เมนูหลัก

ตารางการใช้ห้อง
 วิทยาเขต บางแสน : อาคารวิศวกรรมภาคเคมี
 ห้อง
 คุณลักษณะ
 ปีการศึกษา2561  / 1 2 ฤดูร้อน ระหว่าง  29/6/2563 - 5/7/2563 
 
Day/Time

 
8:00-9:009:00-10:0010:00-11:0011:00-12:0012:00-13:0013:00-14:0014:00-15:0015:00-16:0016:00-17:0017:00-18:0018:00-19:0019:00-20:0020:00-21:00
จันทร์ 50236159
(3) 501,
L2
    50236159
(3) 1,
L1
   50250159
(3) 501,
L13
 
 50236159
(3) 2,
L1
        50250159
(3) 1,
L14
 
          50250159
(3) 1,
L12
 
อังคาร  50233159
(3) 1,
L1
  50237159
(3) 1,
L1
   502462
(3) 2,
L1
พุธ  50640461
(3) 1,
L12
  502465
(3) 1,
L1
   502465
(3) 501,
L2
  50221159
(3) 501,
L2
       502465
(3) 2,
L1
  50221159
(3) 1,
L1
         
พฤหัสบดี  50234159
(3) 2,
L1
       50250259
(3) 1,
L12
  50234159
(3) 501,
L2
       50250259
(3) 1,
L14
           50250259
(3) 501,
L13
ศุกร์  50234159
(3) 1,
L1
         
เสาร์  50262759
(3) 1,
L12
  50258159
(2) 501,
L13
 50261559
(3) 1,
L12
  
  50262759
(3) 501,
L13
  50258159
(2) 1,
L12
 50261559
(3) 501,
L13
  

ข้อมูลในตารางประกอบด้วย รหัสวิชา (หน่วยกิต) กลุ่ม, ระดับการศึกษา

L0 = -ไม่กำหนด-
L1 = ปริญญาตรี ปกติ
L2 = ปริญญาตรี พิเศษ
L4 = บัณฑิตศึกษา ปกติ
L5 = บัณฑิตศึกษา พิเศษ
L6 = ประกาศนียบัตร (ต่ำกว่า ป.ตรี)
L7 = อนุปริญญา
L8 = ประกาศนียบัตร ปกติ
L9 = ประกาศนียบัตร พิเศษ
L11 = บุคคลภายนอก/นิสิตต่างสถาบัน
L12 = ปริญญาโท ปกติ
L13 = ปริญญาโท พิเศษ
L14 = ปริญญาเอก ปกติ
L15 = ปริญญาเอก พิเศษ
L16 = ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง
L91 = Test
L99 = สถาบันสมทบ
ขั้นตอนการพิมพ์ตาราง
    กลุ่มรียนปกติ
    ห้องเรียนซ้ำซ้อน
    มีหลายกลุ่มเรียน
  
มหาวิทยาลัยบูรพา | สกอ. | กยศ. | สมศ. | Vision Net Co.Ltd. | 
Powered by Vision Net, 1995 - 2010   Contact Staff : กองทะเบียนและประมวลผลการศึกษา โทรศัพท์ 038-102715-29