เมนูหลัก

ตารางการใช้ห้อง
 วิทยาเขต บางแสน : Arr
 ห้อง
 คุณลักษณะ
 ปีการศึกษา2560  / 1 2 ฤดูร้อน ระหว่าง  18/6/2561 - 24/6/2561 
 
Day/Time

 
8:00-9:009:00-10:0010:00-11:0011:00-12:0012:00-13:0013:00-14:0014:00-15:0015:00-16:0016:00-17:0017:00-18:0018:00-19:0019:00-20:0020:00-21:00
จันทร์ 407206
(2) 1,
L1
         
 682491
(6) 1,
L1
     
 683383
(3) 1,
L1
     
  423490
(3) 1,
L1
  202341
(3) 201,
L2
    
   657116
(3) 1,
L1
 657116
(3) 1,
L1
  423490
(3) 1,
L1
     
      407206
(2) 1,
L1
      
      73110159
(2) 2101,
L2
    
      657202
(2) 1,
L1
      
      226481
(3) 1,
L1
    
        407204
(2) 1,
L1
    
อังคาร 319491
(1) 41,
L1
          
 319491
(1) 42,
L1
          
 319491
(1) 43,
L1
          
 319491
(1) 44,
L1
          
 319491
(1) 45,
L1
          
 319491
(1) 46,
L1
          
 319491
(1) 47,
L1
          
 407417
(2) 1,
L1
         
 405376
(3) 1,
L1
         
 682491
(6) 1,
L1
     
 40032459
(3) 1,
L1
         
  683201
(3) 1,
L1
         
  652305
(2) 1,
L1
 652305
(2) 1,
L1
         
    319492
(2) 46,
L1
    
    319492
(2) 47,
L1
    
    319492
(2) 41,
L1
    
    319492
(2) 42,
L1
    
    319492
(2) 43,
L1
    
    319492
(2) 44,
L1
    
    319492
(2) 45,
L1
    
      405376
(3) 1,
L1
    
      202341
(3) 201,
L2
    
      249212
(3) 201,
L2
     
      40032459
(3) 1,
L1
    
      407417
(2) 1,
L1
      
      657116
(3) 1,
L1
     
        407204
(2) 1,
L1
    
พุธ 319491
(1) 41,
L1
          
 319491
(1) 42,
L1
          
 683483
(3) 1,
L1
     
 682491
(6) 1,
L1
     
 407205
(2) 1,
L1
         
 319491
(1) 47,
L1
          
 319491
(1) 46,
L1
          
 319491
(1) 45,
L1
          
 319491
(1) 44,
L1
          
 319491
(1) 43,
L1
          
  201451
(1) 204,
L2
         
  201451
(1) 4,
L1
         
  201451
(1) 5,
L1
         
  681162
(3) 1,
L1
     
  201451
(1) 3,
L1
         
  201451
(1) 205,
L2
         
  68019159
(3) 1,
L1
     
  201451
(1) 203,
L2
         
  201451
(1) 202,
L2
         
  201451
(1) 201,
L2
         
  201451
(1) 2,
L1
         
  680295
(3) 1,
L1
     
   657202
(2) 1,
L1
         
    319492
(2) 46,
L1
    
    319492
(2) 47,
L1
    
    319492
(2) 41,
L1
    
    319492
(2) 43,
L1
    
    319492
(2) 44,
L1
    
    319492
(2) 45,
L1
    
      407205
(2) 1,
L1
      
      201451
(1) 1,
L1
     
      439445
(3) 1,
L1
   
      249212
(3) 201,
L2
     
พฤหัสบดี 682491
(6) 1,
L1
     
 407305
(2) 1,
L1
  201451
(1) 205,
L2
     
  201451
(1) 1,
L1
  201451
(1) 3,
L1
     
  671121
(3) 2101,
L2
  201451
(1) 4,
L1
     
   657116
(3) 1,
L1
 657116
(3) 1,
L1
  201451
(1) 5,
L1
     
      201451
(1) 204,
L2
     
      201451
(1) 203,
L2
     
      201451
(1) 202,
L2
     
      201451
(1) 201,
L2
     
      201451
(1) 2,
L1
     
      671121
(3) 2101,
L2
     
      407305
(2) 1,
L1
      
ศุกร์ 10150560
(3) 101,
L13
    
 682491
(6) 1,
L1
     
 10150560
(3) 102,
L13
    
 407307
(2) 1,
L1
  439445
(3) 1,
L1
   
  652305
(2) 1,
L1
    657116
(3) 1,
L1
     
  228231
(3) 1,
L1
  407307
(2) 1,
L1
      
   652305
(2) 1,
L1
  228231
(3) 1,
L1
     
เสาร์ 10150560
(3) 101,
L13
  437699
(12) 1,
L12
 10150560
(3) 102,
L13
    
อาทิตย์ 10150560
(3) 102,
L13
    
 10150560
(3) 101,
L13
    
     662421
(3) 2201,
EXAM
      

ข้อมูลในตารางประกอบด้วย รหัสวิชา (หน่วยกิต) กลุ่ม, ระดับการศึกษา

L0 = -ไม่กำหนด-
L1 = ปริญญาตรี ปกติ
L2 = ปริญญาตรี พิเศษ
L4 = บัณฑิตศึกษา ปกติ
L5 = บัณฑิตศึกษา พิเศษ
L6 = ประกาศนียบัตร (ต่ำกว่า ป.ตรี)
L7 = อนุปริญญา
L8 = ประกาศนียบัตร ปกติ
L9 = ประกาศนียบัตร พิเศษ
L11 = บุคคลภายนอก/นิสิตต่างสถาบัน
L12 = ปริญญาโท ปกติ
L13 = ปริญญาโท พิเศษ
L14 = ปริญญาเอก ปกติ
L15 = ปริญญาเอก พิเศษ
L16 = ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง
L91 = Test
L99 = สถาบันสมทบ
ขั้นตอนการพิมพ์ตาราง
    กลุ่มรียนปกติ
    ห้องเรียนซ้ำซ้อน
    มีหลายกลุ่มเรียนรายละเอียดการจองใช้ห้องและการใช้ห้องสอบ
วันที่จองเวลาจุดประสงค์การจองห้อง / ผู้จอง
24 มิ.ย. 256113:00-15:00สอบกลางภาค
662421 : Tourism Destination Management and Development กลุ่ม 2201
  
มหาวิทยาลัยบูรพา | สกอ. | กยศ. | สมศ. | Vision Net Co.Ltd. | 
Powered by Vision Net, 1995 - 2010   Contact Staff : กองทะเบียนและประมวลผลการศึกษา โทรศัพท์ 038-102715-29