เมนูหลัก

ตารางการใช้ห้อง
 วิทยาเขต บางแสน : อาคาร 60 พรรษา มหาราชินี 1
 ห้อง
 คุณลักษณะ
 ปีการศึกษา2560  / 1 2 ฤดูร้อน ระหว่าง  21/5/2561 - 27/5/2561 
 
Day/Time

 
8:00-9:009:00-10:0010:00-11:0011:00-12:0012:00-13:0013:00-14:0014:00-15:0015:00-16:0016:00-17:0017:00-18:0018:00-19:0019:00-20:00
จันทร์228102
(3) 1,
EXAM
   851343
(2) 5,
EXAM
   24510159
(3) 5,
EXAM
 
228102
(3) 3,
EXAM
   851343
(2) 1,
EXAM
     
     851343
(2) 2,
EXAM
     
 
อังคาร
 
            
 
พุธ
 
            
 
พฤหัสบดี
 
            
 
ศุกร์
 
            

ข้อมูลในตารางประกอบด้วย รหัสวิชา (หน่วยกิต) กลุ่ม, ระดับการศึกษา

L0 = -ไม่กำหนด-
L1 = ปริญญาตรี ปกติ
L2 = ปริญญาตรี พิเศษ
L4 = บัณฑิตศึกษา ปกติ
L5 = บัณฑิตศึกษา พิเศษ
L6 = ประกาศนียบัตร (ต่ำกว่า ป.ตรี)
L7 = อนุปริญญา
L8 = ประกาศนียบัตร ปกติ
L9 = ประกาศนียบัตร พิเศษ
L11 = บุคคลภายนอก/นิสิตต่างสถาบัน
L12 = ปริญญาโท ปกติ
L13 = ปริญญาโท พิเศษ
L14 = ปริญญาเอก ปกติ
L15 = ปริญญาเอก พิเศษ
L16 = ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง
L91 = Test
L99 = สถาบันสมทบ
ขั้นตอนการพิมพ์ตาราง
    กลุ่มรียนปกติ
    ห้องเรียนซ้ำซ้อน
    มีหลายกลุ่มเรียนรายละเอียดการจองใช้ห้องและการใช้ห้องสอบ
วันที่จองเวลาจุดประสงค์การจองห้อง / ผู้จอง
21 พ.ค. 256108:00-10:00สอบปลายภาค
228102 : Art of Speaking and Presentation กลุ่ม 1
21 พ.ค. 256108:00-10:00สอบปลายภาค
228102 : Art of Speaking and Presentation กลุ่ม 3
21 พ.ค. 256113:00-15:00สอบปลายภาค
851343 : Sport Medicine I กลุ่ม 1
21 พ.ค. 256113:00-15:00สอบปลายภาค
851343 : Sport Medicine I กลุ่ม 2
21 พ.ค. 256113:00-15:00สอบปลายภาค
851343 : Sport Medicine I กลุ่ม 5
21 พ.ค. 256117:20-19:20สอบปลายภาค
24510159 : Information Skills in Knowledge-Based Society กลุ่ม 5
  
มหาวิทยาลัยบูรพา | สกอ. | กยศ. | สมศ. | Vision Net Co.Ltd. | 
Powered by Vision Net, 1995 - 2010   Contact Staff : กองทะเบียนและประมวลผลการศึกษา โทรศัพท์ 038-102715-29