เมนูหลัก

ตารางการใช้ห้อง
 วิทยาเขต บางแสน : อาคารวิทยาลัยการขนส่งและโลจิสติกส์
 ห้อง
 คุณลักษณะ
 ปีการศึกษา2560  / 1 2 ฤดูร้อน ระหว่าง  21/5/2561 - 27/5/2561 
 
Day/Time

 
9:00-10:0010:00-11:0011:00-12:0012:00-13:0013:00-14:0014:00-15:0015:00-16:0016:00-17:0017:00-18:0018:00-19:0019:00-20:00
จันทร์91520259
(3) 1,
EXAM
 90010459
(3) 2,
EXAM
 91530759
(3) 1,
EXAM
    90010459
(3) 1,
EXAM
    
    90010459
(3) 901,
EXAM
    
 
อังคาร
 
           
 
พุธ
 
           
 
พฤหัสบดี
 
           
 
ศุกร์
 
           

ข้อมูลในตารางประกอบด้วย รหัสวิชา (หน่วยกิต) กลุ่ม, ระดับการศึกษา

L0 = -ไม่กำหนด-
L1 = ปริญญาตรี ปกติ
L2 = ปริญญาตรี พิเศษ
L4 = บัณฑิตศึกษา ปกติ
L5 = บัณฑิตศึกษา พิเศษ
L6 = ประกาศนียบัตร (ต่ำกว่า ป.ตรี)
L7 = อนุปริญญา
L8 = ประกาศนียบัตร ปกติ
L9 = ประกาศนียบัตร พิเศษ
L11 = บุคคลภายนอก/นิสิตต่างสถาบัน
L12 = ปริญญาโท ปกติ
L13 = ปริญญาโท พิเศษ
L14 = ปริญญาเอก ปกติ
L15 = ปริญญาเอก พิเศษ
L16 = ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง
L91 = Test
L99 = สถาบันสมทบ
ขั้นตอนการพิมพ์ตาราง
    กลุ่มรียนปกติ
    ห้องเรียนซ้ำซ้อน
    มีหลายกลุ่มเรียนรายละเอียดการจองใช้ห้องและการใช้ห้องสอบ
วันที่จองเวลาจุดประสงค์การจองห้อง / ผู้จอง
21 พ.ค. 256109:00-12:00สอบปลายภาค
91520259 : International Trade Law กลุ่ม 1
21 พ.ค. 256113:00-16:00สอบปลายภาค
90010459 : Introduction to Marketing กลุ่ม 1
21 พ.ค. 256113:00-16:00สอบปลายภาค
90010459 : Introduction to Marketing กลุ่ม 2
21 พ.ค. 256113:00-16:00สอบปลายภาค
90010459 : Introduction to Marketing กลุ่ม 901
21 พ.ค. 256117:00-20:00สอบปลายภาค
91530759 : Demand and Inventory Planning กลุ่ม 1
  
มหาวิทยาลัยบูรพา | สกอ. | กยศ. | สมศ. | Vision Net Co.Ltd. | 
Powered by Vision Net, 1995 - 2010   Contact Staff : กองทะเบียนและประมวลผลการศึกษา โทรศัพท์ 038-102715-29