เมนูหลัก

ตารางการใช้ห้อง
 วิทยาเขต บางแสน : อาคารวิศวกรรมภาคเคมี
 ห้อง
 คุณลักษณะ
 ปีการศึกษา2561  / 1 2 ฤดูร้อน ระหว่าง  16/7/2561 - 22/7/2561 
 
Day/Time

 
8:00-9:009:00-10:0010:00-11:0011:00-12:0012:00-13:0013:00-14:0014:00-15:0015:00-16:0016:00-17:0017:00-18:0018:00-19:0019:00-20:0020:00-21:00
จันทร์ 50236159
(3) 2,
L1
    50236159
(3) 1,
L1
  50222159
(3) 501,
L2
  
 50236159
(3) 501,
L2
    502461
(3) 501,
L2
 50222159
(3) 1,
L1
  
  502462
(3) 1,
L1
       50250159
(3) 1,
L12
           50250159
(3) 501,
L13
อังคาร  50233159
(3) 1,
L1
  50237159
(3) 1,
L1
   502462
(3) 2,
L1
พุธ  50221159
(3) 501,
L2
  502465
(3) 1,
L1
   502465
(3) 501,
L2
  50221159
(3) 1,
L1
       502465
(3) 2,
L1
พฤหัสบดี  50234159
(3) 501,
L2
       50250259
(3) 501,
L13
  502466
(3) 1,
L1
       50250259
(3) 1,
L12
  50234159
(3) 2,
L1
       502466
(3) 2,
L1
ศุกร์  50234159
(3) 1,
L1
         
เสาร์  502463
(3) 501,
L2
  50258159
(2) 1,
L12
 50261559
(3) 1,
L12
  
  502463
(3) 1,
L1
  50258159
(2) 501,
L13
 50261559
(3) 501,
L13
  
  50262159
(3) 1,
L12
         
  50262159
(3) 501,
L13
         

ข้อมูลในตารางประกอบด้วย รหัสวิชา (หน่วยกิต) กลุ่ม, ระดับการศึกษา

L0 = -ไม่กำหนด-
L1 = ปริญญาตรี ปกติ
L2 = ปริญญาตรี พิเศษ
L4 = บัณฑิตศึกษา ปกติ
L5 = บัณฑิตศึกษา พิเศษ
L6 = ประกาศนียบัตร (ต่ำกว่า ป.ตรี)
L7 = อนุปริญญา
L8 = ประกาศนียบัตร ปกติ
L9 = ประกาศนียบัตร พิเศษ
L11 = บุคคลภายนอก/นิสิตต่างสถาบัน
L12 = ปริญญาโท ปกติ
L13 = ปริญญาโท พิเศษ
L14 = ปริญญาเอก ปกติ
L15 = ปริญญาเอก พิเศษ
L16 = ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง
L91 = Test
L99 = สถาบันสมทบ
ขั้นตอนการพิมพ์ตาราง
    กลุ่มรียนปกติ
    ห้องเรียนซ้ำซ้อน
    มีหลายกลุ่มเรียน
  
มหาวิทยาลัยบูรพา | สกอ. | กยศ. | สมศ. | Vision Net Co.Ltd. | 
Powered by Vision Net, 1995 - 2010   Contact Staff : กองทะเบียนและประมวลผลการศึกษา โทรศัพท์ 038-102715-29