หลักสูตร
 แสดงข้อมูล   โครงสร้างหลักสูตร    แผนการเรียน
 ระดับการศึกษา : ปริญญาตรี พิเศษ
 คณะ : คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
 หลักสูตร : นิเทศศาสตร์ - 4 ปี (พิเศษ)

 1 วิชาศึกษาทั่วไปหน่วยกิตต่ำสุด : 30
 1.1 วิชาบังคับหน่วยกิตต่ำสุด : 26
 1.1.1 กลุ่มวิชาภาษาอังกฤษหน่วยกิตต่ำสุด : 12
 1.1.1.1 ภาษาอังกฤษพื้นฐานหน่วยกิตต่ำสุด : 6
รหัสวิชารายวิชาหน่วยกิต
212101-45 English I
 ภาษาอังกฤษ 1
3 (3-0-6)
212102-45 English II
 ภาษาอังกฤษ 2
3 (3-0-6)
212103-45 English III
 ภาษาอังกฤษ 3
3 (3-0-6)
212104-45 English IV
 ภาษาอังกฤษ 4
3 (3-0-6)

 1.1.1.2 ภาษาอังกฤษวิชาชีพหน่วยกิตต่ำสุด : 6
รหัสวิชารายวิชาหน่วยกิต
212207-45 English Communicative Speaking
 การพูดภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร
3 (2-2-5)
212208-45 English Writing Skills
 ทักษะการเขียนภาษาอังกฤษ
3 (3-0-6)

 1.1.2 กลุ่มวิชาภาษาไทยหน่วยกิตต่ำสุด : 2
รหัสวิชารายวิชาหน่วยกิต
208101-45 Thai Language Skills
 ทักษะการใช้ภาษาไทย
2 (2-0-4)

 1.1.3 กลุ่มวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศหน่วยกิตต่ำสุด : 3
รหัสวิชารายวิชาหน่วยกิต
310101-45 Computer and the Internet
 คอมพิวเตอร์และเครือข่ายอินเทอร์เน็ต
3 (2-2-5)

 1.1.4 กลุ่มวิชาสหศาสตร์หน่วยกิตต่ำสุด : 9
รหัสวิชารายวิชาหน่วยกิต
999102-45 Interdisciplinary Integration II
 สหศาสตร์ 2
3 (3-0-6)
999103-45 Interdisciplinary Integration III
 สหศาสตร์ 3
3 (3-0-6)

