เมนูหลัก

หลักสูตร
 แสดงข้อมูล   โครงสร้างหลักสูตร    แผนการเรียน
 ระดับการศึกษา : ปริญญาเอก ปกติ
 คณะ : คณะพยาบาลศาสตร์
 หลักสูตร : พยาบาลศาสตร์ (Inter) - ป.เอก ปี 48

รหัสวิชารายวิชาหน่วยกิต
109801-48 Philosophy of Nursing Science
 ปรัชญาทางพยาบาลศาสตร์
3 (3-0-6)
109802-48 Nursing Theory Development
 การพัฒนาทฤษฎีทางการพยาบาล
3 (3-0-6)
109803-48 Advanced Qualitative Research
 การวิจัยเชิงคุณภาพขั้นสูง
3 (3-0-6)
109804-48 Advanced Quantitative Research
 การวิจัยเชิงปริมาณขั้นสูง
3 (3-0-6)
109805-48 Advanced Statistics for Nursing Research
 สถิติขั้นสุงสำหรับการวิจัยทางพยาบาล
3 (3-0-6)
109806-48 Health Policy and Health System Development
 นโยบายสุขภาพและการพัฒนาระบบสุขภาพ
3 (3-0-6)
109807-48 Doctoral Dissertation Seminar
 สัมมนาดุษฎีนิพนธ์
3 (3-0-6)

 1 วิชาบังคับหน่วยกิตต่ำสุด : 21
รหัสวิชารายวิชาหน่วยกิต
109808-48 Experimental Designs
  -
3 (3-0-6)
109809-48 Measurement in Nursing Research
  -
3 (3-0-6)
109810-48 Selected Qualitative Research Design
  -
3 (3-0-6)
109811-48 Structural Equation Modeling in Nursing Research
  -
3 (3-0-6)
109812-48 Nursing Informatics and Management
  -
3 (3-0-6)
109813-48 Nursing Economics
  -
3 (3-0-6)
109814-48 Human Care and Nursing Therapeutics
  -
3 (3-0-6)
109815-48 Family Experiencing Illness
  -
3 (3-0-6)
109816-48 Women ' s Health and Research
  -
3 (3-0-6)
109817-48 Continuity Care in the Community
  -
3 (3-0-6)
109818-48 Chronic Illness Care
  -
3 (3-0-6)
109819-48 Independent Study
 การศึกษาอิสระ
3 (3-0-6)

 2 วิชาเลือกหน่วยกิตต่ำสุด : 3
รหัสวิชารายวิชาหน่วยกิต
109899-48 Doctoral Dissertation
 วิทยานิพนธ์
36 (0-0-108)

 3 วิทยานิพนธ์หน่วยกิตต่ำสุด : 36
  
มหาวิทยาลัยบูรพา | สกอ. | กยศ. | สมศ. | Vision Net Co.Ltd. | 
Powered by Vision Net, 1995 - 2010   Contact Staff : กองทะเบียนและประมวลผลการศึกษา โทรศัพท์ 038-102715-29