เมนูหลัก

ตารางการใช้ห้อง
 วิทยาเขต บางแสน : อาคารวิศวกรรมภาคเคมี
 ห้อง
 คุณลักษณะ
 ปีการศึกษา2562  / 1 2 ฤดูร้อน ระหว่าง  29/6/2563 - 5/7/2563 
 
Day/Time

 
9:00-10:0010:00-11:0011:00-12:0012:00-13:0013:00-14:0014:00-15:0015:00-16:0016:00-17:0017:00-18:0018:00-19:00
จันทร์ 50246259
(3) 1,
L1
     50237359
(3) 1,
L1
 50246259
(3) 501,
L2
     50237359
(3) 501,
L2
อังคาร 50247759
(3) 501,
L2
     50236259
(3) 1,
L1
 
 50247759
(3) 1,
L1
     50236259
(3) 501,
L2
 
พุธ 50234159
(3) 1,
L1
       
 50234159
(3) 501,
L2
       
พฤหัสบดี 50233259
(3) 1,
L1
     50222259
(3) 2,
L1
 50233259
(3) 501,
L2
     50222259
(3) 501,
L2
ศุกร์ 50247159
(3) 1,
L1
       
 50247159
(3) 501,
L2
       
เสาร์ 50261359
(3) 1,
L14
  50258259
(3) 1,
L12
    
 50261359
(3) 1,
L12
       
 50261359
(3) 1,
L13
       

ข้อมูลในตารางประกอบด้วย รหัสวิชา (หน่วยกิต) กลุ่ม, ระดับการศึกษา

L0 = -ไม่กำหนด-
L1 = ปริญญาตรี ปกติ
L2 = ปริญญาตรี พิเศษ
L4 = บัณฑิตศึกษา ปกติ
L5 = บัณฑิตศึกษา พิเศษ
L6 = ประกาศนียบัตร (ต่ำกว่า ป.ตรี)
L7 = อนุปริญญา
L8 = ประกาศนียบัตร ปกติ
L9 = ประกาศนียบัตร พิเศษ
L11 = บุคคลภายนอก/นิสิตต่างสถาบัน
L12 = ปริญญาโท ปกติ
L13 = ปริญญาโท พิเศษ
L14 = ปริญญาเอก ปกติ
L15 = ปริญญาเอก พิเศษ
L16 = ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง
L91 = Test
L99 = สถาบันสมทบ
ขั้นตอนการพิมพ์ตาราง
    กลุ่มรียนปกติ
    ห้องเรียนซ้ำซ้อน
    มีหลายกลุ่มเรียน
  
มหาวิทยาลัยบูรพา | สกอ. | กยศ. | สมศ. | Vision Net Co.Ltd. | 
Powered by Vision Net, 1995 - 2010   Contact Staff : กองทะเบียนและประมวลผลการศึกษา โทรศัพท์ 038-102715-29