เมนูหลัก

หลักสูตร
 แสดงข้อมูล   โครงสร้างหลักสูตร    แผนการเรียน
 ระดับการศึกษา : ปริญญาโท พิเศษ
 คณะ : คณะพยาบาลศาสตร์
 หลักสูตร : การพยาบาลสุขภาพจิตและจิตเวช - ป.โทพิเศษ (แผน ก.) ปี 49

รหัสวิชารายวิชาหน่วยกิต
104654-45 Leadership for Advanced Practice Nursing
 ภาวะผู้นำสำหรับการพยาบาลชั้นสูง
2 (2-0-4)
107521-45 Nursing Theory
 ทฤษฎีการพยาบาล
2 (2-0-4)
107523-46 Nursing Research and Research Utilization
 การวิจัยทางการพยาบาลและการใช้ผลการวิจัย
3 (3-0-6)
107524-45 Health System Management
 การจัดการในระบบสุขภาพ
2 (2-0-4)

 1 หมวดวิชาแกนมหาบัณฑิตหน่วยกิตต่ำสุด : 9
รหัสวิชารายวิชาหน่วยกิต
106541-46 Health Assessment for Advances Practice Psychiatric Mental Health Nursing
 การประเมินภาวะสุขภาพเพื่อการพยาบาลสุขภาพจิตและจิตเวชชั้นสูง
3 (2-3-4)
106542-46 Pathophysiology and Phamacology for Advanced Practice Psychiatric Mental Health Nursing
 พยาธิสรีรวิทยาและเภสัชวิทยาเพื่อการพยาบาลสุขภาพจิตและจิตเวชชั้นสูง
3 (3-0-6)
107525-46 Research in Health Care Service I
 วิจัยในการบริการสุขภาพ 1
3 (2-2-5)

 2 หมวดวิชาแกนปฏิบัติการพยาบาลขั้นสูงหน่วยกิตต่ำสุด : 8
รหัสวิชารายวิชาหน่วยกิต
106543-45 Advanced Psychiatric Mental Health Nursing I
 การพยาบาลสุขภาพจิตและจิตเวชชั้นสูง 1
2 (2-0-4)
106544-45 Advanced Practice Psychiatric Mental Health Nursing I
 การปฏิบัติการพยาบาลสุขภาพจิตและจิตเวชชั้นสูง 1
3 (0-15-0)
106545-45 Advanced Psychiatric Mental Health Nursing II
 การพยาบาลสุขภาพจิตและจิตเวชชั้นสูง 2
2 (2-0-4)
106546-45 Advanced Practice Psychiatric Mental Health Nursing
 การปฏิบัติการพยาบาลสุขภาพจิตและจิตเวชชั้นสูง 2
4 (0-20-0)

 3 หมวดวิชาเฉพาะสาขาหน่วยกิตต่ำสุด : 11
รหัสวิชารายวิชาหน่วยกิต
106552-45 Human Experience to Health Illness
 ประสบการณ์ของมนุษย์ในภาวะสุขภาพและภาวะเจ็บป่วย
2 (2-0-4)
106553-45 Buddhism and Advanced Nusing Practice
 พุทธศาสนากับการปฏิบัติการพยาบาลขั้นสูง
2 (2-0-4)
106554-45 Thai Wisdom and Alternative Therapy
 ภูมิปัญญาไทยและทางเลือกการบำบัตทางการพยาบาล
2 (2-0-4)
106555-45 Counseling for Health Care
 การปรึกษาเพื่อการดูแลสุขภาพ
2 (2-0-4)
106556-45 Communication for Quality of Nursing Care
 การสื่อสารเพื่อคุณภาพบริหารพยาบาล
2 (2-0-4)
106557-45 Ecology of Care
 นิเวศวิทยากับการดูแลสุขภาพ
2 (2-0-4)
107522-45 Applied Statistics for Nursing Research
 สถิติประยุกต์เพื่อการวิจัยทางการพยาบาล
2 (2-0-4)

 4 หมวดวิชาเลือกหน่วยกิตต่ำสุด : 2
รหัสวิชารายวิชาหน่วยกิต
106699-45 Thesis
 วิทยานิพนธ์
12 (0-0-36)

 5 วิทยานิพนธ์หน่วยกิตต่ำสุด : 12
  
มหาวิทยาลัยบูรพา | สกอ. | กยศ. | สมศ. | Vision Net Co.Ltd. | 
Powered by Vision Net, 1995 - 2010   Contact Staff : กองทะเบียนและประมวลผลการศึกษา โทรศัพท์ 038-102715-29