เมนูหลัก

ตารางการใช้ห้อง
 วิทยาเขต บางแสน : อาคารเฉลิมพระเกียรติฉลองสิริราชสมบัติครบ 60 ปี
 ห้อง
 คุณลักษณะ
 ปีการศึกษา2560  / 1 2 ฤดูร้อน ระหว่าง  25/9/2560 - 1/10/2560 
 
Day/Time

 
8:00-9:009:00-10:0010:00-11:0011:00-12:0012:00-13:0013:00-14:0014:00-15:0015:00-16:0016:00-17:0017:00-18:0018:00-19:00
จันทร์      30910159
(2) 902,
L2
  85111059
(2) 5,
L1
  
      30910159
(2) 901,
L2
  85111059
(2) 8,
L1
  
      30910159
(2) 2201,
L2
  85111059
(2) 7,
L1
  
      30910159
(2) 2204,
L2
  85111059
(2) 6,
L1
  
      30910159
(2) 2205,
L2
  85111059
(2) 4,
L1
  
         85111059
(2) 3,
L1
  
         85111059
(2) 2,
L1
  
         85111059
(2) 1,
L1
  
อังคาร   73110159
(2) 1,
L1
  30910159
(2) 1,
L1
  850120
(1) 1,
L1
 
   73110159
(2) 2101,
L2
  30910159
(2) 3,
L1
  850123
(1) 1,
L1
 
         850124
(1) 1,
L1
 
         850101
(1) 1,
L1
 
         850102
(1) 1,
L1
 
พุธ  77037859
(3) 2,
L1
  77037859
(3) 1,
L1
 85111059
(2) 901,
L2
  
         85111059
(2) 902,
L2
  
         85111059
(2) 903,
L2
  
         85111059
(2) 18,
L1
  
         85111059
(2) 16,
L1
  
         85111059
(2) 202,
L2
  
         85111059
(2) 201,
L2
  
         85111059
(2) 2201,
L2
  
         85111059
(2) 17,
L1
  
         85111059
(2) 904,
L2
  
พฤหัสบดี  24110159
(3) 2,
L1
       
ศุกร์ 309103
(2) 2,
L1
      909401
(1) 3,
L1
 77037959
(2) 202,
L2
 309103
(2) 1,
L1
      909401
(1) 2,
L1
 77037959
(2) 201,
L2
 309103
(2) 301,
L2
      909401
(1) 1,
L1
 77037959
(2) 3301,
L2
          77037959
(2) 301,
L2
เสาร์73110159
(2) 1,
EXAM
 24110159
(3) 201,
EXAM
     
   24110159
(3) 2202,
EXAM
     
   24110159
(3) 202,
EXAM
     
   24110159
(3) 2201,
EXAM
     
   24110159
(3) 2204,
EXAM
     
อาทิตย์99910159
(3) 5,
EXAM
99910259
(3) 503,
EXAM
     
99910159
(3) 2102,
EXAM
99910259
(3) 3301,
EXAM
     
99910159
(3) 12,
EXAM
99910259
(3) 301,
EXAM
     
   99910259
(3) 15,
EXAM
     
   99910259
(3) 903,
EXAM
     
      67110459
(3) 1,
L1
   
      67110459
(3) 2101,
L2
   

ข้อมูลในตารางประกอบด้วย รหัสวิชา (หน่วยกิต) กลุ่ม, ระดับการศึกษา

L0 = -ไม่กำหนด-
L1 = ปริญญาตรี ปกติ
L2 = ปริญญาตรี พิเศษ
L4 = บัณฑิตศึกษา ปกติ
L5 = บัณฑิตศึกษา พิเศษ
L6 = ประกาศนียบัตร (ต่ำกว่า ป.ตรี)
L7 = อนุปริญญา
L8 = ประกาศนียบัตร ปกติ
L9 = ประกาศนียบัตร พิเศษ
L11 = บุคคลภายนอก/นิสิตต่างสถาบัน
L12 = ปริญญาโท ปกติ
L13 = ปริญญาโท พิเศษ
L14 = ปริญญาเอก ปกติ
L15 = ปริญญาเอก พิเศษ
L16 = ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง
L91 = Test
L99 = สถาบันสมทบ
ขั้นตอนการพิมพ์ตาราง
    กลุ่มรียนปกติ
    ห้องเรียนซ้ำซ้อน
    มีหลายกลุ่มเรียนรายละเอียดการจองใช้ห้องและการใช้ห้องสอบ
วันที่จองเวลาจุดประสงค์การจองห้อง / ผู้จอง
1 ต.ค. 256008:00-11:00สอบกลางภาค
99910159 : English for Communication กลุ่ม 12
1 ต.ค. 256008:00-11:00สอบกลางภาค
99910159 : English for Communication กลุ่ม 2102
1 ต.ค. 256008:00-11:00สอบกลางภาค
99910159 : English for Communication กลุ่ม 5
1 ต.ค. 256011:05-14:05สอบกลางภาค
99910259 : Collegiate English กลุ่ม 15
1 ต.ค. 256011:05-14:05สอบกลางภาค
99910259 : Collegiate English กลุ่ม 301
1 ต.ค. 256011:05-14:05สอบกลางภาค
99910259 : Collegiate English กลุ่ม 3301
1 ต.ค. 256011:05-14:05สอบกลางภาค
99910259 : Collegiate English กลุ่ม 503
1 ต.ค. 256011:05-14:05สอบกลางภาค
99910259 : Collegiate English กลุ่ม 903
30 ก.ย. 256008:00-10:00สอบกลางภาค
73110159 : Life Skill and Adolescent Health กลุ่ม 1
30 ก.ย. 256011:05-14:05สอบกลางภาค
24110159 : Psychology for Living and Adjustment กลุ่ม 201
  
มหาวิทยาลัยบูรพา | สกอ. | กยศ. | สมศ. | Vision Net Co.Ltd. | 
Powered by Vision Net, 1995 - 2010   Contact Staff : กองทะเบียนและประมวลผลการศึกษา โทรศัพท์ 038-102715-29