBA:602 45550159
(3) 1501,
L13
      
 45451459
(3) 1502,
L13
      
    MBA:603 45451459
(3) 1501,
L13
      
 45462759
(3) 1501,
L13
      
    MBA:702(1) 45469759
(6) 1501,
L13
      
    MBA:703 45461359
(3) 1501,
L13
      
อาทิตย์    MBA:403 46653659
(3) 1501,
L13
      
 46654759
(3) 1501,
L13
      
 46655059
(3) 1501,
L13
      
    MBA:404 46669859
(6) 1501,
L13
      
    MBA:601 45469859
(6) 1501,
L13
      
    MBA:602 45451459
(3) 1502,
L13
      
 45550159
(3) 1501,
L13
      
    MBA:603 45462759
(3) 1501,
L13
      
 45451459
(3) 1501,
L13
      
    MBA:702(1) 45469759
(6) 1501,
L13
      
    MBA:703 45550159
(3) 1502,
L13
      

ข้อมูลในตารางประกอบด้วย รหัสวิชา (หน่วยกิต) กลุ่ม, ระดับการศึกษา

L0 = -ไม่กำหนด-
L1 = ปริญญาตรี ปกติ
L2 = ปริญญาตรี พิเศษ
L4 = บัณฑิตศึกษา ปกติ
L5 = บัณฑิตศึกษา พิเศษ
L6 = ประกาศนียบัตร (ต่ำกว่า ป.ตรี)
L7 = อนุปริญญา
L8 = ประกาศนียบัตร ปกติ
L9 = ประกาศนียบัตร พิเศษ
L11 = บุคคลภายนอก/นิสิตต่างสถาบัน
L12 = ปริญญาโท ปกติ
L13 = ปริญญาโท พิเศษ
L14 = ปริญญาเอก ปกติ
L15 = ปริญญาเอก พิเศษ
L16 = ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง
L91 = Test
L99 = สถาบันสมทบ
  
มหาวิทยาลัยบูรพา | สกอ. | กยศ. | สมศ. | Vision Net Co.Ltd. | 
Powered by Vision Net, 1995 - 2010   Contact Staff : กองทะเบียนและประมวลผลการศึกษา โทรศัพท์ 038-102715-29