เมนูหลัก

ตารางการใช้ห้อง
วิทยาเขต บางแสน อาคารศิลปกรรมศาสตร์
วัน  | ทุกวัน|อาทิตย์|จันทร์|อังคาร|พุธ|พฤหัสบดี|ศุกร์|เสาร์
ปีการศึกษา2562  / 1 2 ฤดูร้อน ระหว่าง  25/5/2563 - 31/5/2563 
 
Day/Time
 
 
   ROOM   
 
7:00-8:008:00-9:009:00-10:0010:00-11:0011:00-12:0012:00-13:0013:00-14:0014:00-15:0015:00-16:0016:00-17:0017:00-18:0018:00-19:0019:00-20:0020:00-21:0021:00-22:00
จันทร์    AB-401       60736659
(2) 601,
L2
     
    AB-402          60747159
(3) 601,
L2
 
    AB-404  60433259
(3) 601,
L2
  60725159
(3) 601,
L2
      
    AB-409 60715259
(3) 601,
L2
          
    AB-421       60110259
(3) 601,
L2
      
    AB-422   61130159
(2) 602,
L2
          
    AB-505       60725159
(3) 602,
L2
      
อังคาร    AB-404  60433259
(3) 602,
L2
  61130159
(2) 601,
L2
      
    AB-409 60728359
(3) 601,
L2
     60715259
(3) 602,
L2
 
    AB-421 60727359
(3) 601,
L2
  60726459
(3) 601,
L2
    
    AB-422       60110159
(3) 601,
L2
      
พุธ    AB-402       60747159
(3) 601,
L2
    
    AB-404  60433259
(3) 601,
L2
          
    AB-409 60715259
(3) 601,
L2
      60738259
(3) 601,
L2
    AB-422   61130159
(2) 602,
L2
          
พฤหัสบดี    AB-401  60736659
(2) 601,
L2
          
    AB-404   60725159
(3) 601,
L2
     60433259
(3) 602,
L2
  
    AB-409       60728359
(3) 601,
L2
    
    AB-421   60110259
(3) 601,
L2
          
    AB-505   60725159
(3) 602,
L2
           
ศุกร์    AB-404       61130159
(2) 601,
L2
      
    AB-409 60715259
(3) 602,
L2
          
    AB-421          60726459
(3) 601,
L2
 
    AB-422       60110159
(3) 601,
L2
      
เสาร์    AB-409       60738259
(3) 601,
L2
    
    AB-421 60727359
(3) 601,
L2
          

ข้อมูลในตารางประกอบด้วย รหัสวิชา (หน่วยกิต) กลุ่ม, ระดับการศึกษา

L0 = -ไม่กำหนด-
L1 = ปริญญาตรี ปกติ
L2 = ปริญญาตรี พิเศษ
L4 = บัณฑิตศึกษา ปกติ
L5 = บัณฑิตศึกษา พิเศษ
L6 = ประกาศนียบัตร (ต่ำกว่า ป.ตรี)
L7 = อนุปริญญา
L8 = ประกาศนียบัตร ปกติ
L9 = ประกาศนียบัตร พิเศษ
L11 = บุคคลภายนอก/นิสิตต่างสถาบัน
L12 = ปริญญาโท ปกติ
L13 = ปริญญาโท พิเศษ
L14 = ปริญญาเอก ปกติ
L15 = ปริญญาเอก พิเศษ
L16 = ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง
L91 = Test
L99 = สถาบันสมทบ
  
มหาวิทยาลัยบูรพา | สกอ. | กยศ. | สมศ. | Vision Net Co.Ltd. | 
Powered by Vision Net, 1995 - 2010   Contact Staff : กองทะเบียนและประมวลผลการศึกษา โทรศัพท์ 038-102715-29