เมนูหลัก

ตารางการใช้ห้อง
 วิทยาเขต บางแสน : อาคารเฉลิมพระเกียรติฉลองสิริราชสมบัติครบ 60 ปี
 ห้อง
 คุณลักษณะ
 ปีการศึกษา2560  / 1 2 ฤดูร้อน ระหว่าง  18/6/2561 - 24/6/2561 
 
Day/Time

 
8:00-9:009:00-10:0010:00-11:0011:00-12:0012:00-13:0013:00-14:0014:00-15:0015:00-16:0016:00-17:0017:00-18:00
 
จันทร์
 
          
 
อังคาร
 
          
 
พุธ
 
          
 
พฤหัสบดี
 
          
 
ศุกร์
 
          
เสาร์99920159
(3) 4,
EXAM
99910259
(3) 2104,
EXAM
    
99920159
(3) 7,
EXAM
99910259
(3) 5,
EXAM
    
99920159
(3) 2,
EXAM
99910259
(3) 2102,
EXAM
    
99920159
(3) 14,
EXAM
99910259
(3) 1,
EXAM
    
99920159
(3) 11,
EXAM
   99910159
(3) 4,
EXAM
 
      99910159
(3) 2,
EXAM
 
      99910159
(3) 1,
EXAM
 
อาทิตย์26510959
(3) 2201,
EXAM
       
26510959
(3) 2202,
EXAM
       
26510959
(3) 2203,
EXAM
       
26510959
(3) 2204,
EXAM
       

ข้อมูลในตารางประกอบด้วย รหัสวิชา (หน่วยกิต) กลุ่ม, ระดับการศึกษา

L0 = -ไม่กำหนด-
L1 = ปริญญาตรี ปกติ
L2 = ปริญญาตรี พิเศษ
L4 = บัณฑิตศึกษา ปกติ
L5 = บัณฑิตศึกษา พิเศษ
L6 = ประกาศนียบัตร (ต่ำกว่า ป.ตรี)
L7 = อนุปริญญา
L8 = ประกาศนียบัตร ปกติ
L9 = ประกาศนียบัตร พิเศษ
L11 = บุคคลภายนอก/นิสิตต่างสถาบัน
L12 = ปริญญาโท ปกติ
L13 = ปริญญาโท พิเศษ
L14 = ปริญญาเอก ปกติ
L15 = ปริญญาเอก พิเศษ
L16 = ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง
L91 = Test
L99 = สถาบันสมทบ
ขั้นตอนการพิมพ์ตาราง
    กลุ่มรียนปกติ
    ห้องเรียนซ้ำซ้อน
    มีหลายกลุ่มเรียนรายละเอียดการจองใช้ห้องและการใช้ห้องสอบ
วันที่จองเวลาจุดประสงค์การจองห้อง / ผู้จอง
24 มิ.ย. 256108:00-11:00สอบกลางภาค
26510959 : Integrated Humanities กลุ่ม 2201
24 มิ.ย. 256108:00-11:00สอบกลางภาค
26510959 : Integrated Humanities กลุ่ม 2202
24 มิ.ย. 256108:00-11:00สอบกลางภาค
26510959 : Integrated Humanities กลุ่ม 2203
24 มิ.ย. 256108:00-11:00สอบกลางภาค
26510959 : Integrated Humanities กลุ่ม 2204
23 มิ.ย. 256108:00-11:00สอบกลางภาค
99920159 : English Writing for Communication กลุ่ม 11
23 มิ.ย. 256108:00-11:00สอบกลางภาค
99920159 : English Writing for Communication กลุ่ม 14
23 มิ.ย. 256108:00-11:00สอบกลางภาค
99920159 : English Writing for Communication กลุ่ม 2
23 มิ.ย. 256108:00-11:00สอบกลางภาค
99920159 : English Writing for Communication กลุ่ม 4
23 มิ.ย. 256108:00-11:00สอบกลางภาค
99920159 : English Writing for Communication กลุ่ม 7
23 มิ.ย. 256111:05-14:05สอบกลางภาค
99910259 : Collegiate English กลุ่ม 1
  
มหาวิทยาลัยบูรพา | สกอ. | กยศ. | สมศ. | Vision Net Co.Ltd. | 
Powered by Vision Net, 1995 - 2010   Contact Staff : กองทะเบียนและประมวลผลการศึกษา โทรศัพท์ 038-102715-29