 1.2 วิชาเลือกหน่วยกิตต่ำสุด : 4
รหัสวิชารายวิชาหน่วยกิต
101222-45 AIDS Education
 เอดส์ศึกษา
2 (2-0-4)
101223-45 Primary Self Health Care
 การดูแลสุขภาพเบื้องต้นด้วยตนเอง
2 (2-0-4)
102224-45 Holistic Health Care
 การดูแลสุขภาพแบบองค์รวม
2 (2-0-4)
102225-45 Family Education
 ครอบครัวศึกษา
2 (2-0-4)
103222-45 First Aid and Basic Life Support
 การปฐมพยาบาลและการช่วยฟื้นคืนชีพเบื้องต้น
2 (2-0-4)
202101-45 Information Services and Study Fundamentals
 สารนิเทศและการศึกษาค้นคว้า
2 (2-0-4)
202102-45 Information Literacy
 ความรู้และความสามารถในสารนิเทศ
2 (2-0-4)
202103-45 Searching Information on the Internet
 การสืบค้นสารนิเทศบนอินเตอร์เน็ต
2 (2-0-4)
202104-45 Electronic Media
 สื่อสารสนเทศอิเล็กทรอนิกส์
2 (2-0-4)
203101-45 Human and Civilzation
 มนุษย์กับอารยธรรม
2 (2-0-4)
203102-45 General Thai Civilization
 พื้นฐานอารยธรรมไทย
2 (2-0-4)
203103-45 Contemporary World Affairs
 สถานการณ์โลกปัจจุบัน
2 (2-0-4)
204100-45 Ethics in Everyday Life
 จริยธรรมในชีวิตประจำวัน
2 (2-0-4)
204101-45 General Knowledge of Philosophy
 ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับปรัชญา
2 (2-0-4)
204102-45 Buddhism
 พุทธศาสน์
2 (2-0-4)
204103-45 Elementary Pali I
 ภาษาบาลีเบื้องต้น 1
2 (2-0-4)
204104-45 Elementary Pali II
 ภาษาบาลีเบื้องต้น 2
2 (2-0-4)
204105-45 Elementary Hindi I
 ภาษาฮินดีเบื้องต้น 1
2 (2-0-4)
204106-45 Elementary Hindi II
 ภาษาฮินดีเบื้องต้น II
2 (2-0-4)
206101-45 Chinese Conversation for Everyday Life I
 สนทนาภาษาจีนในชีวิตประจำวัน 1
3 (3-0-6)
206102-45 Chinese Conversation for Everyday Life II
 สนทนาภาษาจีนในชีวิตประจำวัน 2
3 (3-0-6)
207101-45 Japanese Conversation for Everyday Life I
 สนทนาภาษาญี่ปุ่นในชีวิตประจำวัน 1
3 (3-0-6)
207102-45 Japanese Converstation for Everyday Life II
 สนทนาภาษาญี่ปุ่นในชีวิตประจำวัน 2
3 (3-0-6)
208102-45 Art of Speaking
 ศิลปะการพูด
2 (2-0-4)
208103-45 Thai Language for Communication
 ภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร
2 (2-0-4)
209101-45 French I
 ภาษาฝรั่งเศส 1
3 (2-2-5)
209102-45 French II
 ภาษาฝรั่งเศษ 2
3 (2-2-5)
214101-45 Media in Society
 สื่อในสังคม
2 (2-0-4)
216101-45 Speech for Effective Communication
 การพูดเพื่อการสื่อสารที่มีประสิทธิภาพ
2 (2-0-4)
222101-45 Psychology in Everyday Life
 จิตวิทยาในชีวิตประจำวัน
2 (2-0-4)
222102-45 Personality and Self Development
 การเสริมสร้างบุคลิกภาพและการพัฒนาตน
2 (2-0-4)
223101-45 Geography of Thailand
 ภูมิศาสตร์ประเทศไทย
2 (2-0-4)
223102-45 Human and His Natural Resources and Environment
 มนุษย์และทรัพยากรธรรมชาติกับสิ่งแวดล้อม
2 (2-0-4)
223103-45 Geo-Informatics System in Everyday Life
 ภูมิสารสนเทศในชีวิตประจำวัน
2 (2-0-4)
224101-45 Human and Politics
 มนุษย์กับการเมือง
2 (2-0-4)
224102-45 General Knowledge of Laws
 ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับกฎหมาย
2 (2-0-4)
225101-45 Human, Society and Culture
 มนุษย์กับสังคมและวัฒนธรรม
2 (2-0-4)
225102-45 General Knowledge of Sociology
 ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับสังคมวิทยา
2 (2-0-4)
225103-45 General Knowledge on Thai Society
 ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับสังคมไทย
2 (2-0-4)
225104-45 General Knowledge of Community Information System
 ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับสารสนเทศชุมชน
