เมนูหลัก

หลักสูตร
 แสดงข้อมูล   โครงสร้างหลักสูตร    แผนการเรียน
 ระดับการศึกษา : ปริญญาโท พิเศษ
 คณะ : คณะพยาบาลศาสตร์
 หลักสูตร : การพยาบาลผู้ใหญ่ - ป.โทพิเศษ (แผน ก.) ศูนย์เรียนนครสวรรค์

 1 วิชาแกนมหาบัณพิตหน่วยกิตต่ำสุด : 8
 2 วิชาแกนการพยาบาลขั้นสูงหน่วยกิตต่ำสุด : 8
 3 วิชาเฉพาะสาขาหน่วยกิตต่ำสุด : 12
 4 วิทยานิพนธ์หน่วยกิตต่ำสุด : 12
 5 วิชาเลือกหน่วยกิตต่ำสุด : 4
  
มหาวิทยาลัยบูรพา | สกอ. | กยศ. | สมศ. | Vision Net Co.Ltd. | 
Powered by Vision Net, 1995 - 2010   Contact Staff : กองทะเบียนและประมวลผลการศึกษา โทรศัพท์ 038-102715-29