เมนูหลัก

ตารางการใช้ห้อง
 วิทยาเขต บางแสน : อาคารเฉลิมพระเกียรติ
 ห้อง
 คุณลักษณะ
 ปีการศึกษา2560  / 1 2 ฤดูร้อน ระหว่าง  25/9/2560 - 1/10/2560 
 
Day/Time

 
8:00-9:009:00-10:0010:00-11:0011:00-12:0012:00-13:0013:00-14:0014:00-15:0015:00-16:0016:00-17:0017:00-18:0018:00-19:0019:00-20:00
 
จันทร์
 
            
 
อังคาร
 
            
 
พุธ
 
            
 
พฤหัสบดี
 
            
 
ศุกร์
 
            
เสาร์        668202
(3) 2202,
EXAM
   
        668202
(3) 2201,
EXAM
   
        66810259
(3) 2201,
EXAM
   
อาทิตย์664332
(3) 2201,
EXAM
 668312
(3) 2201,
EXAM
 665495
(3) 2202,
EXAM
 667403
(3) 2201,
EXAM
 
66433259
(3) 2201,
EXAM
 66831259
(3) 2203,
EXAM
 665495
(3) 2201,
EXAM
 667403
(3) 2202,
EXAM
 
66433259
(3) 2202,
EXAM
       66740359
(3) 2201,
EXAM
 
66433259
(3) 2204,
EXAM
       667403
(3) 1,
EXAM
 

ข้อมูลในตารางประกอบด้วย รหัสวิชา (หน่วยกิต) กลุ่ม, ระดับการศึกษา

L0 = -ไม่กำหนด-
L1 = ปริญญาตรี ปกติ
L2 = ปริญญาตรี พิเศษ
L4 = บัณฑิตศึกษา ปกติ
L5 = บัณฑิตศึกษา พิเศษ
L6 = ประกาศนียบัตร (ต่ำกว่า ป.ตรี)
L7 = อนุปริญญา
L8 = ประกาศนียบัตร ปกติ
L9 = ประกาศนียบัตร พิเศษ
L11 = บุคคลภายนอก/นิสิตต่างสถาบัน
L12 = ปริญญาโท ปกติ
L13 = ปริญญาโท พิเศษ
L14 = ปริญญาเอก ปกติ
L15 = ปริญญาเอก พิเศษ
L16 = ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง
L91 = Test
L99 = สถาบันสมทบ
ขั้นตอนการพิมพ์ตาราง
    กลุ่มรียนปกติ
    ห้องเรียนซ้ำซ้อน
    มีหลายกลุ่มเรียนรายละเอียดการจองใช้ห้องและการใช้ห้องสอบ
วันที่จองเวลาจุดประสงค์การจองห้อง / ผู้จอง
1 ต.ค. 256008:00-11:30สอบกลางภาค
664332 : Management Accounting กลุ่ม 2201
1 ต.ค. 256008:00-11:00สอบกลางภาค
66433259 : Management Accounting กลุ่ม 2201
1 ต.ค. 256008:00-11:00สอบกลางภาค
66433259 : Management Accounting กลุ่ม 2202
1 ต.ค. 256008:00-11:00สอบกลางภาค
66433259 : Management Accounting กลุ่ม 2204
1 ต.ค. 256012:00-15:00สอบกลางภาค
668312 : Production and Operation Management กลุ่ม 2201
1 ต.ค. 256012:00-15:00สอบกลางภาค
66831259 : Production and Operation Management กลุ่ม 2203
1 ต.ค. 256015:15-17:15สอบกลางภาค
665495 : Purchasing Management กลุ่ม 2201
1 ต.ค. 256015:15-17:15สอบกลางภาค
665495 : Purchasing Management กลุ่ม 2202
1 ต.ค. 256017:30-19:30สอบกลางภาค
667403 : International Human Resource Management กลุ่ม 1
1 ต.ค. 256017:30-19:30สอบกลางภาค
667403 : International Human Resource Management กลุ่ม 2201
  
มหาวิทยาลัยบูรพา | สกอ. | กยศ. | สมศ. | Vision Net Co.Ltd. | 
Powered by Vision Net, 1995 - 2010   Contact Staff : กองทะเบียนและประมวลผลการศึกษา โทรศัพท์ 038-102715-29