เมนูหลัก

หลักสูตร
 แสดงข้อมูล   โครงสร้างหลักสูตร    แผนการเรียน
 ระดับการศึกษา : ปริญญาโท พิเศษ
 คณะ : คณะพยาบาลศาสตร์
 หลักสูตร : การพยาบาลเวชปฏิบัติครอบครัว - ป.โทพิเศษ (แผน ก.) ปี 48

 1 วิชาแกนหน่วยกิตต่ำสุด : 15
รหัสวิชารายวิชาหน่วยกิต
107521-46 Nursing Theory
 ทฤษฎีการพยาบาล
2 (2-0-4)
107523-46 Nursing Research and Research Utilization
 การวิจัยทางการพยาบาลและการใช้ผลการวิจัย
3 (3-0-6)
107527-46 Health System Management and Nursing Leadership
 การจัดการในระบบสุขภาพและภาวะผู้นำทางการพยาบาล
3 (3-0-6)

 1.1 วิชาแกนมหาบัณฑิตหน่วยกิตต่ำสุด : 8
รหัสวิชารายวิชาหน่วยกิต
101541-46 Epidemiology
 วิทยาการระบาด
2 (2-0-4)
102521-46 Advanced Individual and Family Health Assessment and Primary Medical Care
 การประเมินภาวะสุขภาพบุคคลและครอบครัวขั้นสูงและการรักษาโรคเบื้องต้น
3 (2-3-4)
107528-46 Advanced Practice Nurse Roles
 บทบาทผู้ปฏิบัติการพยาบาลขั้นสูง
2 (2-0-4)

 1.2 วิชาแกนการปฏิบัติการพยาบาลขั้นสูงหน่วยกิตต่ำสุด : 7
รหัสวิชารายวิชาหน่วยกิต
101545-46 Advanced Health Assessment and Primary Medical Care Practice
 ปฏิบัติการประเมินภาวะสุขภาพขั้นสูงและการรักษาพยาบาลโรคเบื้องต้น
3 (0-18-0)
102522-46 Theoretical Foundations for Advanced Family Nursing
 ทฤษฎีทางการพยาบาลครอบครัวขั้นสูง
2 (2-0-4)
102523-46 Family Health Promotion
 การเสริมสร้างสุขภาพครอบครัว
3 (2-6-1)
102524-46 Family Experiencing Illness
 การพยาบาลครอบครัวที่เจ็บป่วย
3 (2-6-1)

 2 วิชาเฉพาะสาขาหน่วยกิตต่ำสุด : 11
รหัสวิชารายวิชาหน่วยกิต
102699-46 Thesis
 วิทยานิพนธ์
12 (0-0-36)

 2.1 วิทยานิพนธ์หน่วยกิตต่ำสุด : 12
รหัสวิชารายวิชาหน่วยกิต
101546-46 Advanced Community Nursing
 การพยาบาลชุมชนขั้นสูง
3 (3-0-6)
101547-46 Advanced Community Nursing Practicum
 ปฏิบัติการพยาบาลชุมชนชนขั้นสูง
3 (0-18-0)

 2.2 หมวดวิชาเลือกหน่วยกิตต่ำสุด : 6
  
มหาวิทยาลัยบูรพา | สกอ. | กยศ. | สมศ. | Vision Net Co.Ltd. | 
Powered by Vision Net, 1995 - 2010   Contact Staff : กองทะเบียนและประมวลผลการศึกษา โทรศัพท์ 038-102715-29