เมนูหลัก

ตรวจสอบค่าธรรมเนียมที่ต้องชำระในการรายงานตัว (ไม่รวมค่าหอพัก)
โปรดระบุเลขประจำตัวนิสิต


  • ประกาศมหาวิทยาลัยบูรพา ที่ 0051/2560 เรื่อง การสอบผ่านความรู้ภาษาอังกฤษ เพื่อเข้าศึกษาต่อระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. 2560

  • คำชี้แจงการรายงานตัวออนไลน์ (ควรเปิดใน Internet Explorer)


      
    มหาวิทยาลัยบูรพา | สกอ. | กยศ. | สมศ. | Vision Net Co.Ltd. | 
    Powered by Vision Net, 1995 - 2010   Contact Staff : กองทะเบียนและประมวลผลการศึกษา โทรศัพท์ 038-102715-29