เมนูหลัก

หลักสูตร
 แสดงข้อมูล   โครงสร้างหลักสูตร    แผนการเรียน
 ระดับการศึกษา : ปริญญาโท พิเศษ
 คณะ : คณะพยาบาลศาสตร์
 หลักสูตร : การพยาบาลอาชีวอนามัย - ป.โทพิเศษ (แผน ก) ปี 46

 1 รวม 45 หน่วยกิตหน่วยกิตต่ำสุด : -
 2 วิชาแกน 17 หน่วยหน่วยกิตต่ำสุด : -
 3 วิชาแกนพยาบาลหน่วยกิตต่ำสุด : 8
 4 วิชาแกนการพยาบาลขั้นสุงหน่วยกิตต่ำสุด : 9
 5 วิชาเฉพาะสาขาหน่วยกิตต่ำสุด : 10
 6 วิทยานิพนธ์หน่วยกิตต่ำสุด : 12
 7 วิชาเลือกหน่วยกิตต่ำสุด : 6
  
มหาวิทยาลัยบูรพา | สกอ. | กยศ. | สมศ. | Vision Net Co.Ltd. | 
Powered by Vision Net, 1995 - 2010   Contact Staff : กองทะเบียนและประมวลผลการศึกษา โทรศัพท์ 038-102715-29