เมนูหลัก

ตารางการใช้ห้อง
 วิทยาเขต บางแสน : อาคารเฉลิมพระเกียรติฉลองสิริราชสมบัติครบ 60 ปี
 ห้อง
 คุณลักษณะ
 ปีการศึกษา2561  / 1 2 ฤดูร้อน ระหว่าง  16/7/2561 - 22/7/2561 
 
Day/Time

 
8:00-9:009:00-10:0010:00-11:0011:00-12:0012:00-13:0013:00-14:0014:00-15:0015:00-16:0016:00-17:0017:00-18:0018:00-19:00
จันทร์      30910159
(2) 901,
L2
 77037959
(2) 4,
L1
 77037959
(2) 3,
L1
      30910159
(2) 2203,
L2
    
      30910159
(2) 2202,
L2
    
      30910159
(2) 2201,
L2
    
อังคาร 791221
(2) 1,
L1
 25710259
(2) 2,
L1
  25710259
(2) 901,
L2
   77010159
(1) 1,
L1
   25710259
(2) 902,
L2
  25710259
(2) 1,
L1
    
พุธ   68019359
(2) 1,
L1
  77037959
(2) 7,
L1
  85111059
(2) 2201,
L2
 
   68019359
(2) 2201,
L2
     85111059
(2) 202,
L2
 
         85111059
(2) 201,
L2
 
         85111059
(2) 901,
L2
 
พฤหัสบดี 99910259
(3) 32,
L1
   791232
(4) 1,
L1
   
      791232
(4) 2,
L1
   
ศุกร์   77037959
(2) 6,
L1
  77037859
(3) 601,
L2
   
เสาร์99920159
(3) 6,
EXAM
99910259
(3) 2105,
EXAM
     
99920159
(3) 9,
EXAM
99910259
(3) 4,
EXAM
     
อาทิตย์   99930159
(3) 2201,
EXAM
     
   999044
(3) 1,
EXAM
     
   999044
(3) 2,
EXAM
     

ข้อมูลในตารางประกอบด้วย รหัสวิชา (หน่วยกิต) กลุ่ม, ระดับการศึกษา

L0 = -ไม่กำหนด-
L1 = ปริญญาตรี ปกติ
L2 = ปริญญาตรี พิเศษ
L4 = บัณฑิตศึกษา ปกติ
L5 = บัณฑิตศึกษา พิเศษ
L6 = ประกาศนียบัตร (ต่ำกว่า ป.ตรี)
L7 = อนุปริญญา
L8 = ประกาศนียบัตร ปกติ
L9 = ประกาศนียบัตร พิเศษ
L11 = บุคคลภายนอก/นิสิตต่างสถาบัน
L12 = ปริญญาโท ปกติ
L13 = ปริญญาโท พิเศษ
L14 = ปริญญาเอก ปกติ
L15 = ปริญญาเอก พิเศษ
L16 = ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง
L91 = Test
L99 = สถาบันสมทบ
ขั้นตอนการพิมพ์ตาราง
    กลุ่มรียนปกติ
    ห้องเรียนซ้ำซ้อน
    มีหลายกลุ่มเรียนรายละเอียดการจองใช้ห้องและการใช้ห้องสอบ
วันที่จองเวลาจุดประสงค์การจองห้อง / ผู้จอง
22 ก.ค. 256111:05-14:05สอบปลายภาค
999044 : English Listening and Speaking for Careers กลุ่ม 1
22 ก.ค. 256111:05-14:05สอบปลายภาค
999044 : English Listening and Speaking for Careers กลุ่ม 2
22 ก.ค. 256111:05-14:05สอบปลายภาค
99930159 : Business English Listening and Speaking กลุ่ม 2201
21 ก.ค. 256108:00-11:00สอบปลายภาค
99920159 : English Writing for Communication กลุ่ม 6
21 ก.ค. 256108:00-11:00สอบปลายภาค
99920159 : English Writing for Communication กลุ่ม 9
21 ก.ค. 256111:05-14:05สอบปลายภาค
99910259 : Collegiate English กลุ่ม 2105
21 ก.ค. 256111:05-14:05สอบปลายภาค
99910259 : Collegiate English กลุ่ม 4
  
มหาวิทยาลัยบูรพา | สกอ. | กยศ. | สมศ. | Vision Net Co.Ltd. | 
Powered by Vision Net, 1995 - 2010   Contact Staff : กองทะเบียนและประมวลผลการศึกษา โทรศัพท์ 038-102715-29