2 (2-0-4)
226101-45 General Knowledge on Economics
 เศรษฐศาสตร์ทั่วไป
2 (2-0-4)
230101-45 General Knowledge on Business
 ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับธุรกิจ
2 (2-0-4)
249101-45 Introduction to Hospitality and Tourism Industry
 ความรู้เกี่ยวกับอุตสาหกรรมการบริการและการท่องเที่ยว
2 (2-0-4)
301105-45 Mathematics in Everyday Life
 คณิตศาสตร์ในชีวิตประจำวัน
2 (2-0-4)
301106-45 Safety in Chemical Products
 ความปลอดภัยในผลิตภัณฑ์เคมี
2 (2-0-4)
301107-45 Basic Knowledge of Health and Drug Usage
 ความรู้พื้นฐานเกี่ยวกับสุขภาพและการใช้ยา
2 (2-0-4)
301108-45 Diversity of Life
 ความหลากหลายของสิ่งมีชีวิต
2 (2-0-4)
301109-45 Human and Environment
 มนุษย์กับสิ่งแวดล้อม
2 (2-0-4)
301110-45 Food for Living
 อาหารกับการดำรงชีพ
2 (2-0-4)
301111-45 Minerals and Meterials in Everyday Life
 แร่และวัสดุในชีวิตประจำวัน
2 (2-0-4)
301112-45 General Knowledge of Sciences
 ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับวิทยาศาสตร์
2 (2-0-4)
401400-45 Learning Resources and Local Wisdom
 แหล่งวิทยาการและภูมิปัญญาท้องถิ่น
2 (2-0-4)
402400-45 Education and Society
 การศึกษากับสังคม
2 (2-0-4)
414211-45 Group Dynamics
 พลวัตกลุ่ม
2 (2-0-4)
415101-45 Stress Management
 การจัดการความเครียด
2 (2-0-4)
415303-45 Psychology for the Quality of Life
 จิตวิทยาเพื่อคุณภาพชีวิต
2 (2-0-4)
415314-45 Psychology of Human Relations
 จิตวิทยามนุษยสัมพันธ์
2 (2-0-4)
415319-45 Buddhist Psychology
 พุทธจิตวิทยา
2 (2-0-4)
415413-45 Problem Solving Psychology
 จิตวิทยาการแก้ปัญหา
2 (2-0-4)
420316-45 Community Studies
 ชุมชนศึกษา
2 (2-0-4)
420341-45 Hobby and Interest Group Activities
 งานอดิเรกและกิจกรรมกลุ่มสนใจ
2 (2-0-4)
423319-45 Learning Organization
 องค์กรเรียนรู้
2 (2-0-4)
423339-45 Design and Creative Presentation
 การออกแบบและการนำเสนออย่างสร้างสรรค์
3 (2-2-6)
433101-45 Developing Thinking Skills
 การพัฒนาทักษะการคิด
2 (2-0-4)
437101-45 Energy Management
 การบริหารและการจัดการด้านพลังงาน
2 (2-0-4)
441111-45 Track and Field I
 กรีฑา 1
1 (0-2-1)
441112-45 Swimming I
 ว่ายน้ำ 1
1 (0-2-1)
441113-45 Basketball I
 บาสเกตบอล 1
1 (0-2-1)
441114-45 Rugby Football I
 รักบี้ฟุตบอล 1
1 (0-2-1)
441115-45 Football I
 ฟุตบอล 1
1 (0-2-1)
441116-45 Volleyball I
 วอลเลย์บอล 1
1 (0-2-1)
441117-45 Gymnastics I
 ยิมนาสติกส์ 1
1 (0-2-1)
441118-45 Tennis I
 เทนนิส 1
1 (0-2-1)
441119-45 Badminton I
 แบดมินตัน 1
1 (0-2-1)
441120-45 Water Ski
 สกีน้ำ
1 (0-2-1)
441121-45 Boxing I
 มวยสากล 1
1 (0-2-1)
441122-45 Muay Thai I
 มวยไทย 1
1 (0-2-1)
441123-45 Judo I
 ยูโด 1
1 (0-2-1)
441124-45 Krabi Krabong I
 กระบี่กระบอง 1
1 (0-2-1)
441125-45 Aerobic Dance
 แอโรบิกด๊านซ์
1 (0-2-1)
441126-45 Thai Classical Dance
 นาฏศิลป์ไทย
1 (0-2-1)
441127-45 Weight Training
 การฝึกด้วยน้ำหนัก
1 (0-2-1)
441128-45 Baseball
 เบสบอล
1 (0-2-1)
441129-45 Running for Exercise and Good Health
 การวิ่งเพื่อสุขภาพและพลานามัยที่ดี
1 (0-2-1)
441170-45 Recreation and Tourism
 นันทนาการและการท่องเที่ยว
2 (1-2-3)
441210-45 Soft Tennis
 ซอฟท์เทนนิส
1 (0-2-1)
441211-45 Table Tennis 1
 เทเบิลเทนนิส I
1 (0-2-1)
441212-45 Rhythmic Activities
 กิจกรรมเข้าจังหวะ
1 (0-2-1)
441213-45 Takraw and Sepak Takraw
 ตะกร้อและเซปัคตะกร้อ
1 (0-2-1)
441214-45 Modern Dance
 โมเดิร์นด๊านซ์
1 (0-2-1)