เมนูหลัก

ตารางการใช้ห้อง
 วิทยาเขต บางแสน : อาคารเฉลิมพระเกียรติ
 ห้อง
 คุณลักษณะ
 ปีการศึกษา2560  / 1 2 ฤดูร้อน ระหว่าง  26/2/2561 - 4/3/2561 
 
Day/Time

 
8:00-9:009:00-10:0010:00-11:0011:00-12:0012:00-13:0013:00-14:0014:00-15:0015:00-16:0016:00-17:0017:00-18:0018:00-19:0019:00-20:00
 
จันทร์
 
            
 
อังคาร
 
            
 
พุธ
 
            
 
พฤหัสบดี
 
            
 
ศุกร์
 
            
เสาร์ 66321259
(3) 3,
EXAM
       662402
(3) 1,
EXAM
 
 66321259
(3) 2,
EXAM
       662402
(3) 2202,
EXAM
 
 66321259
(3) 1,
EXAM
         
อาทิตย์25721659
(3) 2205,
EXAM
  66447259
(3) 2201,
EXAM
 666415
(3) 1,
EXAM
 662231
(3) 1,
EXAM
 
25721659
(3) 2206,
EXAM
      666415
(3) 2201,
EXAM
 661472
(3) 2202,
EXAM
 
          661472
(3) 2201,
EXAM
 
          661472
(3) 1,
EXAM
 
          661472
(3) 2,
EXAM
 

ข้อมูลในตารางประกอบด้วย รหัสวิชา (หน่วยกิต) กลุ่ม, ระดับการศึกษา

L0 = -ไม่กำหนด-
L1 = ปริญญาตรี ปกติ
L2 = ปริญญาตรี พิเศษ
L4 = บัณฑิตศึกษา ปกติ
L5 = บัณฑิตศึกษา พิเศษ
L6 = ประกาศนียบัตร (ต่ำกว่า ป.ตรี)
L7 = อนุปริญญา
L8 = ประกาศนียบัตร ปกติ
L9 = ประกาศนียบัตร พิเศษ
L11 = บุคคลภายนอก/นิสิตต่างสถาบัน
L12 = ปริญญาโท ปกติ
L13 = ปริญญาโท พิเศษ
L14 = ปริญญาเอก ปกติ
L15 = ปริญญาเอก พิเศษ
L16 = ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง
L91 = Test
L99 = สถาบันสมทบ
ขั้นตอนการพิมพ์ตาราง
    กลุ่มรียนปกติ
    ห้องเรียนซ้ำซ้อน
    มีหลายกลุ่มเรียนรายละเอียดการจองใช้ห้องและการใช้ห้องสอบ
วันที่จองเวลาจุดประสงค์การจองห้อง / ผู้จอง
4 มี.ค. 256108:00-10:00สอบกลางภาค
25721659 : Principles of Macroeconomics กลุ่ม 2205
4 มี.ค. 256108:00-10:00สอบกลางภาค
25721659 : Principles of Macroeconomics กลุ่ม 2206
4 มี.ค. 256112:00-15:00สอบกลางภาค
66447259 : Introduction to Accounting Research and Methodology กลุ่ม 2201
4 มี.ค. 256115:15-17:15สอบกลางภาค
666415 : Organizational Quality Management กลุ่ม 1
4 มี.ค. 256115:15-17:15สอบกลางภาค
666415 : Organizational Quality Management กลุ่ม 2201
4 มี.ค. 256117:30-19:30สอบกลางภาค
661472 : Convention and Event Management กลุ่ม 1
4 มี.ค. 256117:30-19:30สอบกลางภาค
661472 : Convention and Event Management กลุ่ม 2
4 มี.ค. 256117:30-19:30สอบกลางภาค
661472 : Convention and Event Management กลุ่ม 2201
4 มี.ค. 256117:30-19:30สอบกลางภาค
661472 : Convention and Event Management กลุ่ม 2202
4 มี.ค. 256117:30-19:30สอบกลางภาค
662231 : Event Business Management กลุ่ม 1
  
มหาวิทยาลัยบูรพา | สกอ. | กยศ. | สมศ. | Vision Net Co.Ltd. | 
Powered by Vision Net, 1995 - 2010   Contact Staff : กองทะเบียนและประมวลผลการศึกษา โทรศัพท์ 038-102715-29